قبول شدگان ازمون کتبی سازمان امور مالیاتی89/6/15

استخدام بانک ها موسسات و سازمان ها

قبول شدگان ازمون کتبی سازمان امور مالیاتی89/6/15

پستتوسط bbbbb » شنبه آبان 1, 89 1:37 pm

:) 8-)
bbbbb
 
پست ها : 12
تاريخ عضويت: جمعه مهر 30, 89 9:14 pm

Re: قبول شدگان ازمون کتبی سازمان امور مالیاتی89/5/15

پستتوسط bbbbb » شنبه آبان 1, 89 1:43 pm

نتایج آزمون


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120405 مهدی زارعی تبریز
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120295 اکبر کاشفیان غازانی تبریز
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120271 توحید اسرافیل پور تبریز
4 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120440 حسن ابراهیم پور تبریز
5 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120738 اکبر فتحی ابللو تبریز
6 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21121034 علی زارعی تبریز
7 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120024 حسن عزیزی بنه کاغی تبریز
8 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120015 علی بابازاده تبریز
9 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120279 ایوب احمدزاده مقدم سعدآبادی تبریز
10 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120076 عباس فرجی تبریز
11 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120480 عباس تاروریردی پور تبریز
12 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120387 اباصلت داد روان نوجه ده تبریز
13 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120435 محسن ساویز تبریز
14 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120942 حبیب سعید مشیر آباد تبریز
15 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120328 مجید غفاری لک تبریز
16 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120326 امیر خلیلی تبریز
17 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120681 یاشار عطازاده تبریز
18 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120609 افشین کتابفروش بدری تبریز
19 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120648 داریوش ثنائی حاجی خواجه لو تبریز
20 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120578 جعفر نصیرخواجو تبریز
21 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120391 سیف اله سیفی سرای تبریز
22 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120139 خسرو گرامی تبریز

نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120690 بهنام صیامی جلفا
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120741 سیف اله علی پور مارقشه جلفا
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120323 آیدین نیک رو جلفا
4 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120619 مقصود احتمالی ذال جلفا
5 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120669 حجت جعفر قلی زاده جلفا
6 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120100 رضا سلیمی چنار جلفا
7 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120813 محمد رهبر جلفا
8 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120095 اکبر صفرزاده جلفا
9 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120692 مالک صفاری جلفا
10 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21121023 اصغر آذرکسب جلفا
11 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120723 ناصر پوررعدی گرگری جلفا
12 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120120 محمد نجف زاده جلفا


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120497 رامین نامورعباسعلیلو ورزقان
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120686 عیسی سجودی ورزقان
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120794 محمد صدری ورزقان
4 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120286 یونس عابدی بهربیگ ورزقان
5 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120519 حسین بهاری خواجه ورزقان
6 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120868 احد ارحمی خواجه ورزقان


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120084 محمد ناصری مرند
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120511 احمد فضلعلی لیوار مرند
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120214 صمد غلامرضائی مرند
4 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120771 حسین علیی مرند
5 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120722 مسعود هرزندی مرند
نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120140 مجید ذاکر حسینی اهر
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120683 مصطفی خرم اهر
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120138 حسن عبداله زاده اهر
4 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120721 احمد حسین پور اهر
5 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21121048 مهران علیپور اهر


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120884 فرامرز ذوالفیان میانه
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120746 علی محمدزاده میانه
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120685 داود شیخی میانه
4 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21121044 امیر خانعلی پور میانهنتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120610 غلامحسن سجادی سراب
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120222 محمدرضا موذنی آغمیونی سراب
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120943 سعید متفحص سرابنتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120154 یونس نیک منش خواجه هریس
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120580 حمید کباری کورعباسلو هریس
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21121038 ابراهیم کرم دوان هریس


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 2110004 اکبر مختاری مهربان
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120846 ابراهیم علی محمدی اصل مهربان
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120594 علیرضا احدزاده مهربان


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120180 حسین صحی اسکوئی ایلخچی
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120400 مجتبی پورعلی ایلخچی
3 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120876 نیما قاسم نژاد مقدم ایلخچی


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120232 اصغر حمزه ئی هشترود
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120447 بهرام نباتی هشترود


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120505 علی فرجیان صوفیان
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120622 مهدی حداد جدیدی صوفیان


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120342 یاور نجفی تیکمه داش
2 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21121028 محمد علی شریفیان تیکمه داش


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120380 رضا سیدی آبریز بستان آباد


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21121012 موسی دلنواز آذرشهر


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21121035 آلهویردی صمدی عباسی گاوگان

نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120869 آیدین وجودی مولان کلیبر


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120759 وحید رزمی شبستر


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120240 اسلام قربانی سیاهی ممقانی ممقان


نتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 مامور تشخیص مالیات آذربایجان شرقی 21120499 مهدی میرزایی چاراویماقنتایج آزمون استخدامی 15 مرداد 1389
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی
ردیف نام آزمون شرح بازه جمعیتی کد داوطلبی نام نام خانوادگی محل مورد تقاضا
1 کارشناس سخت افزار رایانه آذربایجان شرقی 31120001 محمد شاه نظری تبریزتاریخ بروز رسانی: پنجشنبه 22 مهر 1389 ساعت: 10:26 | دفعات بازديد: 436 / تعداد بازديدكنندگان: 296


Copyright © 2006 ICTN . All rights reserved.
bbbbb
 
پست ها : 12
تاريخ عضويت: جمعه مهر 30, 89 9:14 pm

Re: قبول شدگان ازمون کتبی سازمان امور مالیاتی89/6/15

پستتوسط MEHDAD » شنبه آبان 1, 89 5:59 pm

من تو آزمون قبول شدم (تبریز)ودهم آبان برای مصاحبه تخصصی دعوت شدم اگه کسی می دونه تو مصاحبه از چه چیزهایی سوال میپرسن لطفا منو راهنمایی کنه واقعا به این راهنمایی نیاز دارم.... منتظرم
MEHDAD
 
پست ها : 30
تاريخ عضويت: چهارشنبه اردیبهشت 8, 89 5:56 pm

Re: قبول شدگان ازمون کتبی سازمان امور مالیاتی89/6/15

پستتوسط bbbbb » شنبه آبان 1, 89 9:03 pm

سلام مهداد جان منم قبول شدم مثل تو نمیدونم چی بخونم اگه تونستی خبری گیر بیاری با ما در میان بگذار
bbbbb
 
پست ها : 12
تاريخ عضويت: جمعه مهر 30, 89 9:14 pm

Re: قبول شدگان ازمون کتبی سازمان امور مالیاتی89/6/15

پستتوسط falahikhah » سه شنبه آبان 4, 89 11:34 am

با سلام لطفا اگر کسی از نتایج استخدامی امورمالیاتی خوزستان خبر داره به من بگه با تشکر
falahikhah
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان 1, 89 12:03 am


بازگشت به استخدام و بازارکار

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 8 مهمان

cron