حساب جاری بانک قوامین

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 14:55
جاری

حساب جار ی حواله
سپرده قرض الحسنه جاری یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده منابع موسسه می باشد . این سپرده ضمن ارزان قیمت بودن آن نسبت به سایر سپرده ها به دلیل نقل وانتقال آن به وسیله حواله در شناسایی موسسه به عموم مردم تأثیر بسزایی دارد بدین لحاظ از حساسیت فوق العاده ای برخوردار بوده که بایستی کنترل های لازم قبل از افتتاح این حساب اعمال گردد .

حواله

ابزار پرداخت از حساب قرض الحسنه جاری

حواله پرداخت
از نظر موسسه نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده می تواند تمام و یا قسمتی از وجوهی را که نزد موسسه دارد دریافت و یا به دیگری واگذار نماید و قانون چک بر آن مرتبط نمی باشد . صاحب حساب جاری می تواند به نام خود یا در وجه حامل و یا شخص معین حواله پرداخت صادرنماید .


► حساب ها و سپرده های بانک قوامین
حساب قرض الحسنه پس انداز بانک قوامین ◄

بنر
بنر
بنر