بنر

وام سلف بانک مسکن

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:22
 
 
 
سلف:

تعريف :سلف پيش خريد محصولات توليدي به قيمت معين مي باشد بانك‌ مسكن‌ به‌ منظور ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ تامين‌ سرمايه‌ در گردش‌ واحدهاي‌ توليدي‌ مبادرت‌ به‌ پيش‌ خريد محصولات‌ توليدي‌ آنها مي‌نمايد.
 - تسهيلات‌ سلف‌ فقط‌ براي‌ توليد كالايي‌ كه‌ مقدمات‌ توليد آن‌ فراهم‌ و براي‌ تكميل‌ توليد نهايي‌ نياز به‌ منابع‌ مالي‌ مي‌باشد مجاز بوده‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ پرداخت‌ تسهيلات‌ براي‌ خريد كالاهاي‌ موجود كه‌ بفروش‌ نرسيده‌ مجاز نمي‌باشد.
 - داشتن‌ حساب‌ قرض‌الحسنه‌ جاري‌ فعال‌، نداشتن‌ تعهدات‌ معوق‌ و دارا بودن‌ كليه‌ مجوزهاي‌ لازم‌ براي‌ انجام‌ فعاليت‌ و توليد محصولات‌ از مهمترين‌ شرايط‌ متقاضي‌ تسهيلات‌ سلف‌ مي‌باشد.
 - پيش‌ خريد محصولات‌ توليد متقاضيان‌ معامله‌ سلف‌ در صورتي‌ مجاز است‌ كه‌:
 الف‌ - توسط‌ واحد درخواست‌ كننده‌ توليد شود
 ب‌ - سريع‌ الفساد نباشد
 ج‌ - سهل‌ البيع‌ باشد
 د - مصرف‌ انحصاري‌ نداشته‌ باشد و متناسب‌ با نوع‌ فعاليت‌ متقاضي‌ باشد
 هـ - در زمان‌ انعقاد قرارداد موجود نباشد
 و - از كيفيت‌ و استاندارد مناسب‌ و مطلوب‌ برخوردار بوده‌ و مشروع‌ باشد.
 - حداقل‌ نرخ‌ سود مورد انتظار بانك‌ در معاملات‌ سلف‌در حال‌ حاضر 12 درصد مي‌باشد.
 - حداكثر تسهيلات‌ باتوجه‌ به‌ سياستهاي‌ اعتباري‌ ساليانه‌ بانك‌، سالانه‌ اعلام‌ مي‌گردد وميزان آن بسته به حدود اختيارات مراجع تصميم گيري متغير است
وثايق‌ مورد قبول‌ براي‌ اعطاء تسهيلات‌ سلف‌ عبارتند از:
 اوراق‌ بهادار از قبيل‌ سپرده‌هاي‌ بلند مدت‌، اوراق‌ قرضه‌ دولتي‌ و اسناد خزانه‌ و اوراق‌ مشاركت‌ ضمانتنامه‌ بانكي‌ داخلي‌ يا خارجي‌ قبوض‌ انبارهاي‌ عمومي‌ سفته‌ معتبر اموال‌ غير منقول‌ - زمان تحويل کليه محصولات به بانک ازتاريخ انجام معامله   حداكثر معادل‌ يک دوره توليدي‌ مي‌باشد مشروط‌ بر اينكه‌ از يكسال‌ تجاوز ننمايد.

مدارك مورد نياز براي تكميل پرونده تسهيلات سلف :
-برگ تقاضاي تسهيلات سلف
- مشخصات واحد توليدي يا كالاي مورد درخواست
- نشاني واحد توليدي كه داير و در حال بهره برداري است
- نوع فعاليت و سابقه كار و تاريخ بهره برداري از واحد توليدي
- نوع كالاي توليدي با ذكر مشخصات كامل
- مقدار يا تعداد كالاي مورد معامله ، قيمت واحد پيش فروش ( عدد يا كيلو) و بهاي كلي
- قيمت تاييد شده كالاي مورد معامله از طريق مراجع ذيصلاح ، بهاي كلي فروش ، قيمت براي مصرف كننده
- نوع وثايق و محل و تاريخ تحويل كالا
-درج صورتحساب متقاضي مبني بر وجود حساب جاري فعال متقاضي در بانك
-مدارك احراز هويت شامل شناسنامه و كارت ملي براي اشخاص حقيقي و اساسنامه براي اشخاص حقوقي
-مدارك مربوط به محل و نوع فعاليت (پروانه يا مجوز اصولي و مدارك ثبت شركت)
-پيش فاكتور كالاي مورد معامله با مشخصات و قيمت
-تكميل فرم پرسشنامه اعتباري
-استعلام از بانك مركزي مبني بر نداشتن تعهدات معوق و چك برگشتي متقاضي
-گزارش بازديد از محل توسط مسئول اعتباري يا رئيس يا معاون شعبه و گزارش ارزيابي وثائق منقول يا غير منقول در صورت وجود
-استعلام مالياتي (حسب مورد)
-گزارش اطلاعاتي يا گزارش كارشناسي از موضوع معامله
-صورت ريز محاسبات انجام شده در خصوص سود قابل پيش بيني بانك
-مصوبه مرجع تصويب اعتبار

 

► وام مضاربه بانک مسکن
تسهيلات اجاره به شرط تملیک بانک مسکن ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر