بنر

وام فروش اقساطی موسسه اعتباری توسعه

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:06
فروش اقساطی

فروش اقساطی ماشین آلات:
کسانی که برای خريد انواع ماشين آلات ( توليدی ، ساختمانی ، ....)  نياز به استفاده از تسهيلات داشته باشند ،  جهت تامين 80 % قيمت ماشين  ، می توانند با ارائه مدارک لازم ،متقاضی استفاده از تسهيلات شوند . موسسه اعتباری  توسعه  نيز به تشخيص کارشناس مربوطه و با اخذ وثايق لازم ، در قالب عقد فروش اقساطی ،  مبادرت به اعطای تسهيلات به مشتری  مینمايد . در صورت تصويب اعطای تسهيلات ، تامين باقيمانده وجه مورد  معامله بعهده متقاضی خواهد بود .
مدت بازپرداخت  : با توجه به نظر کارشناس

مدارک مورد نياز : 
برای اشخاص حقيقي
1  - پيش فاکتور خريد
2 -  کپي سناسنامه
3 - کپي اجاره نامه يا سند مالکيت محل فعاليت متقاضي
4- مجوز فعاليت متقاضي

برای اشخاص حقوقی
1 - کليه مدارک فوق الذکر
2 - آگهي تاسيس شرکت
3 - اساسنامه و شرکت نامه
4 - آخرين تغييرات انجام شده در روزنامه رسمي
5 - صورتهای مالي سه سال گذشته

وثائق
سفته ، ملک مسکونی ارزنده جهت رهنفروش اقساطی مواد اولیه:
کسانيکه برای خريد مواد اوليه واحدهای توليدی ساختماني و ... نياز به استفاده از تسهيلات داشته باشند مي توانند با ارائه پيش فاکتور مربوطه ، از اين نوع تسهيلات بهره مند شوند در اين مورد تامين 80% وجه بعهده موسسه خواهد بود .
مدت بازپرداخت  :حداکثر 12 ماه

مدارک مورد نياز :  
برای اشخاص حقيقي
1 - پيش فاکتور خريد
2 -  کپي سناسنامه
3 - کپي اجاره نامه يا سند مالکيت محل فعاليت متقاضي
4 - مجوز فعاليت متقاضي

برای اشخاص حقوقی
1 - کليه مدارک فوق الذکر
2 - آگهي تاسيس شرکت
3 - اساسنامه و شرکت نامه
4 - آخرين تغييرات انجام شده در روزنامه رسمي
5 - صورتهای مالي سه سال گذشته

وثائق
سفته ، ملک مسکونی ارزنده جهت رهن

► وام مضاربه موسسه اعتباری توسعه
وام اجاره به شرط تملیک موسسه اعتباری توسعه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر