اخبار بورس

طبق آخرین پیش بینی که شرکت برای سال مالی 93 داشته است ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل 2.400 میلیارد ریال به مبلغ 276 ریال اعلام نموده که در مقایسه با پیش بینی قبل 101 درصد تعدیل مثبت داشته است که طی دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/93 حدود 76 درصد این رقم را محقق ساخته است.

 

طبق آخرین پیش بینی که شرکت برای سال مالی 93 منتشر نموده است ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل 213 میلیارد ریال به مبلغ 254 ریال اعلام نموده که در مقایسه با پیش بینی قبل 147 درصد تعدیل مثبت داشته است.هم چنین طی دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/93 ؛ حدود 65 درصد این رقم را پوشش داده است.سود تقسیمی پیشنهادی برای سال 93 به مبلغ 103 ریال به ازای هر سهم می باشد.

 
مطالب مرتبط
بنر