بنر

وام قرض الحسنه بانک قوامین

يكشنبه ، 13 مرداد 1387 ، 17:58
وام قرض الحسنه

با سپرده گذاری یا میانگین سازی در حساب جاری نزد موسسه (حواله-دفترچه ای) می توانید پس از گذشت 6 ماه به میزان یک برابر میانگین حساب خود از مزایای وام قرض الحسنه با بازپرداخت 12 ماهه استفاده نمایند.
- با ازای هرماه سپرده گذاری یا میانگین سازی بیشتر 3 ماه به طول زمان بازپرداخت اضافه خواهد شد و حداکثر مدت وام قرض الحسنه 4% نسبت به مانده ابتدای هر سال محاسبه می گردد.► وام فروش اقساطی بانک قوامین
وام جعاله بانک قوامین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر