تسهيلات فروش اقساطی بانک ملی

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55
 
تسهیلات اعطایی فروش اقساطی
 
تعريف : 
فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي، يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

مدارک مورد نياز :
1- برگ درخواست استفاده از تسهيلات فروش اقساطي( نمونه 3200 و 3201 ) حسب مورد براي اشخاص حقيقي وحقوقي.
2- پيش فاكتور كه مستقيماً بنام متقاضي يا بانك صادر شده باشد.
3- مدارك ومجوزهاي لازم در موارديكه فروش اقساطي براي اجراي طرحهاي صنعتي،‌توليدي وخدماتي صورت پذيرد.
4- اطلاعات مربوط به قيمت و فروشنده اموال مورد معامله.
5- فتوكپي ( تطبيق شده با اصل) سند مالكيت وثايق وتضمينات متقاضي.
6- تائيديه اخذ شده از بانك كشاورزي محل داير برآنكه متقاضي از بابت تسهيلات درخواستي به بانك كشاورزي محل بدهي ندارد.
7- بيمه نامه اموال موضوع معامله فروش اقساطي و يا وثايق و تضمينات كه به نفع و بنام بانك صادر شده باشد( متناسب با مدت معامله يا قرارداد رهني)
8- ساير مداركي كه به نظر مرجع تصويب كننده يا شعبه اخذ و نگهداري آنها ضروري باشد.
9- مدارك لازم جهت تشكيل پرونده عمومي براي اشخاص حقيقي وحقوقي مدارك ومستنداتي كه توسط بانك ملي مي بايست تهيه گردد:
1- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق و تضمينات متقاضي
2- مصوبه اعطاي تسهيلات
3- قرارداد منعقده معامله فروش اقساطي
4- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري وانتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن

شرايط و مقررات عمومي :
1- شعب مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي، مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي اين واحدها را خريداري و بصورت اقساطي به آنان به فروش برسانند حيوانات زنده غيرمولد نظير گاوپرواري( گوشتي) گوسفند پرواري( گوشتي) و مرغ گوشتي در قالب فروش اقساطي اين بخش قرار دارند.
2- واحدها مي توانند وسايل توليد، ماشين آلات وتاسيسات مانند حيوانات زنده مولد نظير گاو شيرده، گوسفند گوشتي ، مرغ تخم گذار و زنبورعسل كه ازجمله وسايل توليد محسوب شده و يا ماشين آلات و تأسيسات جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات بنا به درخواست كتبي مشتري و تعهد آنها مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اموال،‌خريداري و بصورت اقساطي به آنها به فروش برسانند.
3- مسئوليت انتخاب، تحويل،‌حمل ونقل و نصب اموال موضوع معاملات فروش اقساطي بعهده متقاضي است.
4- اموال و يا وثايق مربوط به فروش اقساطي مي بايست همه ساله درطول مدت قرارداد حداقل به ميزان مطالبات به هزينه مشتري و به نفع بانك بيمه شوند

مراحل انجام كار : مدت زمان انجام  فعالیت 221دقیقه  
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات.
2- بررسي درخواست معامله فروش اقساطي و اقدام حسب اختيارات تفويضي يا ارجاع به مراجع بالاتر.
3- تنظيم و ثبت قرارداد فروش اقساطي.
4- عمليات حسابداري.
روابط عمومي بانك ملي ايران      
    

 

► تسهيلات سلف بانک ملی
وام اجاره به شرط تملیک بانک ملی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر