بانک صادرات - حساب جاري سپهر

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 15:27
 
حساب جاري سپهر به منظور ارايه خدمات بانکي از طريق صدور چک و استفاده از کارت به مشتريان «در سراسر کشور» ايجاد شده است. از آنجا که صورتحساب و نمونه امضاي مشتريان در کليه شعب سپهری توسط شبکه ماهواره اي از کامپيوتر مرکزي بانک به صورت آني قابل دسترسي است، لذا مشتريان مي توانند از خدمات اين حساب در کليه شعب سپهری بهره مند شوند.

ویژگی های حساب جاری سپهر بانک صادرات ایران
دارنده حساب جاري سپهر می تواند علاوه بر دسته چک از کارت سپهر که به حساب جاری قابلیت لینک شدن دارد ، بهرمند و در طول شبانه روز از خدمات دستگاههای خود پرداز نیز استفاده نماید.

مزایای حساب جاری سپهر بانک صادرات ایران
•    وصول فوري وجه چک جاري سپهر از هر شعب سپهری بدون مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب.
•    امکان واگذاري چک به حساب يک سپهري در تمامي شعب سپهري بانک صادرات .
•    واريز لحظه اي به حساب و دريافت آني از حساب .
•    انتقال لحظه اي از حساب جاري سپهر به ساير حسابهاي ديگر سپهر از هر نقطه به هر نقطه ديگر کشور.
•    صدور دسته چک وکارت بصورت همزمان جهت يک حساب سپهري.
•    اطلاع فوري از مانده حساب و دريافت صورتحساب از طريق اينترنت،SMS، تلفنبانک و دستگاههاي خودپرداز

همچنين سازمانها مي توانند با هماهنگي نزديکترين شعبه سپهر، حقوق کارکنان خود را به صورت لحظه اي در کليه شعب تحت پوشش سپهر در سراسر کشور در اختيارشان قرار دهند.
•    انتقال وجه از يک حساب سپهري به حساب يا حسابهاي سپهري ديگر متصل به کارت به صورت آني، از طريق دستگاههاي خودپرداز بدون نياز به انجام تشريفات خاص و حضور شخص يا اشخاص ثالث، حتي در ساعات غير اداري.
•    ارائه خدمات به حساب جاري سپهر در شعبي که هنوز تحت پوشش سپهر قرار نگرفته اند نيز ميسر است، اما نحوه اين خدمات مانند خدمات حسابهاي جاري قبلي بانک مي‌باشد.

شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه جاری سپهر بانک صادرات ایران
بانك صادرات ايران براساس در خواست اشخاص حقيقي و حقوقي و با رعايت شرايط زير اقدام به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بنام آنان مي نمايد .
•    اشخاص حقيقي ايراني
•    اشخاص حقيقي خارجي
•    حساب جاري مشترك
•    اشخاص حقوقي خارجي

اشخاص حقيقي ايراني
اشخاص حقيقي ايراني متقاضي افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بايد شرايط زير را دارا بوده و مدارك مورد نياز را به بانك ارائه نمايند .
1.    آدرس محل سکونت يا فعاليت شغلي متقاضي در محدوده شعبه باشد . در غير اينصورت افتتاح حساب منوط به اخذ مجوز از با لاترين مقام ناظر بر شعب درسرپرستيهاي تهران ويا استانها ميباشد .
2.    متقاضي داراي 18 سال تمام بوده و براي افتتاح حساب " اهليت" داشته باشد .
تبصره : چنانچه دختري به سن 9 سال تمام قمري و پسري به سن 15 سال تمام قمري رسيده باشد با اخذ حکم رشد از محاکم صالحه و ارائه آن به بانک ، مي تواند راسا" نسبت به انجام هر گونه عمليات بانکي اعم از افتتاح يا برداشت از انواع حسابها و ... اقدام نمايد .
3.    متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن بوده وبتواند كارتهاي افتتاح حساب را تكميل نمايد .
4.    حداقل يكنفر از مشتريان كه در شعبه افتتاح كننده حساب يا ساير شعب بانك صادرات ايران ، داراي حساب جاري ميباشد و يا شخصي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد متقاضي را جهت افتتاح حساب معرفي نمايد .
o    معرف صاحب حساب ضمن امضاء كارت حساب جاري ، صحت هويت و امضاء و نشاني متقاضي افتتاح حساب (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) را تائيد نمايد .
o    در صورتيكه معرف در شعبه فاقد هرگونه حساب باشد ,می بايست از معرف احراز هويت كامل بعمل آيد.
o    نشاني معرف در كارت افتتاح حساب درج گردد .
o    معرف صاحبان حسابهاي جاري نبايد از كاركنان بانك باشد .
5.    متقاضي مشمول " ليست سياه " صادر كنندگان چك بلامحل نبوده و از داشتن حساب جاري قرض الحسنه در بانك منع نشده باشد .
6.    تائيد صلاحيت متقاضي افتتاح حساب از طريق استعلام از بانک مرکزي ج . ا. ا
7.    شناسنامه عكس دار و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه
8.    متقاضي بايد فرم افتتاح حساب را در حضور متصدي مربوطه تكميل و ضمن مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ، نمونه امضاء خود را به بانك معرفي نمايد .

اشخاص حقيقي خارجي
اشخاص حقيقي خارجي مقيم ايران در صورت دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي 2 ، 3 ، 5 و 8 قسمت ( اشخاص حقيقي ) و ارائه مدارک زير مي توانند اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري در بانك صادرات ايران نمايند .
•    اصل و يك برگ تصويراز كليه صفحات گذرنامه ومطابقت آن با اصل گذر نامه
•    اصل و يك برگ تصوير پروانه اقامت در ايران و مطابقت آن با اصل پروانه اقامت
تبصره : افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي آندسته از اتباع حقيقي بيگانه که با رواديد جهانگردي ( توريست) ويا موقت سه ماهه به کشور وارد ميشوند مجاز نميباشد.
•    حداقل يكنفر از مشتريان كه نزد شعبه افتتاح كننده حساب و يا ساير شعب بانك صادرات ايران داراي حساب جاري قرض الحسنه ميباشد و يا شخصي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد ، متقاضي را جهت افتتاح حساب معرفي نمايد .
تبصره : اشخاص حقيقي خارجي در صورت عدم امكان معرفي توسط يكي از مشتريان بانك و يا فردي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد ، ميتوانند با معرفي يكي از سازمانهاي دولتي ويا سفارت خانه هاي خارجي كه مهر و امضاء آنها توسط وزارت امور خارجه ايران تائيد شده باشد ، اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري نمايند

حساب جاري مشترك
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقيقي ايراني
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني
فرم تعهد (مخصوص شرکتها)

توجه : به منظور افتتاح حساب جهت سازمانها و شرکتهاي دولتي علاوه بر رعايت ضوابط و مقررات مربوطه لازم است که صورتجلسه هيات مديره که حاوي درخواست افتتاح حساب و معرفي صاحبان حق امضاي مجاز چکها ، اسناد بانکي ،برداشت از حساب با قيد مدت زمان تفويض اختيار آنان به بانک ارائه ودر زمان تغيير صاحبان امضاي تعهد آور سازمان يا شرکت نيز مصوبه هيات مديره دراين خصوص به اطلاع بانک رسانده شود .


افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بانک صادرات جهت اشخاص حقيقي ايراني
افتتاح حساب جاري مشترك جهت اشخاص حقيقي براي دونفر يا بيشتر با رعايت كليه شرايط مندرج در بند الف با ارائه مدارک زير و همچنين تکميل فرم افتتاح حساب مجاز مي باشد.
1.    ارائه اصل و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه كليه صاحبان حساب
2.    ارائه نامه اي كه موارد زير در آن تعيين و مشخص شده باشد و كليه متقاضيان آنرا امضاء وتاييد نموده باشند .
o    تعيين نحوه برداشت از حساب
o    تعيين قدر السهم هر يک از صاحبان حساب
o    تعيين نحوه بستن حساب
3.    نظر به اينکه کاهش يا افزايش تعداد صاحبان حسابها عليرغم بلا مانع بودن آن از لحاظ حقوقي به شرط تراضي ، مشکلاتي رابراي بانک ايجاد مي نمايد ؛ بنابراين هرگونه کاهش يا افزايش تعداد صاحبان حساب منوط به افتتاح حساب جديد با رعايت کليه مقررات ميباشد . بديهي است تغييرات دارندگان امضا ءهاي تعهد آور اشخاص حقوقي طبق روزنامه رسمي ارائه شده از قاعده فوق مستثناء بوده ودر اين قبيل مواردصرفا" کارت افتتاح حساب تعويض خواهد شد.


افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بانک صادرات جهت اشخاص حقوقي ايراني
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني با رعايت كليه شرايط مندرج در (اشخاص حقيقي ) و اخذ مدارك زير مجاز ميباشد .
1.    يك نسخه تصويريا رونوشت گواهي شده اساسنامه كه درآن افتتاح حساب جاري در بانك تصريح شده باشد.
تبصره : در مورد شركتهاي غير سهامي علاوه بر اساسنامه ، ارائه يك برگ تصوير يا رونوشت گواهي شده شركتنامه كه از طرف اداره ثبت شركتها تائيد شده باشد الزامي است .
2.    يك نسخه روزنامه رسمي مبني بر تاسيس و ثبت شركت.
3.    يك نسخه روزنامه رسمي مبني بر اعلام آخرين تغييرات در شركت كه در آن موارد زير قيدشده باشد .
- نام و مشخصات اعضاء هيئت مديره فعلي
- نام و مشخصات مديران و دارندگان حق امضاء مجاز شركت
- مدت و حدود اختيارات هيئت مديره
- تعيين نحوه امضاء مديراني كه حق برداشت از حساب را دارا ميباشند
4.    يك نسخه روزنامه رسمي در خصوص تغييرات انجام شده در اساسنامه يا ميزان سرمايه و سهم الشركه و يا تعداد سهام سهامداران و يا هرنوع تغييرات ديگر .
5.    مديران و بازكنندگان حساب جاري جهت اشخاص حقوقي بايد كتبا" اعلام نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در اختيار بانك قرار داده اند و ضمن تكميل فرم زير تعهد نمايند كه هر نوع تغيير دراساسنامه يا شركت نامه و يا اعضاء هيئت مديره و همچنين تغيير سمت ، اختيارات و مدت تصدي مديران و دارندگان حق امضاء شركت را بلافاصله باطلاع بانك برسانند .
6.    تاييد صلاحيت متقاضي افتتاح حساب از طريق استعلام به تفکيک هر يک از دارندگان حق امضا تعهد آور شرکت از بانک مرکزي
7.    علاوه بر دارندگان امضاء تعهدآور شرکت بنام شرکت هم بايستي استعلام شود و افتتاح حساب منوط به مسدود الحساب نبودن هر دو شخصيت حقوقي و حقيقي است .

کارت افتتاح حساب جاری سپهر بانک صادرات ایران
بانك صادرات ايران – شعبه … اينجانبان امضاء كنندگان زير ، مديران ودارندگان حق امضاء در شركت ……… و افتتاح كنندگان حساب جاري شماره ……… بنام شركت مذكور بدين وسيله اعلام و تاييد مي نماييم مداركي كه براي افتتاح حساب جاري مذكور ،" فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه شركت ، فتوكپي يا رونوشت گواهي شده شركت نامه ، يك نسخه از اولين آگهي ثبت شركت و همچنين يك نسخه از آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور" تسليم نموده ايم آخرين مدارك و اطلاعات رسمي مربوط به ثبت شركت بوده و متعهد و ملتزم ميشويم كه چنانچه درآتيه هرگونه تغييري در اساسنامه يا شركت نامه و يا تصميمات هيئت مديره ،سمت واختيارات و مدت ماموريت مديران و صاحبان امضاء به عمل آيد بلافاصله ضمن تسليم مدارك مربوط به تغييرات انجام شده ( اعم از رونوشت گواهي شده تصميمات متخذه و يك نسخه از آگهي رسمي منتشر در روزنامه رسمي در مورد ثبت تغييرات مربوطه ) مراتب را كتبا" به آن بانك اعلام نماييم. شرکت ......     (محل امضاء مديران و دارندگان حق امضاء ومهر شركت)

اشخاص حقوقي خارجي
1.    افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ريالي براي دفاتر نمايندگي بانكها و شركتهاي خارجي كه در اداره ثبت شركتهاي ايران به ثبت رسيده باشند با رعايت شرايط مندرج در ( اشخاص حقيقي خارجي ) و ارائه مدارك لازم در خصوص ثبت شركت بلا مانع است.
2.    افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي خارجي كه در ايران طرف قرارداد موسسات داخلي مي باشند با اخذ يك نسخه از قراداد تنظيمي بين موسسه داخلي و شركت خارجي و رعايت شرايط ذيل مجاز مي باشد
o    قراداد مربوطه داراي سهم ريالي بوده و مراتب توسط كارفرما تائيد شده باشد .
o    حداكثر وجوه قابل واريز بحساب معادل سهم ريالي قرارداد باشد .
o    واريز وجه بحساب با تائيد ذيحساب يا مدير امور مالي سازمان يا موسسه طرف قرارداد مبني بر پرداخت وجه ريالي قرارداد صورت گيرد .
3.    افتتاح حسابجاري براي سفارتخانه هاي خارجي مستقر در ايران با رعايت شرايط مندرج در بند ب ( اشخاص حقيقي خارجي ) و اخذ مجوز از وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران امكان پذير ميباشد .
4.    افتتاح حساب جاري جهت نمايندگي شركتهاي خارجي كه در ايران به ثبت نرسيده اند منوط به بررسي و موافقت امور بين الملل ميباشد .وجهت افتتاح حساب بايد مدارک زير ارائه گردد:
o    تقاضاي افتتاح حساب جاري
o    رونوشت مصدق ترجمه اساسنامه ثبت شده که شخصيت حقوقي شرکت يا موسسه مزبور بوسيله مقامات رسمي ايران در کشور متبوع تاييد شده باشند .
o    رونوشت و ترجمه رسمي وکالتنامه شرکت .

معمولا"اين قبيل شرکتها به نماينده و يا نمايندگاني که در ايران مامور گشايش حساب مي شوند وکالت مي دهند. چنين وکالت نامه اي بايد توسط مراجع صلاحيت دار قانوني با انجام تشريفات کامل در محل صدور تنظيم شود و باگواهي کنسولگري يا سفارت ايران تکميل گردد و بگواهي وزارت امور خارجه برسد تا بعدا" مورد اشکال واقع نگردد . وکالتنامه تنظيمي بايستي از هر لحاظ جامع و کامل و کليه شرايط و مقررات لازم را داشته باشد و دراساسنامه شرکت حق افتتاح حساب در کشور خارج (ايران )را دارا بوده و صاحبان امضاي مجاز و مديران , حق انتخاب وکيل را دارا باشند . ضمنا"در وکالتنامه تنظيمي حق هر گونه عمليات بانکي ( دريافت وجه، صدور چک ، اخذ دسته چک، اخذ صورتحساب ، و غيره ) که مورد لزوم است پيش بيني گردد.
در موارديکه تقاضاي شرکت از طريق کارگزار ان بيگانه رسيدگي و ارسال شود اگر صاحبان امضاي مجاز شرکت شخصا"و راسا"از حسابجاري استفاده نمي نمايند و قرار باشد بوسيله نماينده يا وکيل ايشان اقدام شود در اينصورت نيز شرکت بايد با تائيد کارگزاران وکالتنامه جداگانه طبق شرحي که گذشت تهيه وارسال دارند.

► بانک صادرات - حساب پس انداز قرض الحسنه ویژه
بانک صادرات - حساب های دو منظوره سپهر ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر