بنر

حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
شرايط و مدارك لازم براي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه گذاري
(كوتاه مدت ، كوتاه مدت ويژه ، بلند مدت يك ساله الي پنج ساله)


الف- اشخاص حقيقي
1- ارايه شناسنامه عكس دار
2-تامين حداقل موجودي لازم متناسب با بر مبناي مدت سپرده مورد نظر
3- تكميل فرم هاي مربوطه توسط متقاضي

ب- اشخاص حقوقي
1- فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه
2- تصوير آگهي تاسيس شركت و كليه آگهي هاي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي كشور
3- فتوكپي يا رونوشت گواهي شده شركت نامه
4- تكميل فرم هاي مربوطه توسط متقاضي
6- ارايه اصل وشناسنامه صاحبان امضاي مجاز

نوع سپرده

حداقل مبلغ

 

كوتاه مدت 

300 هزار ريال

 

كوتاه مدت وي‍ژه

500     "

 

يكساله

500     "

 

دوساله

500     "

 

سه ساله

500     "

 

چهارساله

500     "

 

پنج ساله

500     "

 

حساب جاری بانک توسعه صادرات ◄

بنر
بنر
بنر
بنر