بنر

کارت های بانک ملی

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:23
 
 ملي كارت بانک ملی

تعاريف مربوط به ملی کارت
 
الف- ملي كارت:
ابزار مخصوصي است كه بانك ملي ايران براساس استاندارد و اصول فني خاص و رعايت مسائل ايمني بنام متقاضي ملي كارت با رعايت مقررات صادر وتحويل وي مي نمايد، دارنده ملي كارت(صاحب كارت) ميتواند با استفاده از آن و شماره شناسايي فردي، موجودي حساب هايي را كه (‌از طريق سيبا) به كارت مذكور ارتباط داده مي شوند، تدريجاً و يا بطور يكجا نقداً دريافت و يا دستور پرداخت وجه كالا وخدمات خريداري شده را بنفع پذيرندگان ملي كارت از طريق حساب ترجيحي خود صادر نمايد.
ب- شماره شناساي فردي: شماره رمز محرمانه اي است كه توسط بانك توليد و صرفا در اختيار دارنده ملي كارت گذارده ميشود. وارد نمودن اين شماره به دستگاههاي نصب شده در محل پذيرندگان ملي كارت موجب شناسايي دارنده كارت توسط سيستم كامپيوتري بانك ملي ايران خواهد شد.
ج- پذيرندگان ملي كارت: شركتها، موسسات وفروشگاههاي طرف قرارداد بانك، شعب پذيرنده ملي كارت و يا دستگاههاي خودپرداز مي باشند كه مي توانند باتوجه به نوع فعاليت خود،‌خدمات كالا و وجه مورد نياز مشتريان را با پذيرش ملي كارت به آنان عرضه نمايند.
د- حسابهاي قابل ارتباط با ملي كارت: حسابهايي مي باشند كه در سيستم يكپارچه بانك ملي ايران( سيبا) طبق شرائط و مقررات مربوط به نوع حساب بنام اشخاص حقيقي افتتاح مي گردند وارتباط آنها با ملي كارت از نظر بانك بلامانع باشد.
هـ- حساب ترجيحي: يكي ازحسابهاي مرتبط با ملي كارت است كه برحسب تقاضاي دارنده آن انتخاب تا بهاي كالا و خدمات عرضه شده به وي از طريق پايانه هاي فروش( POS) ، از حساب مزبور برداشت و به حساب پذيرندگان كارت منظور گردد. دارنده ملي كارت مي تواند از طريق دستگاههاي خودپرداز(ATM) و پايانه هاي مستقر در داخل شعب(PINPAD) نيز از موجودي حساب ترجيحي خود برداشت نمايد.
و- تلفن بانك ملي كارت: تجهيزاتي است كه در مركز رايانه مستقر بوده و از طريق تلفن(داراي امكان TONE) قادر به اعلام موجودي حساب ترجيحي مرتبط با ملي كارت، تعويض شماره شناسايي فردي و غيرفعال نمودن ملي كارت بعلت فقدان و يا سرقت ملي كارت مي باشد .

مدارک مورد نياز :
1- يك برگ فتوكپي شناسنامه مصدق( برابر اصل شده)
2- تكميل فرم درخواست ملي كارت
3- ساير مدارك مورد نياز حسب نوع حساب( جاري،‌كوتاه مدت ، پس انداز و …)


شرايط و مقررات عمومي :
1-- ملي كارت براي آن دسته از اشخاص حقيقي صادر ميگردد كه داراي حساب قابل ارتباط با ملي كارت بوده وحق برداشت كامل از حساب را نيز داشته باشند.
2- دارندگان حساب مشترك به شرطي كه هريك از شركا به تنهايي حق برداشت از حساب مشترك را داشته باشند مي توانند به تنهايي يك ملي كارت داشته باشند.
3- صدور ملي كارت براي حسابهاي مشترك با حق برداشت بيش از يك امضاء‌مجاز نمي باشد.
4- وكيل مي تواند بموجب وكالتنامه معتبر ومورد قبول بانك به نام موكل خود تقاضاي صدور كارت نمايد. در اين گونه موارد ملي كارت و شماره شناسايي فردي به موكل تحويل ميگردد.
5- متقاضي ملي كارت و يا وكيل وي بايد فرم درخواست ملي كارت را كه بانك دراختيار وي قرار مي دهد شخصا در حضور متصديان ذيربط تكميل و با قبول شرايط ومقررات ملي كارت آن را امضاء نمايد. مشخصات متقاضي در حساب بايد عينا با مفاد مندرج در مدارك احراز هويت وي انطباق داشته باشد.
6- ارائه مدارك احراز هويت بهنگام تقاضاي ملي كارت الزاميست.
7- ملي كارت داراي يك شماره انحصاري و نام دارنده و تاريخ صدور مي باشد كه بر روي آن بصورت برجسته درج گرديده است.
8- به هريك از متقاضيان ملي كارت توسط بانك يك شماره رمز محرمانه موسوم به شماره شناسايي فردي در پاكت كاملا در بسته تحويل خواهد گرديد تا وي بوسيله كارت وشماره رمز مزبور امكان ارتباط الكترونيكي را بمنظور استفاده از خدمات ملي كارت با حساب خود برقرار نمايد دارنده ملي كارت ميتواند از طريق تلفن بانك و يا دستگاههاي خودپرداز نسبت به تغيير شماره شناسايي فردي خود راسا اقدام نمايد.
9- دارنده ملي كارت بايد از افشاء شماره شناسايي فردي و همچنين واگذاري ملي كارت خود به ساير اشخاص اكيدا“ خودداري نمايد.
10- دارنده ملي كارت متعهد است در حفظ ونگهداري ملي كارت خود نهايت دقت و مراقبت را معمول دارد و به نكات ايمني كه از طريق جزوات راهنماي ملي كارت انتشار مي يابد توجه كامل مبذول نمايد.
11- دارنده ملي كارت موظف است در صورت فقدان و يا به سرقت رفتن كارت خود بلافاصله از طريق تلفن بانك ملي كارت،‌كارت خود را غيرفعال نموده و سپس با مراجعه به يكي از شعب بانك ( سيبا)، حسب مورد درخواست خود را مبني بر ابطال يا فعال نمودن مجدد شماره كارت، ارائه نمايد.
12- حسابهاي مرتبط با ملي كارت با اعلام فقدان و يا سرقت ملي كارت بسته نمي شوند ، بلكه بانك شماره كارت مفقودي يا مسروقه را باطل نموده وبا درخواست كتبي مشتري،‌ ملي كارت جديد با شماره شناسايي جديد صادر وارتباط ان را با حساب يا حسابهاي قبلي برقرار مي نمايد.
13- بانك هيچگونه مسئوليتي را در قبال خسارات و زيانهايي كه درخلال فاصله زماني بين مفقود شدن يا به سرقت رفتن و اعلام مراتب به بانك متوجه دارنده ملي كارت ميگردد بعهده نخواهد داشت.
14- چنانچه فقدان يا به سرقت رفتن كارت و افشا شدن شماره شناسايي فردي از جانب دارنده كارت به بانك اعلام نشود.‌هرگونه خسارت و ضرر و زيان و سوء‌استفاده از حسابهاي مرتبط با ملي كارت مزبور متوجه شخصي است كه كارت به نام وي صادر شده است و بانك مبري از هرگونه مسئوليتي خواهد بود.
15- بانك مي تواند كليه موضوعات مشكوك واطلاعات مربوط به اشخاص مظنون را در ارتباط با كارتهاي مفقودي و مسروقه به مقامات انتظامي و قضايي اعلام دارد تا تحت پيگيرد قانوني قرار گيرند.
16- درصورتيكه بانك كتبا“ از فوت، حجر و ورشكستگي دارنده ملي كارت مطلع گردد وهمچنين در موارديكه بازداشت نامه اي از مراجع ذيصلاح قانوني كه حق بازداشت اموال اشخاص را دارند دريافت نمايد.‌ملي كارت را غيرفعال و درمورد مانده حسابهاي مرتبط با آن طبق شرايط و مقررات حسابهاي مذكور عمل خواهد نمود.
17- دارنده ملي كارت درصورت فراموش نمودن شماره شناسايي فردي بايد با مراجعه به يكي از شعب بانك ( سيبا) فرم درخواست ملي كارت مبتني بر صدور شماره شناسايي فردي را تكميل ، امضاء‌ و تحويل نمايد. پس از صدور شماره شناسايي فردي جديد ، دارنده ملي كارت بايد جهت دريافت آن با ارائه مدارك احراز هويت به همان شعبه مراجعه نمايد.
18- ملي كارت بعلت وارد نمودن مكرر شماره شناسايي فردي اشتباه ، غيرفعال وعنداللزوم ضبط ميگردد. در اين صورت بانك حسب درخواست كتبي دارنده كارت و پس از احراز هويت نسبت به فعال نمودن مجدد و استرداد آن اقدام خواهد نمود.
19- درموارديكه ملي كارت صادره بنابه دلائلي ازقبيل شكستگي وتاخوردگي كارت، از بين رفتن اطلاعات مندرج در نوارمعناطيسي و از بين رفتن حروف برجسته روي كارت غيرقابل استفاده گردد. بانك حسب درخواست دارنده كارت با اخذ هزينه نسبت به تعويض آن اقدام خواهد نمود.
20- هزينه هاي صدور، تمديد، تجديد و يا تعويض كارت طبق تعرفه هاي داخلي بانك نقدا“ دريافت و يا از حساب دارنده كارت درصورت كفايت موجودي برداشت خواهدشد.
21- بانك مي تواند علاوه بر موارد قانوني در صورتيكه دارنده كارت شرايط ومقررات ملي كارت را رعايت ننمايد هر زمان و بدون اطلاع قبلي ملي كارت را غيرفعال نموده و دارنده كارت را از امكانات و خدمات ملي كارت محروم و از تجديد، تمديد و يا تعويض ملي كارت امتناع نمايد .
22- دارنده ملي كارت مي تواند حسب تمايل درخواست قطع ارتباط ملي كارت خود با هريك از حسابهاي مرتبط با آن را از بانك بنمايد.
23- در موارديكه بانك بنا به عللي از قبيل خرابي دستگاههاي كامپيوتري سيستم پردازش داده ها ، ‌خطوط ارتباطي ، رويدادهاي اجتناب ناپذير و … و آنچه كه خارج از كنترل بانك باشد قادر به ارائه خدمات كارت نباشد مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
24- اسناد، دفاتر، گزارشات وهمچنين عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايلهاي سيستم كامپيوتري بانك درمقابل ادعاي دارندگان ملي كارت سند و دليل معتبر خواهند بود.
25- اگر بانك تحت هرعنوان اشتباهاً يا من غيرحق. وجوه يا اقلامي به حساب يا حسابهاي مرتبط با ملي كارت منظور كند و يا در محاسبه هرنوع اشتباهي نمايد در هر موقع مجاز و مختار است راسا و مستقلاً و بدون انجام هيچگونه تشريفات اداري و قضايي در رفع اشتباه و برگشت از حسابهاي دارنده ملي كارت اقدام نمايد.
26- بانك حق تعيين و تغيير تعداد عمليات روزانه و يا برقراري محدوديت پرداخت بوسيله ملي كارت از طريق دستگاههاي خودپرداز (ATM) را براي خود محفوظ مي دارد.
27- بانك ميتواند هرموقع كه صلاح بداند در شرايط ومقررات ملي كارت تغييرات لازم را اعمال نمايد. اين تغييرات از طريق رسانه هاي گروهي و يا كتبا“ و يا هر روش ديگري كه بانك اتخاذ نمايد به اطلاع دارندگان ملي كارت خواهد رسيد و دارندگان ملي كارت موظف به رعايت و اجراي آن مي باشند.
28- چنانچه پس از تغييرات در شرايط و مقررات ملي كارت.‌دارنده كارت همچنان به انجام معاملات ادامه دهد بانك اينگونه تلقي مي نمايد كه تغييرات اعلام شده مورد قبول و توافق دارنده كارت قرار گرفته است. در مواردي كه دارنده كارت با تغييرات اعلام شده موافق نباشد مي تواند حسب درخواست كتبي اقدام به قطع ارتباط ملي كارت با حساب خود نمايد.
29- كميت و كيفيت كالاها وخدماتي كه ازناحيه پذيرندگان ملي كارت به دارندگان ملي كارت ارائه ميگردد به بانك ارتباطي نداشته و چنانچه پس از انجام معامله. كالا وخدمات مورد قبول دارنده كارت قرار نگيرد بانك مسئوليت وتعهدي نسبت به اعتراضات و ادعاهاي دارنده كارت عليه پذيرندگان ملي كارت نخواهد داشت.

مراحل انجام كار
زمان متوسط انجام فعاليت: 1:30 دقيقه
1- تكميل فرم درخواست خدمات ملي كارت( نمونه 538) توسط متقاضي.
2- امضاء‌ شرايط و مقررات ملي كارت توسط متقاضي.
3- ورود اطلاعات ( مربوط به درخواست متقاضي) به سيستم توسط متصدي مربوطه و اخذ هزينه صدور ملي كارت.
4- صدور كارت و شماره شناسايي فردي توسط بانك.
5- تحويل كارت به مشتري .
روابط عمومي بانك ملي ايران

 

► تلفن بانک ملی
خودپردازهای بانک ملی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر