ضمانت نامه های بانکی بانک سینا

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:22
 
ضمانت نامه

شعب موسسه نسبت به صدور انواع ضمانت نامه ها مانند شرکت در مناقصه و مزايده حسن انجام کار، پيش پرداخت،استرداد کسور وجه الضمان، طبق ضوابط و شرايطی که در پيش خواهد آمد با تشکيل پرونده و تصويب مديريت موسسه اقدام می نمايند
 
مراحل تشکيل پرونده ضمانت نامه ها
 
درخواسـت ضمانت نامـه بايد از طرف مشتري تنظيـم و در آن نوع ضمانت نامـه و مشخصات ذينفع، مدت، ومبلغ آن تعيين شود. رئيس شعبه پس از دريافت تقاضا و کسب اطلاع  از    نحوه کار متقاضي و انطباق آن با انجام عملي که مورد درخواست ذينفع بوده و اطمينان از صلاحيت و توانائـي فردي و مالـي مشتري نسبـت به تکميـل مدارک بشـرح ذيـل اقدام مي نمايد.
•            فتوکپي شناسنامه متقاضي
•            فتوکپي برابر با اصل قرارداد فيمابين متقاضي و ذينفع
•            فتوکپي برابر با اصل پروانه اشتغال و نظاير آن
•            فتوکپي برابر با اصل سند مالکيت محل کسب يا قرارداد اجاره
•            فتوکپي برابر با اصل مدارک شرکت از قبيل اساسنامه، شرکت نامه، آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره، آخرين ترازنامه مصوب و گزارش بازرس قانوني، آخرين تراز آزمايشي.
پس از اخذ و بررسي مدارک، اعتبار تضمينـي مورد نظـر با توجه بـه نکات ذيل بـه مديريـت موسسه پيشنهاد گردد.
بـراي صدور ضمانت نامه هـاي ( شرکت در مناقصـه و مزايده و حسن انجام کار) حد اعتبار تضميني جداگانه و براي ضمانت نامه هاي ( پيش پرداخت، کسور وجه الضمان  ) نيز حد اعتبار تضميني ديگر متناسب با نياز متقاضي و وضعيت مالي و توانائي ايشان پيشنهاد شود.
 
تمديد ضمانت نامه ها
 
تمديد ضمانت نامه بنا به تقاضاي ذينفع به همراه ارسال فتوکپي اصل ضمانت نامه قبل از سررسيد انجام مي پذيرد بديهي است که شعبه درخواست تمديد را بانضمام مدارک ارسالي ذينفع به موسسه ارسال و پيشنهاد تمديد مي نمايد و در صورت موافقت موسسه نسبت به تمديد آن اقدام و مراتب در فرم مخصوص تمديد با الصاق تمبر کتباٌ به ذينفع اعلام خواهد گرديد و کارمزد تمديد نيز برابر تعرفه مانند صدور ضمانت نامه محاسبه و اخذ مي گردد.
 
ابطال ضمانت نامه ها

 
چنانچه طرف ضمانت شده گواهي لازم را مبني بر انجام تعهدات خود در خلال مدت مقرر و نيز درخواست ابطال آن را از طرف ضمانت گير به موسسه تسليم نمايد شعبه مي تواند نسبت به ابطال ضمانت نامه و صدور اسناد برگشت عمليات اقدام بعمل آورد. بديهي است چنانچه تا سررسيد ضمانت نامه تقاضاي دريافت وجه ضمانت نامه و يا تمديد و ابطال آن از طرف ذينفع به موسسه نرسيده باشد ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط و باطل شده تلقي مي گردد و شعبه مي تواند نسبت به ابطال اقدام نمايد در اينصورت استرداد و ابطال وثائق و برگشت وجوه نقدي منوط به ارائه اصل ضمانت نامه به موسسه خواهد بود.
 


 

► وام مسکن بانک سینا
وام بانک سینا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر