بنر

حساب ها و سپرده های موسسه اعتباری توسعه

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 14:08

 

حساب ها

افتتاح انواع حساب
موسسه اعتباری توسعه به اشکال زیر برای متقاضیان افتتاح حساب می نماید:

حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت روزشمار
حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) يكساله
حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) دو ساله
حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) سه ساله
حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) چهار ساله
حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) پنج ساله
پرداخت قسمتی ازسپرده های سرمایه گذاری بلند مدت
برخی ویژگی های این حساب ها عبارت اس از:

* پرداخت ازحساب سرمایه گذاری کوتاه مدت ازطریق صدوردستور پرداخت بدون نیاز به حضور مشتری درشعب می باشد
* برخورداری از تخفیف معافیت درکارمزد خدمات برای برخی از دارندگان حساب نزد مؤسسه
* امکان انتقال تمام یاقسمتی از سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و منافع آن به بستگان درجه یک
مدارک مورد نياز جهت افتتاح هر گونه سپرده

اشخاص حقيقی :
1- اصل و  فتوکپی شناسنامه
2- ارائه فرم تکميل شده تقاضای افتتاح حساب سپرده  

اشخاص حقوقی :
1 - فتوکپی شناسنامه دارندگان حق امضاء
2- اساسنامه شرکت
3- آخرين روزنامه رسمی
4- شرکت نامه

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر