وام های بانک رفاه
بنر

بنر
وام های بانک رفاه
 
تسهیلات بانک رفاه
 
تسهيلات قرض الحسنه
قرض الحسنه اعطايي عقدي است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مي نمايد.
کاربرد اين نوع تسهيلات جهت کمک مالي در موارد ذيل مي باشد:
- تامين وسايل و ابزار و ساير امکانات لازم براي ايجاد کار جهت کساني که فاقد اينگونه امکانات مي باشند در شکل تعاوني.
- کمک به امر افزايش توليد با تاکيد بر توليدات کشاورزي،دامي،صنعتي
- رفع احتياجات ضروري(هزينه هاي ازدواج،تهيه جهيزيه،درمان بيماري،تعمير و تامين مسکن،کمک هزينه تحصيلي،کمک براي ايجادمسکن در روستاها)
تعهد بازپرداخت قرض گيرنده ،صرفا" معادل مبلغ دريافتي بعلاوه کارمزد آن خواهد بود.

تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه در 24 ساعت

اعطاي اين نوع تسهيلات به مزدوجيني كه براي بار اول ازدواج نموده اند و تاريخ عقد آنان از86/9/1 به بعد مي باشدودر جهت تسهيل در اجراي اين امر ،لازم است به منظور اخذ تضمين كافي موارد مشروحه ذيل ملحوظ نظر قرار گيرد:
1- چنانچه متقاضي كارمند رسمي دولت و يا نهادهاي عمومي غير دولتي (مانند سازمان تامين اجتماعي ،شهرداريها،بنياد شهيد وامور ايثارگران و…)باشد ،با ارائه گواهي حقوق و تعهد كسر اقساط ازدستگاه ذيربط منحصرا" با امضاء قرارداد لازم الاجرا توسط متقاضي ،اعطاي تسهيلات موصوف ميسور خواهد گرديد.
تبصره:كاركنان غير رسمي از قبيل پيماني ،خريد خدمت ،قراردادي و همچنين كارمندان رسمي كه ارائه گواهي تعهد كسر اقساط براي ايشان ميسور نمي باشد،مشمول بند فوق نمي گردند.

2- چنانچه متقاضي شاغل در يكي از نهادها ،شركتها و يا موسساتي كه با بانك مبادرت به انعقاد قرارداد و يا تفاهم نامه در خصوص اعطاي تسهيلات به كاركنان خود نموده اند ،باشد؛صرفا" با ارائه گواهي حقوق ازواحد مربوطه و امضاء قرارداد لازم الاجرا توسط متقاضي ،تسهيلات فوق الذكر قابل پرداخت ميباشد.

3- چنانچه متقاضي مشمول بند 1و2 نگردد ،ميتواند با ارائه معرفي نامه ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي حساب فعال نزد بانك باشند و گواهي حقوق (مداركي كه مويد كسب در آمد مستمر متقاضي باشد)با امضاء شخص حقيقي يا حقوقي معرفي كننده در ذيل قرارداد و ظهر سفته بعنوان ضامن و امضاء متقاضي در ذيل قرارداد و روي سفته بعنوان متعهد ،نسبت به اخذ اين تسهيلات اقدام نمايد.

4- چنانچه متقاضي مشمول بندهاي فوق نگردد ميتواند يك نفر ضامن شاغل در يكي از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي را معرفي و با ارائه گواهي حقوق متضمن كسر اقساط و حكم حقوقي ضامن و امضاء متقاضي در ذيل قرارداد و روي سفته بعنوان متعهد نسبت به اخذ اين تسهيلات اقدام نمايد.
تسهيلات وجوه اداره شده
وجوه اداره شده عبارتند از :وجوهي که از سوي صاحبان وجه (سازمانها،شرکتهاو...)نزد بانک توديع مي شوند تا به مصارف معيني که از سوي صاحبان وجه اعلام مي گردد،برسند.بانک در قبال ارائه اينگونه خدمات علاوه بر وصول سود مورد انتظار صاحبان وجه ،اعلام مي گردد،برسند.بانک در قبال ارائه اينگونه خدمات علاوه بر وصول سود مورد انتظار صاحبان وجه ،درصدي را به عنوان کارمزد از تسهيلات گيرنده دريافت مي نمايد.نرخ سود و مدت اين نوع تسهيلات با نظر صاحب وجه تعيين مي گردد
 
ضمانتنامه
بانک بنا به درخواست اشخاص حقيقي و يا حقوقي پرداخت ديون و يا انجام تعهداتي که به نفع سازمانها و موسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي به عهده متقاضيان است را با رعايت آئين نامه صدور ضمانتنامه،ضمانت مي نمايد.به موجب ضمانتنامه هايي که توسط بانک صادر مي شود بانک متعهد مي گردد در صورت درخواست ذينفع ،مبلغ مندرج در ضمانتنامه را به وي پرداخت نمايد.
ضمانتنامه ها بنا به درخواست متقاضي بري موارد ذيل صادر مي گردند:
1- شرکت در مناقصه و مزايده
2- حسن انجام تعهد و انجام کار
3- تعهد پرداخت
4- استرداد کسور وجه الضمان
5- استرداد پيش پرداخت
6- گمرکي
7- ساير ضمانتنامه ها

تسهیلات عقود اسلامی
تسهيلات اجاره به شرط تمليک
اجاره به شرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط قرارداد ،عين مستاجره را مالک گردد.بانک به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور خدماتي ،کشاورزي ،صنعتي و معدني و ساختمان و مسکن ،منحصرا"بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضي مبني بر انجام اجاره بشرط تمليک و استفاده خود،اموال منقول و غير منقول را خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليک در اختيار متقاضي قرار مي دهد.

تسهيلات سلف
طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا ،بانک مي تواند به منظور اعطاي تسهيلات لازم جهت تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي منحصرا"بنا به در خواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها در قالب عقد سلف نمايد.يا بعبارت ديگر تسهيلات سلف عبارتست از :پيش خريد محصولات توليدي به قيمت معين.مدت قرارداد حداکثر معادل يک دوره توليد بوده مشروط بر آنکه از يکسال تجاوز ننمايد.
تسهيلات مشارکت مدني
مشارکت مدني عبارت است از :آميختگي و ترکيب سرمايه نقدي و غير نقدي اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد بري انجام کاري معلوم.مشارکت مدني از جمله عقودي است که منابع لازم را بري توسعه فعاليتهاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي در اختيار متقاضيان قرار ميدهد.
در موارد زير مي توان از عقد مشارکت مدني استفاده نمود:
1-توليد و فروش محصول
2-واردات ماشين آلات،مواد اوليه و ابزار کار
3-واردات کالا به قصد فروش
4-بازرگاني داخلي
5-احداث مسکن انفرادي و انبوه سازي
6-بخش خدمات
7-صادرات
8-خريد محصولات کشاورزي و دامپروري

تسهيلات جعاله

جعاله عبارتست از :التزام شخص(جاعل) يا کارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملي معين،طبق قرارداد طرفي که عمل را انجام مي دهد عامل يا پيمانکار ناميده مي شود.
واحدها مي توانند به منظور گسترش فعالِت هاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا عندالقتضاء بعنوان جاعل مبادرت به دريافت تسهيلات جعاله نمايند.جعاله از جمله تسهيلات کوتاه مدت اعتباري براي گسترش امور توليدي ،بازرگاني و خدماتي و ميان مدت در بخش مسکن است.
تسهيلات فروش اقساطي
فروش اقساطي در يک تعريف کلي عبارتست از :واگذاري عين به قيمتي معلوم از يک طرف به طرف ديگر به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معين دريافت گردد.
موارد استفاده از عقد فروش اقساطي عبارتند از:
1- فروش اقساطي مسکن
2- فروش اقساطي مواد اوليه
3- فروش اقساطي لوازم يدکي و ابزار کار ،وسايل توليد ،ماشين آلات و تاسيسات
4- فروش اقساطي وسايل حمل و نقل
5- فروش اقساطي کالاهاي مصرفي بادوام
 
تسهيلات مضاربه
در چارچوب اين قرارداد بانک بعنوان مالک ،سرمايه لازم را در اختيار مشتريان (عامل) قرار داده تا با آن تجارت نموده ودر سود حاصله (به نسبت از قبل تعيين شده) با بانک شريک شوند.کاربرد مضاربه در امور بازرگاني اعم از بازرگاني داخلي و خارجي شامل صادرات مي باشد.
مضاربه از جمله تسهيلات کوتاه مدت و معادل يکدوره گردش کالا و بطور معمول حداکثر يکسال مي باشد.

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 845 مهمان آنلاین داریم