بنر
حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک ملی
 

سپرده بلند مدت (یک ساله تا پنج ساله ):


تعريف :

به حسابي اطلاق ميگردد كه مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از كسر حق الوكاله پرداخت نمايدوازلحاظ مدت به سپرده هاي بلندمدت يكساله،دوساله،سه ساله،چهارساله وپنجساله تقسيم ميشود .

مدارک مورد نياز :
1- ارائه اصل شناسنامه ، گواهينامه رانندگي ، گذرنامه ، كارت شناسائي ملي ، كارت بنياد شهيد و جانبازي كامپيوتري معتبر و عكسدار
2- تكميل فرم نمونه 378 در حضور متصديان ذيربط
3- ارائه تصوير برابر اصل شده وكالتنامه ، قيم نامه و براي اتباع خارجي دفترچه پناهندگي يا كارت سبز و كارت آبي

شرايط و مقررات عمومي :
1- هر شخصي كه به سن 18 سال تمام رسيده و يا حكم رشد از دادگاه صالحه داشته باشد مي تواند بنام خود يا كسان تحت وكالت ، ولايت و قيموميت خود (با ارائه مدارك مربوطه) حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد . تبصره: حداقل مبلغ هر فقره از انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت يكساله و دوساله 000ر100ريال ، سه ساله 000ر200 ريال ، چهارساله 000ر400 ريال و پنج ساله 000ر500 ريال ميباشد.
2- اشخاص حقوقي منجمله شركتها بموجب مدارك قانوني به شرط پيش بيني در اساسنامه كه مستلزم ارائه شركت نامه ، اساسنامه و آگهي ثبت شركتها در روزنامه رسمي كشور كه نام صاحبان امضاء مجاز شركت يا موسسه درآن درج گرديده باشد مي توانند حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايند .
3- سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت به هنگام سررسيد در صورت عدم دريافت دستور كتبي از سوي سپرده گذار براي دوره هاي بعدي تمديد مي گردد .
4- افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت مستلزم قبول شرايط و امضاء برگ درخواست ( متن و ظهر قسمت اول فرم نمونه 378 ) خواهد بود . در صورت فوت صاحب حساب ، موجودي سپرده و سهم و منافع متعلقه در قبال ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث كه شماره و مانده حساب در آن ذكر شده باشد به قدرالسهم به وراث قانوني او پرداخت خواهد شد .
5- سهم سود اين سپرده ها براساس ضوابط مربوطه محاسبه و هر ماه بصورت علي الحساب به تناسب نوع ( يكساله تا پنجساله ) و حسب نرخ سود مقرره نقداٌ پرداخت و يا به حسابي كه سپرده گذار معرفي نموده است واريز خواهد شد .
6- درصورت بستن حساب قبل از سررسيد ، سود سپرده يك رده پايين تر با نيم درصد تاخير در مضاربي از روز (حسب مورد) منظورو اضافه پرداخت سود از حساب مشتري برداشت خواهد شد . تبصره: در صورتيكه سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 1 الي 5 ساله قبل از 30 روز برداشت گردد سودي به آن تعلق نمي گيرد . ضمناً روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف 30 روز مي باشد.
7- ذينفع در هر زمان مي تواند كل فقرات سپرده سرمايه گذاري بلندمدت خود را به پدر ، مادر ، همسر و يا فرزندان خود با رعايت ساير مقررات انتقال دهد.

مراحل انجام كار
زمان متوسط انجام فعاليت: 1:30 دقيقه
1- تكميل فرم نمونه 378 كه به هزينه مشتري ملصق به تمبر گرديده است .
2- كنترل نمونه تكميل شده (378) با مدارك شناسائي معتبر و اخذ امضاء دردفاتر مخصوص افتتاح حساب.
3- دريافت وجه از مشتري و تحويل نسخه اول فرم نمونه 378 .
روابط عمومي بانك ملي ايران      

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (عادی)
 
به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.
هر شخصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر سده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت  ولایت ، وصایت یا قیومیت  آنان باشند این نوع حساب را افتتاح نمایند افتتاح حساب بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبر می باشند بلا مانع است حداقل مدت زمان لازم جهت تعلق سود برای اولین بار 30 روز بوده  به کسر 30 روز در بار اول سودی تعلق نخواهد گرفت . ضمنآ روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف 30 رئز بوده به کسر 30 روز ماه های بعدی سود قابل پرداخت است سپرده هایی که دارای شرایط فوق باشند با ارسال کمترین در هر روز سود دریافت می نمایند.
این حساب قابل افزایش یا کاهش می باشد ولی چنانچه در لحظه ای از شبانه روز به زیر 50.000 ريال برسد حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مبلغ فوق الذکر و استمرار آن بمدت 30 روز دیگر پس از تاریخ تامین می باشد
 

نرخ سود و نحوه محاسبه آن
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت در حال حاضر 9 درصد می باشد،برای احتساب سهم سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با داشتن گردش عملیات مختلف کمنرین مانده حساب در روز در نظر گرفته می شود و مجموع سودهای روزانه سپرده در ماه ( با تعداد روز های واقعی در ماه) سود متعلقه به آن ماه را مشخص می نماید.

 

نرخ × کمترین مانده روز / تعداد روزهای واقعی سال × 100 = سود روزانه 
 
مجموعه سودهای روزانه = سود علی الحساب ماهانه
 
نظر به اینکه کمترین مانده  روز افتتاح و انسداد صفر می باشد لذا به روزهای مذکور سودی تعلق نمی گیرد سودهای روز شمار محاسبه شده اول هر ماه واریز می گردد.سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ریالی درسیستم سیبا

تعريف : 
به حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدتي اطلاق مي شود كه تحت پوشش سيستم يكپارچه بانك ملي ايران بوده و در كليه واحدهاي بانك ملي صاحب حساب يا هر شخص ديگري مي تواند با ارائه دفترچه يا ذكر شماره حساب ، وجوهي را بحساب خود يا اشخاصي ديگر واريز نموده و صاحب حساب يا نماينده قانوني وي نيز مي تواند درهريك از شعب سيبا با ارائه مدارك احراز هويت و دفترچه مربوطه از موجودي حساب خود برداشت نمايد

مدارک مورد نياز :
1- ارائه اصل شناسنامه ، گواهينامه رانندگي، گذرنامه، كارت شناسايي ملي، كارت بنياد شهيد وجانبازي كامپيوتري معتبر وعكسدار
2- تكميل كارت مشخصات و نمونه امضاء درحضور متصديان ذيربط
3- ارائه تصوير برابر اصل شده وكالتنامه ، قيم نامه و براي اتباع خارجي دفترچه پناهندگي يا كارت سبز و كارت آبي

شرايط و مقررات عمومي :
1- هرشخصي كه به سن 18 سال تمام رسيده و يا حكم رشد از دادگاه صالحه داشته باشد مي تواند بنام خود يا كسان تحت وكالت، ولايت و قيموميت خود حساب سپرده كوتاه مدت افتتاح نمايد.
2- اشخاص حقوقي منجمله شركتها بموجب مدارك قانوني و به شرط پيش بيني در اساسنامه كه مستلزم ارائه شركت نامه، اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي كشور كه نام صاحبان امضاء مجاز شركت يا موسسه درآن درج گرديده باشد مي توانند حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايند.
3- حداقل مدت سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت به منظور كسب سود از هنگام افتتاح يك ماه و با مانده حداقل 50000 ريال مي باشد و براي بيش از آن، ضرايبي از روز خواهدبود.
4- حداقل مبلغ براي افتتاح سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 50000 ريال است. 5- ملاك محاسبه سود سپرده با داشتن گردش عمليات مختلف، كمترين مانده در روز ميباشد .
6- درصورت فوت صاحب حساب ، موجودي سپرده و سهم و منافع متعلقه در قبال ارائه گواهي حصر وراثت وگــــــواهينامه واريز ماليات برارث كه شماره ومانده حساب در آن ذكر شده باشد به قدرالسهم به وراث قانوني او پرداخت خواهد شد.
7- سود اين سپرده ها به صورت علي الحساب پرداخت وسود قطعي در پايان دوره مالي هر سال محاسبه و پرداخت خواهدشد.
8- در مورداشخاص كم سواد مهر جانشين امضاء‌خواهد بود وارائه دوقطعه آخرين عكس براي الصاق به دفترچه و كارت افتتاح حساب ضروري خواهد بود .
9- دركليه واحدهاي بانك صاحب حساب يا هرشخص ديگري مي تواند وجوه موردنظر را به حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت واريز نمايد.
10- افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت براي اتباع بيگانه داراي گذرنامه و اجازه اقامت معتبر ميسر مي باشد .
11- برداشت از حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت توسط دارنده حساب يا نماينده قانوني وي با ارائه دفترچه حساب و مدارك احراز هويت در كليه شعب سيبا صورت مي گيرد .
12- در كليه واحدهاي بانك ملي ايران صاحب حساب يا هر شخص ديگر مي تواند با ارائه دفترچه يا ذكر شماره حساب ، وجوهي را بحساب سپرده كوتاه مدت سيباي خود يا اشخاص ديگر واريز نمايد چنانچه واريز وجه به حساب از طريق شعبه اي غير از شعبه مجهز به سيبا باشد صرفاً رسيد به پرداخت كننده وجه تسليم مي شود و عمليات ثبت در دفترچه حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سيبا با ارائه آن به يكي از شعب مجهز به سيبا مقدور و انجام خواهد شد
13- در صورت فقدان دفترچه حساب ، بازكننده يا ذينفع حساب و يا قائم مقام قانوني وي مكلف است فورا مراتب را كتباً و يا تلگرافي به يكي از شعب مجهز به سيبا اطلاع دهد . شعبه بازكننده حساب پس از اخذ تعهدنامه و كارمزد مقرر حساب مذكور را بسته و حساب ديگري با شماره و دفترچه جديد براي صاحب حساب باز خواهد نمود .
تبصره: تعويض دفترچه حساب يا هرگونه تحويل دفترچه حساب جديد به متقاضي فقط از طريق شعبه بازكننده حساب ممكن مي باشد.  .

مراحل انجام كار :
زمان متوسط انجام فعاليت: 1:30 دقيقه
1-تكميل كارت مشخصات ونمونه امضاء توسط مشتري درحضور متصديان ذيربط كه به هزينه مشتري ملصق به تمبر گرديده است.
2- امضاء دفاتر مخصوص افتتاح حساب
3- تكميل فرم اوليه واريزوجه
4- دريافت دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت كه وجه واريزي در آن منظور شده باشد از متصدي مربوطه
 
 
 
سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

شرایط و مقررات افتتاح حساب
 
1)اشخاصی که دارای اهلیت قانونی باشند می توانند به نام خود و افراد تحت ولایت و وصایت و قیومیتشان و همچنین به وکالت از طرف اشخاص ثالث با ارائه وکالتنامه معتبر به تودیع این نوع سپرده مبادرت ورزند.بانک به وکالت و وصایت از طرف سپرده گذاران با داشتن حق توکیل به غیر وجوه مربوطه را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را با داشتن مصالحه بین خود و سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله به حق الوصایه در سر رسید به سپرده گذاران یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت می نماید. حداقل مبلغ این نوع سپرده 50.000 ریال بوده،مبلغ سپرده گذاری شده در طول 6 ماه ثابت و غیر قابل انتقال به غیر بوده قابل افزایش یا کاهش نمی باشد در سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار برای دوره های بعدی متناوبآ با شرایط روز تمدید،قابل تمدید مجدد می باشد


نرخ سود و نحوه محاسبه آن:
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در حال حاضر 16 درصد بوده روز شمار محاسبه می شود ، سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید.
(تعداد روزهای واقعی هر ماه × نرخ × مبلغ سپرده ) / تعداد روزهای واقعی هر سال × 100 = سود علی الحساب ماهانه
 
 
به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ای که قبل از 30 روز مسترد شود سودی تعلق نمی گیرد و چنانچه بعد از گذشت 30 روز قبل از سررسید مسترد گردد سهم سود آن بر مبنای نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت محاسبه و پرداخت می شود و روزهای افتتاح و انسداد مشمول دریافت سود نمی باشند. مابه التفاوت سودهای علی الحساب پرداختی تا سود استحقاقی از مشتری پرداخت می شود الصاق تمبر 10.000 ریالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.

 

حساب جاری بانک ملی ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 844 مهمان آنلاین داریم