بنر

بنر
تسهيلات سلف بانک ملی
 
تسهیلات اعطایی سلف

تعريف : 
معامله سلف عبارتست از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين، براساس يكي از روشهايي كه به منظور تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بكارگرفته مي شود (‌اعم از اينكه مالكيت آنها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد)

مدارک مورد نياز :
1- برگ درخواست استفاده از تسهيلات سلف ( نمونه 3700 و 3701 حسب مورد براي اشخاص حقيقي وحقوقي)
2- مدارك ومجوزهاي لازم براي پيش خريد محصولات واحدهاي صنعتي ، معدني و يا كشاورزي( مبني بر اينكه متقاضي داراي واحد توليدي و يا كشاورزي داير بوده و از امكانات لازم براي توليد محصول مورد معامله برخوردار است)
3- اطلاعات لازم در مورد كميت و كيفيت محصول واحد توليدي و يا كشاورزي متقاضي و اينكه محصول داراي كيفيت مناسب ومطلوب بوده، سريع الفساد نبوده وفروش آن نيز انحصاري نباشد.
4- مدارك واطلاعات لازم در مورد واحد توليدي متقاضي( مبني بر اينكه توان وامكانات توليد كالاي مورد معامله را داشته و نياز مالي آن براي توليد همان محصول مورد معامله باشد)
5- تائيديه اخذ شده از بانك كشاورزي محل درخصوص اينكه متقاضي از بابت تسهيلات مورد درخواست به بانك كشاورزي محل بدهي ندارد.
6- فتوكپي اسناد مالكيت وثايق و تضمينات ( تطبيق شده با اصل)
7- بيمه نامه وثايق و تضمينات به نام و به نفع بانك
8- ساير مدارك و مجوزهايي كه بنظر مراجع تصويب كننده تسهيلات اعطايي اخذ ونگهداري آنها ضروري است.
9- مدارك و مستندات قيد شده جهت تشكيل پرونده عمومي براي اشخاص حقيقي وحقوقي مدارك ومستنداتي كه مي بايست توسط بانك تهيه گردد
1- اطلاعات مربوط به قيمت عمده فروشي نقدي كالاي مورد معامله
2- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق وتضمينات
3- مصوبه انجام معامله سلف
4- قرارداد منعقده معامله سلف
5- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن 


شرايط و مقررات عمومي :
1- پيش فروش كننده كالا، واحد توليدي در بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي باشد.
2- متقاضي راساً توليد كننده كالاي مورد معامله سلف باشد.
3- متقاضي وسايل و امكانات توليد كالاي مورد معامله و كليه مدارك لازم براي انجام عمليات را داشته باشد.
4- متقاضي كليه مدارك لازم براي انجام عمليات موضوع معامله سلف را ارائه نمايد.
5- كالاي موردمعامله بايد با توجه به روشهاي متداول توليد و سوابق امر از كيفيت مناسب ومطلوب برخوردار باشد.
6- كالاي مورد معامله بايد درزمان تحويل سهل البيع بوده و فاسد شدني نباشد.
7- مدت زمان تحويل كل محصولات مورد معامله به بانك ازتاريخ انجام معامله يكدوره توليد حداكثر 6 ماه و در اموركشاورزي تا يكسال ميباشد.
8- قرارداد معاملات سلف قابل تمديد نمي باشد

مراحل انجام كار : مدت زمان انجام  فعالیت 61 دقیقه  
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات ماخوذه از اداره اطلاعات اعتباري و ساير منابع
2- بررسي درخواست معامله سلف و ارجاع آن به مراجع ذيربط( حوزه، اداره امور، اداره مركزي) جهت تصويب
3- تنظيم و ثبت قرارداد سلف
4- انجام عمليات حسابداري معامله سلف .
روابط عمومي بانك ملي ايران

 

► وام مزارعه بانک ملی
تسهيلات فروش اقساطی بانک ملی ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 657 مهمان آنلاین داریم