اس ام اس بانک موسسه مالی و اعتباری مهر

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 13:49
 
 اس ام اس بانک
 
موسسه مالي و اعتباري مهر جهت ارائه خدمات نوين بانكي و به منظور تأمين رفاه حال و صرفه جويي در اوقات گرانبهاي مشتريان ارجمند خود مبادرت به عرضه خدمات نوين از طريق پيام كوتاه (sms) نموده است. سيستم SMSBanking مهر، با استفاده از تجهيزات قدرتمند و جديد اطلاعات حساب هاي شما مشتريان گرامي را در تمامي اوقات شبانه روز و ايام تعطيل به شرحتان مي رساند.
SMS بانك سرويسي است كه به مشتري امكان مي دهد از طريق پيام كوتاه ( درخواست ) و دريافت جواب آن ( پاسخ ) بتواند امور بانكي خود را انجام دهد.
 
امكانات موجود :
•         انجام عمليات بانكي
•         ارسال موجودي سپرده
•         ارسال موجودي سپرده به صورت متوالي
•         ارسال گزارش روز سپرده
•         ارسال گزارش روز سپرده به صورت متوالي
•         ارسال چند گردش آخر سپرده
•         ارسال چند گردش آخر سپرده به صورت متوالي
•         ارسال ليست وامها
•         ارسال ليست كارتها
•         مسدود كردن يك كارت خاص
   اعمال تنظيمات
لغو يك رشته عمليات درخواستي از طريق وارد كدرن كد درخواست مربوطه در يك دستور خاص ( كد مذكور در انتهاي پيغام ها مربوط به آن رشته عملياتي كه براي مشتري فرستاده مي شود وجود دارد. )
فعال يا غيرفعال كردن دريافت يك نوع پيغام خاص در Message Switch از طريق وارد كردن كد سرويس مربوطه در يك دستور خاص ( كد مذكور در انتهاي پيغام هاي مربوط به آن نوع سرويس كه براي مشتري فرستاده مي شود وجود دارد. )
 
دستورات سيستم
 
ساختار دستورات مورد تأييد سيستم
در جدول (1-2) مجموعه دستوراتي كه مي توانند در SMS بانك مورد استفاده قرار گيرند معرفي شده اند.

جدول (1-2) فرمت دستورات مورد تأييد سيستم SMS بانك
 

نام دستور

فرمت دستور

موجودی سپرده

CIF bo [Accounts]

موجودي سپرده به صورت متوالي

CIF bp period [Accounts]

گردش روز سپرده

CIF so [Accounts]

گردش روز سپرده به صورت متوالي

CIF sp period [Accounts]

چند گردش آخر سپرده

CIF no Count [Accounts]

چند گردش آخر سپرده به صورت متوالي

CIF np period Count[Accounts]

ليست وام هاي مشتري

CIF li

ليست كارتهاي مشتري

CIF lc

مسدود كردن يك كارت خاص

CIF hc CardNumber

لغو يك رشته عمليات درخواستي

CIF cr RequestCode

فعال كردن دريافت يك نوع پيغام خاص

CIF es ServiceCode

غير فعال كردن دريافت يك نوع پيغام خاص

CIF ds ServiceCode

 
CIF شماره مشتري مي باشد.
Period يك عدد است كه فواصل اجراي دستور را بر حسب روز تعيين مي كند.
Accounts شامل يك يا چند شماره سپرده مي باشد كه شامل كد شعبه، نوع سپرده، شماره مشتري و سريال سپرده مي باشند و توسط علامت دش (-) از هم جدا مي شوند. البته استفاده از wildcard براي شماره سپرده مجاز مي باشد. بدين معني كه هر كدام از جهار بخش شماره سپرده مي توانند جذف شوند.

مثالهايي از شماره سپرده هاي صحيح عبارتند از :
 

17-10182-20-6001

20-6001

6001

20-

10182-

17-10182-

 
Count تعداد آخرين گردش ها را مشخص مي كند.

► خود پردازهای موسسه مالی و اعتباری مهر

بنر
بنر
بنر