بانک صادرات - حساب قرض الحسنه پس انداز سپهر

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 15:33
 
تمامي امتيازات و مزاياي حساب جاري سپهر به استثناء بهره گيري از دسته چک براي حساب قرض الحسنه پس انداز سپهر نيز در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه اين حسابها نيز در قرعه کشي دوره اي حسابهاي قرض الحسنه بانک شرکت داده مي شوند .

تعریف
سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده ايست كه دارنده آن وجوه خود را بدون قصد انتفاع و بمنظور اجر معنوي به بانك مي سپارند.

شرايط اختصاصي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز بانک صادرات
1.    حداقل مبلغ براي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در حال حاضر 10.000 ريال و حداقل موجودي جهت شركت در قرعه كشي در حال حاضر 100.000 ريال مي باشد.
2.    نوجواناني كه داراي 12 سال تمام باشند مي توانند بنام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند، حق برداشت از حساب افتتاح شده منحصراً با صاحب حساب و پس از رسيدن به سن 15 سال تمام مي باشد.
3.    اطفالي كه به سن 15 سال تمام رسيده باشند، مي توانند (بدون ارايه حكم رشد) منحصراً بنام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند.
4.    مادران مي توانند فرزند صغير خود حساب پس انداز افتتاح نمايند و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صغير به سن 18 سال تمام فقط با مادران مي باشد.
5.    اشخاص ديگر (علاوه بر ولي، وصي، قيم) نيز مي توانند براي اطفال صغير حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند ليكن حق برداشت از حساب مذكور تا رسيدن صغير به سن 18 سال تمام منحصراً با قائم مقام قانوني طفل خواهد بود.
6.    افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد بلامانع مي باشد در اين صورت از صاحب حساب در صورت امكان علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وي نيز اخذ خواهد شد.
تبصره : اشخاص بي سواد بايد دو قطعه عكس جهت الصاق به كارت افتتاح حساب و دفترچه تسليم بانك نمايند در غير اين صورت به هنگام برداشت ارايه مدارك معتبر عكس دار الزامي است.
7.    افتتاح حساب جهت اشخاص حقوقي با ارايه مدارك ذيل انجام مي پذيرد :
o    فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه توسط اداره ثبت يا شركت نامه (در مورد شركتهاي غير سهامي).
o    يك برگ از اولين آگهي تأسيس شركت و آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور.
o    آخرين صورتجلسه مجمع عمومي مربوط به انتخاب مديران و دارندگان حق امضاء و حدود و مدت اختيارات آنها.
o    ارائه نامه به بانك مبني بر مطلع نمودن بانك از هر نوع تغييرات در شركت.
8.    افتتاح حساب براي دو يا چند نفر مشتركاً بلامانع مي باشد در اين صورت حق برداشت متفقاً خواهد بود (با امضاء تمام شركا) در غير اين صورت صاحبان اينگونه حسابها نحوه برداشت را هر يك به تنهايي يا با تعيين قدرالسهم هر يك مشخص مي نمايند كه مي بايست چگونگي امر كتباً به بانك اعلام گردد.

► بانک صادرات - حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
بانک صادرات - حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر