بنر

حساب های ارزی بانک توسعه صادرات

يكشنبه ، 20 مرداد 1387 ، 16:58
 
 انواع حسابهاي ارزي بانک توسعه صادرات
 انواع حسابهاي ارزي عبارتند از: قرض الحسنه جاري ، قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه گذاري مدت دار
 
- شرايط و مدارك لازم براي افتتاح حسابهاي قرض الحسنه ارزي
حساب قرض الحسنه پس انداز: با تامين حداقل 100 دلار و ارائه مدارك ذيل افتتاح مي شود.
حساب قرض الحسنه جاري : با تامين حداقل 10 هزار دلار و معادل آن به ارزهاي معتبر و ارائه مدارك ذيل افتتاح مي شود.
 
الف- اشخاص حقيقي
1- ارائه اصل شناسنامه و كپي آن به همراه 2 قطعه عكس
2- اصل و كپي پايان خدمت افراد ذكور (براي حساب جاري)
3- اصل و كپي سند مالكيت محل اقامت و فعاليت (براي حساب جاري)
4- حضور متقاضي و يا وكيل قانوني او همرا با وكالتنامه رسمي
5- تامين حداقل موجودي بر مبناي نوع حساب به دلار يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر براي افتتاح حساب
6- استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و داشتن معرف (فقط براي حساب جاري ارزي)
نكته: براي افتتاح حساب مشترك تمام مدارك فوق براي  شركاي حساب الزامي است و فرم هاي مربوطه مي بايست توسط صاحبان حساب تكميل و امضاء شود.

ب- اشخاص حقوقي
1- شركت نامه
2- اساسنامه (كه در آن شركت مجاز به افتتاح حساب مورد نظر باشد)
3- آگهي تاسيس و ثبت مندرج در روزنامه رسمي
4- آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي
5- آخرين صورتجلسه مجمع عمومي
6- آخرين صورتجلسه هيات مديره
7- ارائه اصل و كپي شناسنامه صاحبان امضاء
8- اصل و كپي سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي محل فعاليت (براي حساب جاري)
9- تامين حداقل موجودي بر مبناي نوع حساب به دلار يا ساير ارزهاي معتبر براي افتتاح حساب
10- استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (فقط براي حساب جاري)
نكته: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط ، مسترد خواهد شد.

خدمات قابل ارائه به حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و جاري ارزي
1- دريافت حواله هاي ارزي از بانكهاي داخل و خارج
2- ارسال حواله هاي ارزي به بانكهاي داخل و خارج كشور
3- انتقال وجوه ارزي به حساب افراد حقيقي و حقوقي ديگر
4- دريافت وجوه نقدي از محل موجودي حساب
5- واريز وجوه ارزي حاصل از اعتبارات اسنادي صادراتي
 
شرايط و مدارك لازم براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي
1- اصل و كپي شناسنامه به همراه 2 قطعه عكس
2- تامين حداقل موجودي لازم (500 دلار) يا معادل آن به ساير ارزها
3- حساب سپرده سرمايه گذاري ارزي براي حداقل يك دوره 1 ماهه افتتاح مي شود. و در صورت تمايل قابل تمديد خواهد بود.

سود سپرده سرمايه گذاري ارزي
سود اين نوع سپرده بر اساي نرخ لايبور به علاوه يك درصد در سال محاسبه ميشود.بنا به درخواست سپرده گذار يا به اصل سپرده اضافه مي شود يا به حساب افراد ديگري كه نزد بانك حسابهاي قرض الحسنه و جاري دارند قابل پرداخت است.

محل مراجعه: هريك از شعب بانك توسعه صادرات ايران


► پوشش ریسک نوسانت ارز بانک توسعه صادرات
خدمات ارزی بانک توسعه صادرات ◄

بنر
بنر
بنر
بنر