بنر

وام مضاربه بانک قوامین

يكشنبه ، 13 مرداد 1387 ، 17:58
مضاربه

تعريف : مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك ) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) ميگردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت كرده ودر سود حاصله بنحو مشاع شريك باشند.

الف: ويژگيهاي مضاربه :
1-مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اين كه در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد.

2- مضاربه از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله است كه موسسه بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش امور بازرگاني به عنوان مالك سرمايه نقدي لازم را براي انجام يك معامله تجاري در اختيار عامل ، اعم از شخص حقيقي و حقوقي قرار دهد و در سود حاصله به توافق شريك باشند.

3- در مضاربه نقش مالك و عامل كاملا از يكديگر جداست . و تاكيد و تصريح شده است كه مالك فقط سرمايه را تامين نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. در مقابل ، عامل نيز تنها وظيفه عامليت را بر عهده دارد.

4-بجز هزينه هاي تعيين شده در قرارداد پرداخت هرگونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت تامين هزينه ها، جايز نبوده و برعهده عامل ميباشد.

5-مسئوليت عامل درحفظ سرمايه ، همان مسئوليتي است كه قانوناً بر عهده امين است و درقرارداد لحاظ ميگردد.

6-معاملات مضاربه فقط درمواردي كه خريد و فروش كالا مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل انجام ميباشد.

ب: عوامل موثر در عقد مضاربه :
1-سرمايه : منظور از سرمايه مضاربه و به عبارتي " رأس المال " وجوهي است كه از طرف مالك در اختيار عامل قرار مي گيرد و عامل مي تواند آنرا صرفاً بابت امور ذيل هزينه نمايد .
ــ قيمت خريد كالا
ــ هزينه هاي بسته بندي
ــ هزينه هاي حمل ونقل
ــ هزينه هاي بيمه و حق ثبت سفارش (در امر واردات )
ــ هزينه هاي انبارداري
ــ هزينه هاي بانكي
ــ حقوق و عوارض گمرگي و سود بازرگاني
ــ حق توقف و انتظار نوبت گشتي (دموراژ )

2-كالا: نوع ، مشخصات ، مقدار ، قيمت ، و شرايط خريد و ترتيب كالاي مورد مضاربه بايد معين و معلوم باشد و محرز گردد كه كالااز بازار فروش خوبي بر خوردار بوده( سهل البيع ) و سريع الفساد نباشد . 3-مدت

مدت قرارداد مضاربه بايد برابر زماني باشد كه عامل بتواند از تاريخ عقد قرارداد تا تسويه حساب ، كالاي مورد مضاربه را به طور نقد به فروش برساند ،در صورتيكه در انقضاي مدت قسمتي از كالاي موضوع مضاربه به فروش نرسيده باشد ، عامل بايد آن را به قيمت فروش خريداري نمايد .

ج: بازدهی :
اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز است كه پيش بيني نتيجه معامله سود آور باشد و از اين رو در هنگام عقد قرارداد بايد ميزان نرخ سود يا قيمت فروش توسط عامل معين شود و كسر مجموع هزينه هاي مورد قبول مضاربه از مبلغ فروش مبين بازدهي كافي معامله باشد .بنحويكه علاوه بر پوشش سود مورد انتظار براي عامل نيز سودآور باشد .

د: اجرای عملیات مضاربه :
انجام كار براي اجراي عمليات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده و موسسه بر مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرايي نظارت خواهد داشت .

در اين رابطه عامل موظف است كه كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه موسسه ارائه نمايد. عامل بايد كالاي موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و كليه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقيماًو بدون هيچ گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه ، وجوه دريافتي واريز نمايد .

ه: فسخ قرارداد :
مؤسسه ميتواند در صورت عدول عامل از اجراي مفاد قرارداد و يا عدم انجام هر يك از تعهدات مقرر از ناحيه عامل و همچنين در مواردي كه استرداد سرمايه موسسه بدون انجام هر گونه خريد و فروش كالا به دليل تخلف عامل باشد . حتي قبل از انقضاي مدت ، قرارداد مضاربه را فسخ نمايد .

چنانچه قرارداد مضاربه به علت تخلف عامل از هر يك از تعهدات وي فسخ گردد مبلغ ذمه اي معادل 6 درصد بيشتر از نرخ سود مورد انتظار از زمان استفاده از سرمايه تازمان وصول كليه مطالبات موسسه علاوه بر مبلغ اصل سرمايه به عنوان وجه التزام برعهده عامل واقع مي شود .

ز: مدارک لازم :
1. دريافت تقاضا
2. دريافت مدارك شناسائي اشخاص حقيقي و حقوقي
3.دريافت مدارك نوع فعاليت
4. اخذ فاكتورهاي كالاي موضوع مضاربه.
5. اخذ فرم قيمت كالا و هزينه هاي مورد قبول ، فروش و پيش بيني سود توسط عامل.
6. اخذ وثائق ،چك ، سفته معتبر دو امضائي ، انواع سپرده سرمايه گذاري نزد مؤسسه و وثيقه ملكي بر حسب مورد.


► وام بانک قوامین
وام مشارکت مدنی بانک قوامین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر