بانک صادرات - حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 15:45

حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانک صادرات ایران
یک ساله    500.000 ريال
دو ساله    800.000 ريال
سه ساله    800.000 ريال
چهار ساله    1.000.000 ريال
پنج ساله    1.000.000 ريال

1.    رعايت شرايط عمومي جهت افتتاح حساب.
2.    در صورت عدم مراجعه مشتري در زمان انقضاء سررسيد به منظور تعيين تكليف، سپرده فوق تمديد شده تلقي مي گردد و در اين حالت سپرده مذكور بعنوان سپرده جديد تلقي و مشمول مقررات عمومي سپرده ها خواهد بود.
3.    سود سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت به صورت روز شمار محاسبه و در ابتداي ماه بعد قابل پرداخت مي باشد.
4.    چنانچه دارنده حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت قبل از انقضاء قرارداد نسبت به انسداد و يا تقليل قسمتي از مبلغ سپرده خود اقدام نمايد سود برگشتي بر مبناي تعداد كل روزهاي سپرده گذاري پرداخت مي گردد.
5.    در صورت فسخ انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد توسط سپرده گذار پرداخت سود سپرده به ترتيب ذيل محاسبه خواهد شد.
o    در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و در فاصله زماني بين 1 تا 6 ماه از تاريخ افتتاح، مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده كوتاه مدت به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
o    در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و در فاصله زماني بيش از 6 ماه و كمتر از يك سال از تاريخ افتتاح سپرده مسدود گردد سود سپره كوتاه مدت ويژه با در نظر گرفتن نيم درصد كمتر به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
o    در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت يك سال و قبل از پايان سال دوم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي يكساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
o    در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال دوم و قبل از پايان سال سوم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي دو ساله به صورت روز شمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
o    در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال سوم و قبل از پايان سال چهارم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي سه ساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
o    در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال چهارم و قبل از پايان سال پنجم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي چهار ساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
6.    نحوه واگذاري تمام يا بخشي از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت به يك يا چند نفر.
o    تكميل و امضاي برگ درخواست انتقال (ظهر نسخه اول سپرده ) توسط صاحب سپرده.
o    ارايه يك برگ فتوكپي شناسنامه و كارت ملي از هر يك از انتقال گيرندگان.
o    انتقال گيرندگان و يا نمايندگان قانوني مي بايست در محل شعبه به جهت ارايه مدارك شناسايي و نمونه امضاء و تعيين مشخصات قدرالسهم طرفين حضور داشته باشند.
o    سود سپرده بر اساس قدرالسهم هاي تعيين شده نقداً پرداخت و يا به حسابهاي معرفي شده نزد بانك واريز مي گردد.
o    چنانچه يكي از صاحبان سپرده بخواهد قبل از سررسيد وجهي از سهم خود را از اصل سپرده دريافت نمايد علي الحساب سود برگشتي بر مبناي مبلغ پرداختي محاسبه از سپرده گذار دريافت خواهد شد.


  نرخ سود حسابهای سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی کشور

► بانک صادرات - حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه
بانک صادرات - حساب قرض الحسنه پس انداز سپهر ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر