ثبت شرکت رایانه ای

مباحث مربوط به سرمایه گذاری در بخش های مختلف

ثبت شرکت رایانه ای

پستتوسط sabtefarda » شنبه آبان 3, 93 2:39 pm

ثبت شرکت رایانه ای (ثبت شرکت اینترنتی)


مقدمه: کلیه شرکتهایی که برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راهاندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرمافزار، سختافزار، شبکههای اطلاعرسانی و نظایر آن تشکیل میشوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.
نکته: شرکتهایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانهای استان تشکیل شدهاند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانهای نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی در استان بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.

Click this bar to view the original image of 960x19px.

مراحل ثبت شرکت رایانه ای

شرکتهایی به عضویت نظام صنفی رایانهای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:
•موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفاً یکی از فعالیتهای رایانهای مندرج در بند 1 باشد.
•دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.
تبصره: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانهای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشتهاند، از این قاعده مستثنی میباشند.
•در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
•مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.
تبصره: شرکتهایی که در یک استان دایر شده ولی در استانهای دیگر نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبههای استانی خود ندارند، ولی موظفند مراتب تشکیل شعبههای خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارند اطلاع دهند تا در فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رأی در مجامع نظام صنفی رایانهای آن استان شرکت نمایند.

Click this bar to view the original image of 960x19px.مدارک ثبت شرکت رایانه ای و مجوز فعالیت


•تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن
•تصویر برگه احراز صلاحیت و رتبهبندی شورای عالی انفورماتیک
•تصویر شناسنامه مدیرعامل
•تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل

نظام صنفی رایانهای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکتهای تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد.در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.
تبصره: به شرکتهایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشند، در صورت داشتن سایر شرایط مجوز فعالیت یک ساله داده خواهد شد.
مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره برای ثبت شرکت های رایانه ای یک ساله میباشد.
شرکتها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانهای استان ارسال نمایند.
•تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
•اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی) مالیاتی
•فرم تکمیل شده خوداظهاری مربوط به فعالیتهای شرکت
تبصره : اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارائه ننماید، از سوی سازمان نظام اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد.
ثبت شرکت رایانه ای
ثبت شرکت
sabtefarda
 
پست ها : 11
تاريخ عضويت: چهارشنبه مرداد 15, 93 11:43 am

Re: ثبت شرکت رایانه ای

پستتوسط sabtviona » سه شنبه خرداد 11, 95 10:22 pm

مراحل ثبت شرکت اینترنتی ( ثبت تاسیس)

اطلاعات متقاضی

این قسمت نام و نام خانوادگی و اطلاعات شخصی که متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه است وارد می‌شود. «واحد ثبتی» اداره‌ای ثبت شرکت ، محلی است که شرکت باید آنجا ثبت شود. سپس «تابعیت متقاضی» مشخص می‌شود. اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی انتخاب گردد میبایست «شماره گذرنامه» وارد شود. سایر اطلاعات شامل «شماره ملی متقاضی»، «نام متقاضی»، «نام خانوادگی متقاضی» و «شماره همراه متقاضی» می‌باشد. همچنین باید «سمت متقاضی» از نظر اینکه اصیل و یا وکیل می باشد تعیین شود . منظور از «نام امضا کننده دفتر» و «نام خانوادگی امضا کننده دفتر» مشخصات فردی میباشد که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تایید می‌ کند «سمت امضا کننده دفتر» معلوم می‌کند که شخص از مدیران، شرکا، سهامداران یا وکیل رسمی است. «وضعیت توکیل امضا کننده» نیز حق واگذاری غیر را مشخص می‌کند. با کلیک روی گزینه ‌(بعدی) به صفحه بعد و گام بعدی وارد میشوید

نام و اطلاعات شخص حقوقی

برای این مرحله اسامی درخواستی ثبت می‌شود. برای این کار ابتدا «اولویت نام» مشخص می‌شود. منظور از اولویت نام ترتیب پیشنهادی اسامی است که از یک تا پنج می‌باشد. سپس «نام درخواستی» را مشخص نموده و در قسمت مورد نظر تایپ می‌شود. برای قسمت «توضیحات متقاضی» اگر توضیحی در مورد نام پیشنهاد شده لازم باشد میبایست قید گردد. مرحله بعد کلید «افزودن نام درخواستی» کلیک شده تا موارد تعیین شده برای قسمت پایین فرم نشان داده شود. لازم است ذکر شود که پس از ورود هر نام، باید این کلید تایید گردد. برای حذف یک نام بر روی "حذف نام درخواستی" کلیک می‌نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. این مرحله به صورت خودکار یک شماره پیگیری 19 رقمی دریافت می‌نمایید و اطلاعات وارد شده ذخیره می‌شود.

موضوع فعالیت

برای انتخاب زمینه فعالیت که همان موضوع کار شخصیت حقوقی است بر روی کلید «افزودن موضوع فعالیت» کلیک نموده تا صفحه جدیدی باز شود. داخل این صفحه ابتدا «نوع فعالیت بالاتر» از فهرست مرطوبه انتخاب می‌شود. سپس بر اساس آن «نوع فعالیت» انتخاب می‌شود که این موضوعات بر مبنای فعالیت بالاتر نشان داده می‌شود. «مدت فعالیت» بر اساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب می‌گردد و اگر محدود باشد باید «حداکثر مدت فعالیت به ماه» نیز مدت زمان فعالیت مشخص شود. «وضعیت مجوز» را که دارد یا ندارد را مشخص می‌نمایید. بعضی از موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز از سازمان‌ها و ارگان‌های خاص دارد که در اینجا وجود یا عدم وجود مجوز مشخص می‌گردد. اگر مجوز داشته باشد باید «شماره مجوز» و «تاریخ مجوز» نیز ورود اطلاعات می‌شود و در «شرح فعالیت» نیز اگر در مورد موضوع فعالیت نیاز توضیح باشد داخل این قسمت نوشته می‌شود. سه گزینه «ثبت اطلاعات»، «حذف» و «انصراف» وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات در این صفحه و حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می‌نماید انصراف نیز دارای این معنی منصرف شدن برای تغییر اطلاعات میباشد. سپس با کلیک بر روی کلید ثبت اطلاعات یک ردیف ایجاد می‌شود. اگر بخواهیم تغییری ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می‌نماییم تا مجدداً صفحه «افزودن اشخاص جلسه» باز شود. با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) صفحه بعد مشاهده میشود. این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده را ذخیره می‌نماید.
sabtviona
 
پست ها : 4
تاريخ عضويت: پنج شنبه اردیبهشت 30, 95 9:04 am


بازگشت به سرمایه گذاری

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان