سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک سینا

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:22
 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

1. شرایط عمومی افتتاح حساب
 
•     هر فردی که به سن قانونی رسیده باشد و بالغ و عاقل باشد می تواند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز و یاسپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید.
•     برای افتتاح اینگونه حساب متقاضی یا بازکننده حساب باید شخصا به شعبه مراجعه و با ارائه شناسنامه یا گواهینامه رانندگی کارت افتتاح حساب را با ثبت مشخصات کامل و نشانی خود تکمیل و امضا نماید و در مورد حسابهای سپرده کوتاه مدت ظهر کارت را مطالعه و امضا نماید.
•    افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای دو یا چند نفر مشترکا مانعی ندارد. در این صورت صاحبان حساب باید کتبا موارد زیر را مشخص نمایند:
•    حق برداشت منفردا خواهد بود یا متفقا ( نحوه برداشت از حساب )
•     نحوه بستن حساب
•    در صورت فوت یا حجر یا جلوگیری مقامات قضایی از پرداخت وجه حساب موجودی به چه نسبت بین صاحبان حساب تقسیم خواهد شد
2. نحوه افتتاح حساب

با مراجعه متقاضی و تکمیل کارت افتتاح حساب ، متصدی مربوطه با رویت شناسنامه متقاضی مشخصات آنرا با مندرجات کارت تطبیق نموده و یک جلد دفترچه مخصوص هر یک از حساب های مورد تقاضای مشتری در نظر گرفته و در اختیار وی قرار می دهد.
 
3. نحوه دریافت و پرداخت وجه
 
دریافت و پرداخت وجه توسط تحویلدار در شعب انجام می گیرد.
 
4. دفترچه های مفقودی
 
صاحب حساب هر یک از حسابها باید به شعبه باز کننده حساب مراجعه و کتبا فقدان دفترچه خود را اعلام نماید.
 
5. تعرفه موسسه در مورد سود
•    سپرده گذاري کوتاه مدت 14%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:


•    سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ماهه  70/16 درصد
•    سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه  17 درصد در سررسید 25/17 درصد
•    سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه  25/17 درصد در سررسید 5/17 درصد
 
 

 

► حساب ها و سپرده های بانک سینا

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر