بنر

وام جعاله بانک قوامین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
جعاله

الف:تعریف:
طبق آئين نامه اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا:
جعاله : عبارت است از التزام شخص ( جاعل ) يا ( كارفرما ) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم ( جعل ) در مقابل عملي معين ، طبق قرارداد با طرفي كه عمل را انجام مي دهد ( عامل يا پيمانكار ) ناميده مي شود .

ب:ویژگیها
1-طبق قانون مدني جعاله عقدي است جايز و مادام كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند.
2-جعاله از جمله تسهيلات كوتاه و ميان مدت اعتباري براي گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي است .
3-بانك / مؤسسه مي تواند به عنوان عامل يا عند الانقضاء به عنوان جاعل اقدام به جعاله نمايد . كه در اينگونه موارد بانك / مؤسسه بعنوان عامل طي قرارداد جعاله ثانويه به عنوان جاعل كار را به ديگري واگذار مي نمايد .
4-در مواردي نيز بانك / مؤسسه بعنوان عامل ميتواند جاعل را از طرف خود نماينده انتخاب و با پيمانكار قرارداد انجام كار را منعقد نمايدكه در اينصورت جاعل به نمايندگي ازطرف بانك/ مؤسسه بعنوان جاعل ياعامل ديگري قرارداد منعقد مينمايد.

ج:ضوابط اجرائي ( وظايف شعب )
1- شعب مي توانند به عنوان عامل و با اعطاء نمايندگي به جاعل به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند و در هر صورت لازم است عمليات موضوع جعاله درحد نياز بررسي و از اجراي قرارداد و برگشت تسهيلات اعطائي اطمينان حاصل كندو در مواردي كه مؤسسه به عنوان جاعل عمل مينمايدلازم است صلاحديد فني ومالي عامل مورد تاييد نماينده مؤسسه ( جاعل ) بوده باشد.
2-شعبه بايد قبلاً كليه هزينه هاي اجراي عمليات موضوع جعاله را با توجه به قيمت مواد و مصالح و لوازم مورد نيازو اجرتهاي پرداختي، ميزان و ترتيبي كه براي حق الزحمه خود مد نظر دارد برآورد نموده و مبلغ معين و مقطوعي را بعنوان ( جعل ) مورد قبول خود اعلام نمايد تا در صورت توافق جاعل ، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله شود . بنابراين هر هزينه اي كه پرداخت آن درقراردادجعاله ثانوي موردنظر باشد بايد قبلاً مشخص و برآورد شود و در تعيين ميزان جعل در قرارداد جعاله اوليه منظور گردد.
3-در جعاله تعمير و يا تكميل مسكن بايد مسئول شعبه نياز متقاضي را بررسي و تأييد نمايد.

د:مدارك و وثايق
1-فرم تكميل و امضاء شده درخواست جعاله
2-مدارك شناسائي و ساير مدارك مورد نياز براي انعقاد قرارداد عقود اسلامي
3-اخذ وثايق لازم برابر دستورالعمل وثايق اقدام شود.
4-قرارداد حق التضمين براي مبالغ تا 20 ميليون ريال
► وام قرض الحسنه بانک قوامین
وام سلف بانک قوامین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر