بنر

ضمانت نامه های ارزی بانک توسعه صادرات

يكشنبه ، 20 مرداد 1387 ، 18:49
 
 صدور ضمانت نامه ارزی بانک توسعه صادرات 
 
بانك توسعه صادرات ايران نسبت به صدور دو ضمانت نامه صادراتي و وارداتي اقدام مي كند. در ادامه شما ضمن آشنايي با مفهوم ضمانت نامه، با مراحل صدور ضمانت نامه در بانك توسعه صادرات ايران، آشنا خواهيد شد.

تعريف ضمانت نامه
يکي از ابزارهايي که در تجارت بين الملل موجب تسهيل امر مبادله کالا و خدمات مي گردد ضمانت نامه هايي است که طرفين قرارداد بابت تعهدات خود به کار مي گيرند.  اصولاً صدور ضمانت نامه هنگامي ضرورت مي يابد که  طرفين قرارداد به عملکرد يکديگر اعتماد و اطمينان کافي نداشته باشند لذا براي اينکه طرف قرارداد از اجراي صحيح قرارداد مطمئن گردد درخواست مي نمايد تا طرف مقابل ضمانت نامه اي به نفع او صادر نمايد.
در اصطلاح بين المللي متقاضي يا ضمانت خواه را Principal يا   Applicant  مي نامند بانک به عنوان ضامن Guarantor و ذينفع به Beneficiary يا Guaranteed  party موسوم مي باشد. متقاضي يا ضمانت خواه بر حسب مورد در زمينه صدور کالا به فروشنده seller - Exporter و در زمينه خدمات به Contractor و ذينفع به ترتيب (buyer- importer)  و کارفرما (Controctor )‌ناميده مي شود.

 الف- ضمانتنامه هاي صادراتي
بانك توسعه صادرات ايران بنا به درخواست صادر كنندگان ايراني در حداقل زمان ممكن نسبت به صدور ضمانتنامه هاي مورد نياز و در قالبهاي ذيل اقدام مي نمايد:
- صدور كالا
- صدور خدمات فني و مهندسي
- قراردادهاي داخلي
- ساير موارد
 
مدارك لازم براي درخواست صدور انواع ضمانتنامه هاي موضوع صادرات كالا
- تكميل دقيق فرم درخواست صدور ضمانتنامه (به شرح فرم شماره 1 پيوست) در سربرگ شركت با امضا و مهر مجاز آن شركت (و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تاييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط بانكي كه متقاضي نزد آن حساب دارد ضروري است)
- تكميل فرم قرارداد
- ارائه گواهي توانمندي متقاضي در خصوص توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه مربوطه
- ارائه تصوير اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه هاي شركت درمناقصه) و تصوير قرارداد/ اعتبار اسنادي  يا ابلاغيه ارجاع كار با اولويت بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد/ اعتبار اسنادي و پرداخت هاي مربوطه (در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان) در دو نسخه
 
مدارك لازم براي درخواست انواع ضمانتنامه ها موضوع خدمات فني و مهندسي
- تكميل دقيق فرم درخواست صدور ضمانتنامه (به شرح فرم شماره 1 پيوست) در سربرگ شركت با امضا و مهر مجاز آن شركت (و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تاييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط بانكي كه متقاضي نزد آن حساب دارد ضروري است)
- تكميل فرم قرارداد (به شرح فرم شماره 2 پيوست)
- ارائه گواهي تاييد صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با درج  سقف ضمانتنامه (در مورد ضمانتنامه شركت در مناقصه)
- ارائه گواهي تاييد صلاحيت از كميته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران با درج سقف ضمانتنامه و مبلغ كل قرارداد ( در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان)
- ارائه تصوير اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه هاي شركت درمناقصه) و تصوير قرارداد/ اعتبار اسنادي يا ابلاغيه ارجاع كار با اولويت بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد / اعتبار اسنادي و پرداخت هاي مربوطه (در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت) در دو نسخه
 
مدارك لازم براي درخواست صدور انواع ضمانتنامه هاي موضوع قراردادهاي داخل كشور و ساير موارد
- تكميل دقيق فرم درخواست صدور ضمانتنامه (به شرح فرم شماره 1 پيوست) در سربرگ شركت با امضا و مهر مجاز آن شركت (و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تاييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط بانكي كه متقاضي نزد آن حساب دارد ضروري است)
- تكميل فرم قرارداد (به شرح شماره 2 پيوست)
- ارائه تصوير اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه هاي شركت درمناقصه) و تصوير قرارداد / اعتبار اسنادي  يا ابلاغيه ارجاع كار با اولويت بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد/ اعتبار اسنادي و پرداخت هاي مربوطه (در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار و پيش پرداخت) در دو نسخه
 
مراحل انجام كار صدور ضمانت نامه ارزی
اين بانك پس از دريافت تمامي مدارك فوق اقدامات ذيل را در اسرع وقت صورت خواهد داد:
- كسب مجوز از اداره صادرات  بانك مركزي ج .ا.ا
- استعلام از كميته اعتباري مستقر در مديريت اعتبارات بانك در خصوص صدور و يا عدم صدور ضمانتنامه و همچنين ميزان و تركيب وثايق لازم
- اعلام وثايق و كارمزد به متقاضي ضمانتنامه جهت تامين وجه و سپس برداشت مبالغ مربوطه و در صورت ضرورت، اخذ تضمين هاي ديگر از متقاضي حسب مجوز كميته اعتباري
- صدور ضمانتنامه درخواستي

تبصره: لازم به ذكر است در مورد ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه (در هر يك از قالبهاي صدور كالا، صدور خدمات فني و مهندسي، قراردادهاي داخل كشور و ساير موارد) و در مورد ضمانتنامه هاي حسن انجام كار،  پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان (در قالب قراردادهاي داخل كشور) تا سقف ده ميليارد ريال، نيازي به اخذ مجوز از بانك مركزي نيست.
 
تركيب و ميزان وثايق
- ميزان و تركيب وثايق لازم براي  ضمانتنامه هاي كه در چاچوب آيين نامه حمايتي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ( قالب صدور خدمات فني و مهندسي ) صادر مي شوند، سه درصد وديعه نقدي و نود وهفت درصد سفته مي باشد.
- ميزان و تركيب وثايق در خصوص ساير ضمانتنامه هاي ارزي (اعم از صدور كالا، قراردادهاي داخل كشور و ساير موارد) مطابق با آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانكها و بر اساس توانمندي شركت و به تشخيص بانك تعيين مي گردد.
 
كارمزد صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي
- كارمزد صدور انواع ضمانتنامه هاي درخواستي در قالب صادرات خدمات فني و مهندسي نيم درصد در سال است.
- كارمزد صدور ساير ضمانتنامه هاي ارزي، بر اساس نوع وثيقه دريافتي از ضمانتخواه و به شرح جدول پيوست تعيين و دريافت مي گردد (فرم شماره 3 پيوست).

توجه: در صورتي كه ضمانتنامه درخواستي تحت تضمين متقابل اين بانك و توسط بانك ديگر صادر گردد (ضمانتنامه غير مستقيم) كارمزد بانك صادر كننده ضمانتنامه بصورت جداگانه از ضمانتنامه خواه اخذ خواهد شد.
 
ب) ضمانتنامه هاي وارداتي
ضمانتنامه هاي وارداتي توسط اين بانك و در قبال ارائه تضمين متقابل بانكهاي خارجي، به نفع خريداران /. كارفرمايان ايراني صادر مي شود. اين بانك پس از كارشناسي دقيق متن ضمانتنامه و تضمين متقابل ارائه شده از سوي بانك خارجي و پس از مراحل ذيل اقدام به صدور ضمانتنامه خواهد نمود:
- درخواست صدور مجوز از اداره مطالعات و سازمانهاي بين المللي بانك مركزي ج.ا.ا.
- استعلام درخصوص وضعيت اعتباري بانك ارائه كننده تضمين متقابل، از دايره كارگزاري و اعتبارسنجي اين بانك.
 
كارمزد صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي وارداتي
كارمزد صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي وارداتي يك درصد در سال و برعهده بانك ارائه كننده تضمين متقابل مي باشد.

آدرس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهوري (معاونت امور فني) :
تهران، ميدان بهارستان، خ صفي عليشاه، مركز تلفن:33271
آدرس سازمان توسعه تجارت ايران: بزرگراه چمران، جنب شهربازي، ساختمان اداري، تلفن:21911

فرم موجود را پس از تكميل اطلاعات بر روي سربرگ شركت  پرينت بگيريد.


اعتبارات اسنادی ارزی بانک توسعه صادرات ◄

بنر
بنر
بنر
بنر