وام فروش اقساطي

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 14:16
 
اين تسهيلات به واحدهاي توليدي جهت تامين مالي مواد اوليه که شامل هر نوع مواد خام ، نيمه ساخته ، ساخته شده و واسطه‌اي و مواد بسته بندي که در توليد يک محصول معين بکار ميروند، براي يکدوره توليد حداکثر يکساله پرداخت مي شود.

مدارک مورد نياز :

1.    تقاضاي مشتري و تکميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات فروش اقساطي
2.    تکميل برگ ارائه اطلاعات جهت درخواست تسهيلات
3.    برگ تعهد نامه متعهد و ضامن براي اشخاص حقيقي درصورتي که پشتوانه سفته باشد.
4.    برگ تعهدنامه متعهد و ضامن براي اشخاص حقوقي .
5.    فاکتور و صورتحساب فروش کالا.
6.    مدارک مربوطه به احراز هويت متقاضي و مجوزهاي لازم .
o    اشخاص حقیقی
- شناسنامه
- کپي سند مالکيت يا اجاره نامه محل فعاليت
- مجوز فعاليت
- ميزان فعاليت سه دوره گذشته
- صورتهاي مالي سه سال گذشته ( اظهارنامه مالياتي )
o    اشخاص حقوقی
- پروانه بهره برداري
- گواهي فعاليت صنعتي
- اساسنامه
- آگهي تاسيس و مديران و سرمايه
- سند مالکيت يا اجاره محل فعاليت
- صورتهاي مالي سه دوره گذشته و گزارش حسابرسي
- ميزان فعاليت سه دوره گذشته
7.    تکميل فرم اطلاعات محرمانه و وضعيت حساب جاري و فرم پيشنهاد اعطاي تسهيلات توسط شعبه الزامي است.

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :


1.    دريافت تقاضا و تعهد کتبي متقاضي مبني بر خريد اين قبيل اموال و کالاها توسط بانک .
2.    اطمينان از برگشت اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد و ميزان مواد اوليه مورد تقاضا متناسب با حجم يک دوره توليد واحد توليدي مي باشد.
3.    قيمت فروش اقساطي کالاهاي فوق باتوجه به قيمت تمام شده و سود بانک تعيين ميگردد .
4.    مدت وصول قيمت فروش اقساطي اموال و کالاهاي موضوع اين دستورالعمل نبايد از يک دوره توليد حداکثر از يک سال تجاوز نمايد.
5.    اخذ وثيقه مطمئن تا حد پوشش کامل تعهدات اخذ گردد.
6.    موضوع بيمه اموال و کالاهاي موضوع فروش اقساطي باتوجه به دستورالعملهاي صادره و قيد کلمه «عنداللزوم» به تشخيص بانک مي‌باشد.

نرخ سود اين قرارداد متناسب با بخش فعاليت متقاضي متغير مي باشد.

 

► وام های سلف
وام جعاله ◄

بنر
بنر
بنر