بنر
وام جعاله بانک ملت


جعاله

یکی دیگر از تسهیلات بانکی جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد "عامل" یا پیمانکار نامیده می‌شود این عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه اجرای عقد جعاله در مواردیکه بانک عامل می‌باشد عبارت از این است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می‌نماید سپس باتوجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می‌نماید.
توضیح این نکته لازم است که بانک قسمتی از قرارداد را تحت عنوان (پیش دریافت) یا (پیش پرداخت) که حداقل 20% می‌باشد، دریافت می‌نماید.
حداکثر مدت انجام و تسویه مطالبات جعاله 2 سال است لیکن در طرحهای تولیدی، خدماتی، تعمیر مسکن، باتوجه به اقتضای فعالیت و موضوع قرارداد، مدت مذکور مشخص خواهد شد.
نرخ سود تسهیلات جعاله بستگی به نوع فعالیت متقاضی، متفاوت است.
مدارک مورد نیاز:
1- درخواست کتبی متقاضی
1-2 اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه ، تصویر شناسنامه - مجوز فعالیت
2-2 اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
3- سایر مدارک و مجوزهای لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد که موید اظهارات کتبی متقاضی تسهیلات باشد.
مراحل انجام کار:
1- دریافت درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
2- بررسی درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذیصلاح بانک
3- انعقاد قرارداد جعاله اولیه و ثانویه
4- اعطای تسهیلات

► وام اجاره به شرط تملیک بانک ملت
تسهيلات به بدهکاران بانک ملت ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 606 مهمان آنلاین داریم