رئيس كل :از استقلال بانك مركزى راضى ام!

دوشنبه ، 31 فروردين 1388 ، 15:24

 

بحث استقلال بانك مركزى آن است كه اين بانك بتواند به صورت كارشناسى فعاليت خود را انجام دهد.  محمود بهمنى، رييس كل بانك مركزى   افزود: بانك مركزى در زمان حاضر امكان فعاليت كارشناسى را دارا است.

رييس كل بانك مركزى اظهار داشت: بسته سياستى - نظارتى سال جارى بانك مركزى كه به كميسيون اقتصادى دولت براى تصويب ارايه شده بود بدون هيج تغييرى تصويب شد و اين امر نشان دهنده استقلال بانك مركزى است.

وى تصريح كرد: بانك مركزى داراى خطوط قرمز خدشه ناپذير نظير نرخ ارز و غيره است لذا اگر كوچكترين خدشه اى به اين بخش ها وارد شود بانك مركزى آن را قبول نخواهد كرد.

گفتنى است طرح جديد تامين استقلال بانك مركزى كه توسط نمايندگان مجلس به جريان افتاده است، طرحى متفاوت است به طورى كه ضوابط جديدى را براى جلوگيرى از دخالت ها و اقدام هاى دستورى دولت پيش روى بانك مركزى مى گذارد. براساس اين طرح كه هنوز محل بحث دارد و نهايى نشده است، بانك مركزى زير نظر سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه فعاليت خواهد كرد. در ماه هاى اخير عدم استقلال بانك مركزى و نيز تشكيل نشدن جلسات شوراى پول و اعتبار منجر به اعتراضات گسترده اى در مجلس شد به طورى كه در جريان آخرين حضور رئيس جمهور در مجلس، برخى نمايندگان نسبت به تشكيل نشدن جلسات شوراى پول و اعتبار به وى تذكر دادند.

در نشست نمايندگان مجلس با نمايندگان بانك مركزى نيز براى استقلال بانك مركزى تدابير لازم اتخاذ شده كه در دستور كار بانك مركزى قرار گرفته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

► استقلال بانک مرکزی از حرف تا عمل
افزايش پس انداز ایرانی ها در سال گذشته ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر