بانک صادرات - حساب پس انداز قرض الحسنه ویژه

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 15:17

نحوه افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه بانک صادرات ایران
1.    حسب درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مفتوح مي گردد.
2.    حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح 300.000 ريال مي باشد.
3.    وجوه دريافتي حسب دستور صاحب حساب قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه داراي شخصيت حقوقي ثبت شده باشد اعطاء مي شود.
4.    تشخيص واجد شرايط بودن متقاضي تسهيلات، ميزان تسهيلات و مدت بازپرداخت آن بعهده صاحب حساب مي باشد.
تبصره :كاركنان بانك و همسران آنان مجاز به استفاده از تسهيلات مذكور نخواهند بود.
5.    موجودي صاحب حساب معدل مجموع تعهدات غيرمستقيم صاحب حساب مسدود خواهد شد.
6.    استرداد تمامي وجوه دريافتي موكول به بازپرداخت قرض الحسنه هاي اعطاء شده خواهد بود.
7.    اين حساب نظير حسابهاي قرض الحسنه پس انداز مشمول شركت در قرعه كشي خواهد بود.
8.    با توجه به خدماتي كه بانك در مورد حسابهاي قرض الحسنه ويژه انجام مي دهد كارمزدي تحت عنوان (كارمزد عامليت) از صاحب حساب اخذ خواهد نمود.

 

► بانک صادرات - حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان
بانک صادرات - حساب جاري سپهر ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر