بنر
وام ازدواج بانک مسکن
 
تسهیلات ودیعه ازدواج بانک مسکن

دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي ازدواج و وديعه مسكن

مقدمه : باعنايت به اينكه امرازدواج واعطاي قرض الحسنه ازمشخص ترين مواردتوصيه شده درشريعت مقدس اسلام ميباشند، لذابانك مسكن مقررنمود بمنظورترويج سنت حسنه ازدواج به زوجهاي جوان باشرايط ذيل ازمحل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج ووديعه مسكن اعطاگردد.
 1 – متقاضي‌ بايد عاقل‌، بالغ‌ و رشيد بوده‌ قصد رضاي‌ انجام‌ معامله‌ را داشته‌ و ممنوعيتي‌ در تصرف‌ در اموال‌ خود را نداشته‌ باشد.
 2 – متقاضي‌ نبايد به‌ هيچيك‌ از بانكها و موسسات‌ ديگر بابت‌ قرض‌الحسنه‌ ازدواج‌ و وديعه‌ مسكن‌ بدهكار باشد.
 3 – كارمزد تسهيلات قرض الحسنه 4 % در سال‌ مي‌باشد
 4 –حداکثر مدت‌ بازپرداخت‌ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و وديعه مسکن 36 ماه‌ مي باشد‌.
 5 – چنانچه‌ قرض‌گيرنده‌در تاديه‌ اقساط‌ قرض‌الحسنه‌ تاخير نمايد ساليانه‌12% جريمه‌ به‌ مبلغ‌ بدهي‌ وي‌ اضافه‌ مي‌گردد.
 6 – متقاضيان‌ قرض‌الحسنه‌ ازدواج‌ يا وديعه‌ مسكن‌ ملزم‌ به‌ افتتاح‌ حساب‌ پس‌انداز قرض‌الحسنه‌ نزد شعبه‌ پرداخت‌ كننده‌ تسهيلات‌ با حداقل ‌مبلغ 100.000 ريال‌ هستند.ليکن ملزم به توديع مبلغي ثابت براي مدتي در حساب پس انداز قرض الحسنه نمي باشد
 7 – تسهيلات‌ قرض الحسنه ازدواج صرفا" به‌ زوجهاي‌ جواني‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ تاريخ‌ وقوع‌ عقد آنان‌ مندرج‌ در سند ازدواج‌ در سال‌ جاري‌ يا سال‌ ماقبل‌ آن‌ (در حال‌ حاضر سالهاي86 و 87) به بیان دیگر بیش از 2 سال نگذشته باشد
 8 – علاوه‌ بر عقد و امضاء قرارداد مربوطه‌ جهت‌ تامين‌ و تضمين‌ مطالبات‌ بانك‌ سفته‌ تضميني‌ به‌ ميزان‌120% اصل‌ و كارمزد تسهيلات‌ به‌ امضاء تسهيلات‌ گيرنده‌ و ظهرنويسي‌ دو نفر ضامن‌ معتبر با قيد اينكه‌ مشتركا"، متضامنا" و منفردا" پرداخت‌ وجه‌ را با متعهد اصلي‌ تعهد و تضمين‌ نمايند يا سپرده سرمايه گذاري بلند مدت به ميزان 120% اصل و کارمزد تسهيلات توسط بانک اخذ يا توثيق می گردد.
 9 – در اعطاي‌ تسهيلات‌ مذكور كاركنان‌ دولت‌ افراد تحت‌ پوشش‌ كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ (ره ) بهزيستي کشورايثارگران‌ و كارگران‌ ودانشجويان نسبت‌ به‌ ساير متقاضيان‌ در اولويت‌ قرار مي‌گيرند.
 10 – سقف‌ تسهيلات‌ ازدواج‌ به‌ هريك‌ از زوجين‌ ده میلیون‌ ريال‌ مي‌باشد

تذکر:
اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیانی که سن آنان کمتر از 18 سال می باشد مستلزم ارائه حکم رشد از مراجع ذیصلاح قانونی می باشد و در صورت عدم امکان ارائه حکم رشد ، قرارداد مربوطه باید به نام صغیر منعقد و ولایتا توسط ولی قانونی وی امضاء گردد.
 مدارک لازم جهت دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج:
1 - برگ‌ درخواست‌ و موافقت‌ مسئولين‌ ذيربط‌
2 - اصل‌ و كپي‌ عقدنامه‌ (سند ازدواج‌)
3 - اصل‌ و كپي‌ شناسنامه‌ متقاضي‌ و ضامنين
4 - مدارك‌ شغلي‌ متقاضي‌ و ضامنين‌ 
5-  سفته‌ تضميني‌ به‌ ميزان‌120% مجموع‌ اصل‌ و كارمزد تسهيلات‌ به‌ امضاء تسهيلات‌ گيرنده‌ و ضامنين‌ یا سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به میزان 120% اصل و کارمزد تسهیلات به عنوان وثیقه
6 - قرارداد قرض‌الحسنه‌ اعطايي‌ و فرمهاي‌ ذيربط‌ و امضاء آنها توسط‌ قرض‌گيرنده‌ ضامنين‌ در شعبه‌ مربوطه‌► تسهيلات مسکن بانک مسکن
وام های بانک مسکن ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 971 مهمان آنلاین داریم