بنر

وام مشارکت مدنی

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 14:25

مشارکت مدني يکي از عقود موثر به منظورايجاد تسهيلات لازم براي توسعه فعاليتهاي توليدي (صنعتي ، معدني ، کشاورزي و مسکن) ، بازرگاني (صادرات و واردات) و خدماتي مي باشد که عبارتست از درآميختن سهم الشرکه نقدي يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع ، به منظور انتفاع طبق قرارداد .

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :

1.    موضوع مشارکت بايد مشخص باشد و اعطاي تسهيلات مشارکت مدني در طرحها منوط به بررسي کارشناسي مي باشد.
2.    حداکثر مشارکت بانک در قرارداد مشارکت مدني معادل 80% کل سرمايه مشارکت مدني ميباشد. (به استثناي مشارکت مدني صادراتي به صورت L.C)
3.    سهم الشرکه شرکاء مي بايستي طبق قرارداد به طور يکجا به حساب م . م. م واريز و به موازات پيشرفت عمليات اجرايي به نسبت سهم‌الشرکه طرفين از حساب مذکور برداشت و به حساب مشتري واريز مي گردد.
4.    مشارکت مدني پس از اتمام قرارداد و با درخواست مشتري مي تواند به فروش اقساطي تبديل شود.
5.    مدت قرارداد : مشارکت مدني از جمله تسهيلات کوتاه مدت بوده و موضوع قراردادهاي مربوطه مي بايستي حداکثر ظرف مدت يکسال خاتمه و تسويه گردد. البته مدت قرارداد مشارکت مدني در شرايط خاص و به تشخيص بانک قابل افزايش مي باشد .
6.    نرخ سود : نرخ سود متعلقه باتوجه به بخش فعاليت متقاضي متغير مي باشد.

مدارک مورد نياز :

1.    مدارک احراز هويت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطي) .
2.    برگ درخواست تسهيلات مشارکت مدني .
3.    مدارک و مجوزهاي لازم در صورتيکه مشارکت مربوط به صادرات يا واردات کالا و يا اجراي طرحها يا امور توليدي و خدماتي و ساختماني باشد .
4.    صورت برآورد فروش نقدي اموال و هزينه هاي قابل قبول در معامله عندالاقتضاء مستند به پيش فاکتورهاي ذيربط و يا نظر کارشناس يا ارزياب .
5.    صورت پيش بيني کل سود حاصل از انجام معامله .
6.    فتوکپي اسناد مالکيت وثايق و تضمينات متقاضي .
7.    ساير مدارک و مجوزهايي که به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصويب کننده و پرداخت کننده تسهيلات نگهداري آنها ضروري باشد.

مشارکت مدنی بازرگانی:

بانک در قالب عقد مشارکت مدني بازرگاني همانند مضاربه جهت خريد و فروش کالا تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند با اين تفاوت که در اين عقد حداقل 20% سرمايه از طرف خود متقاضي تامين مي گردد. هزينه هاي قابل قبول دراين مشارکت همانند مضاربه شامل : هزينه خريد کالا ، حمل و نقل ، انبارداري بسته بندي ، ثبت و سفارش ، بيمه ، هزينه بانکي گمرکي‌، دموراژ و... می باشد. چنانچه متقاضي کالاي خود را از خارج از کشورتامين و بخواهد در بازار داخلي بفروش برساند بعد از ارائه پروفرما و گشايش آن از طريق شعب ارزي ، بانک مي تواند بابت تامين باقيمانده وجه اعتبار اسنادي گشايش شده باتوجه به بدهي متقاضي به سيستم بانکي در چهارچوب سقف فردي ، تسهيلات در اختيار متقاضي قرار دهد که در قالب مشارکت مدني (بازرگاني خارجي) و حداکثر شش ماهه مي باشد و به منظور حصول اطمينان از وصول تسهيلات اعطايي ، متناسب با وضعيت اعتباري متقاضي به تشخيص ارکان اعتباري ذيربط، پشتوانه و تامين کافي اخذ مي گردد.

مشارکت مدنی خدماتی:

اين تسهيلات به متقاضياني که در بخش خدمات فعاليت دارند قابل پرداخت مي باشد.

واجدين شرايط :

متقاضياني که داراي پروانه کسب (مدارک و مستندات لازم از واحد صنفي مربوطه) مي باشند محدوديتي در ميزان اعطاي تسهيلات فوق نداشته و در صورت دارا بودن شرايط و معيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات و قابل توجيه بودن درخواست مي توانند از تسهيلات بانک در قالب اين عقد استفاده نمايند، و متقاضياني که فاقد پروانه فعاليت مي باشند اعطاي تسهيلات باتوجه به نوع پشتوانه (سفته يا اموال غيرمنقول) محدود به بخشنامه هاي جاري بانک خواهد بود.

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :
1.    موضوع مشارکت بايد مشخص باشد و اعطاي تسهيلات مشارکت مدني در طرحها منوط به بررسي کارشناسي مي باشد.
2.    حداکثر مشارکت بانک در قرارداد مشارکت مدني معادل 80% کل سرمايه مشارکت مدني ميباشد. (به استثناي مشارکت مدني صادراتي به صورت L.C)
3.    سهم الشرکه شرکاء مي بايستي طبق قرارداد به طور يکجا به حساب م . م. م واريز و به موازات پيشرفت عمليات اجرايي به نسبت سهم‌الشرکه طرفين از حساب مذکور برداشت و به حساب مشتري واريز مي گردد.
4.    مشارکت مدني پس از اتمام قرارداد و با درخواست مشتري مي تواند به فروش اقساطي تبديل شود.
5.    مدت قرارداد : مشارکت مدني از جمله تسهيلات کوتاه مدت بوده و موضوع قراردادهاي مربوطه مي بايستي حداکثر ظرف مدت يکسال خاتمه و تسويه گردد. البته مدت قرارداد مشارکت مدني در شرايط خاص و به تشخيص بانک قابل افزايش مي باشد .
6.    نرخ سود : نرخ سود متعلقه باتوجه به بخش فعاليت متقاضي متغير مي باشد.

مدارک مورد نياز :

1.    مدارک احراز هويت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطي) .
2.    برگ درخواست تسهيلات مشارکت مدني .
3.    مدارک و مجوزهاي لازم در صورتيکه مشارکت مربوط به صادرات يا واردات کالا و يا اجراي طرحها يا امور توليدي و خدماتي و ساختماني باشد .
4.    صورت برآورد فروش نقدي اموال و هزينه هاي قابل قبول در معامله عندالاقتضاء مستند به پيش فاکتورهاي ذيربط و يا نظر کارشناس يا ارزياب .
5.    صورت پيش بيني کل سود حاصل از انجام معامله .
6.    فتوکپي اسناد مالکيت وثايق و تضمينات متقاضي .
7.    ساير مدارک و مجوزهايي که به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصويب کننده و پرداخت کننده تسهيلات نگهداري آنها ضروري باشد.

مشارکت مدنی صادراتی:

اعطاي تسهيلات مذکور به منظور تهيه ، توليد کالاي صادراتي و همچنين ارائه خدمات فني و مهندسي در حالت قبل از صدور کالا و در قالب قرارداد مشارکت مدني صورت مي گيرد. ميزان تسهيلات اعطايي در مقابل گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت حداکثر معادل 90 درصد ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات موضوع قرارداد و يا هم ارز ريالي مبلغ اعتبار و در غير اينصورت معادل 70 درصد ارزش ريالي کالاي صادراتي و يا مبلغ اعتبار خواهد بود.

مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي در بخش صادرات قبل از صدور کالا

•    محصولات کشاورزي:6 ماه
•    فرش دستباف و صنايع دستي:9 ماه
•    کالاي صنعتي مصرفي:9 ماه
•    کالاي سرمايه اي واسطه اي:12 ماه
•    خدمات فني و مهندسي:18 ماه

نرخ سود تسهيلات اعطايي:

نرخ سود متعلق به اينگونه تسهيلات معادل نرخ بخش صادرات مي باشد. سرمايه تامين شده از بانک بايستي در امر خريد کالاي موضوع مشارکت مدني به مصرف برسد و در صورتي که متقاضي نتواند مدارک لازم درخصوص صادرات را به بانک ارائه دهد، تسويه تسهيلات پرداختي با نرخ معادل 3% بالاتر از حداقل نرخ سود بخش بازرگاني صورت مي پذيرد.

پشتوانه تسهيلات اعطايي :

تعيين پشتوانه تسهيلات اعطايي بنا به تشخيص بانک صورت مي گيرد. (تضمين نامه ارائه شده از جانب صندوق ضمانت صادرات ايران و شرکتهاي بيمه نيز مي تواند بعنوان پشتوانه تسهيلات مذکور قرار گيرد.)

واجدين شرايط:

دارندگان حساب جاري در بانک صادرات ايران که در بخش صادرات فعاليت مي کنند.

مدارک مورد نياز :

1.    مدارک احراز هويت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطي)
2.    ارائه درخواست کتبي متقاضي.
3.    ارائه قرارداد فروش کالا و هر نوع مدرکي که حاکي از صادرات باشد (پروفرما ، فاکتور و...)
4.    ارائه اظهارنامه خروجي کالا و يا گواهي انجام کار طبق شرايط قرارداد معتبر.
5.    ارائه معرفي نامه از سوي سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران براي موسسات و شرکتهاي صادر کننده خدمات فني و مهندسي الزامي است.
6.    صورت هاي مالي و مدارک مربوط به سوابق عملکرد صادراتي .

مشارکت مدنی مسکن:

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :

1.    پس از اتمام عمليات فونداسيون قرارداد مشارکت مدني ساختمان منعقد مي گردد و اعطاي تسهيلات مرحله اول پس از اتمام 20% عمليات ساختماني امکانپذير است.
2.    مدت دوران مشارکت 12ماه مي باشد.
3.    نرخ سود تسهيلات (برحسب انفرادي و انبوه سازي) معادل نرخ بخش مسکن و خدمات مي باشد.
4.    اعطاي تسهيلات جهت تکميل ساختمانهاي نيمه تمام ، براساس بررسي کارشناسي بانک حداکثر معادل هزينه هاي تکميلي بلامانع است.
5.    اعطاي تسهيلات برروي زمينهايي که فاقد سند ثبتي مي باشند برابر ضوابط و دستورالعملهاي جاري و حداکثر 80% مبلغ برآورد شده و در مقابل اخذ وثيقه ملکي قابل ترهين و بلامعارض (خارج از طرح) مجاز مي باشد.
6.    در صورتيکه زمين محل اجراي طرح اوقافي باشد اخذ موافقت از سازمان اوقاف الزامي خواهد بود.
7.    بعداز اتمام دوران مشارکت و پس از تحقق موضوع و اخذ پايان کار و صورتجلسه تفکيکي تقسيط تسهيلات دريافتي بابت هر فرد و حداکثر بمدت 15 سال براي هريک از مالکين و خريداران واحدهاي احداثي با نرخ سود بخش مسکن امکانپذير است . بديهي است تسويه مابه التفاوت تسهيلات دريافتي بطور يکجا الزامي است. ( براي هر واحد در حال حاضر تا سقف 8 ميليون ريال)
8.    بيمه ملک مورد ترهين الزامي مي باشد.
9.    تسهيلات مصوب در اين بخش طي دو تا سه مرحله متناسب با پيشرفت فيزيکي طرح در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد.
10.    مباني محاسبه ميزان تسهيلات اعطايي قابل پرداخت : زيربناي مفيد قابل احداث * قيمت پايه

نکته : زيربناي الگوي مصرف مسکن ، بناي مفيد واحد مسکوني را شامل شده و مشاعات و پارکينگ را در بر نمي گيرد.
مدارک مورد نياز :

1.    مدارک احراز هويت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطي)
2.    فتوکپي سند مالکيت و بنچاق
نکته : متقاضي / متقاضيان مي بايست مالک 6 دانگ ملک مورد نظر باشد
3.    پروانه ساختمان و گواهي عدم خلاف .
4.    کروکي و آدرس محل اجراي طرح .
5.    پرداخت هزينه کارشناسي معادل 5/1 در هزار مبلغ تسهيلات و هزينه ارزيابي .
6.    گواهي حقوق و ياگواهي اشتغال بکار
7.    تکميل فرمها بر حسب نوع تقاضاي تسهيلات .

نکته : در صورتيکه تعداد مالکين بيش از يک نفر باشد شرکاء براي سهولت در پيگيري و انجام کار مي توانند به يکنفر از مالکين يا فردي غير، وکالت دهند (وکالتنامه رسمي براساس فرم مخصوص بانک)

 

► وام مضاربه
وام های قرض الحسنه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر