بانک صادرات - حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 16:52

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده ايست كه مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپرده گذار، به تناسب مبلغ و مدت پس از كسر حق الوكاله پرداخت نمايد.

شرايط اختصاصي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانک صادرات ایران
1.    حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 50.000 ريال و شركت در تقسيم سود مطابق مقررات اعلام شده از سوي بانك مركزي ج. ا. ا (در حال حاضر 200.000 ريال) مي باشد.
2.    سپرده هايي مشمول دريافت سود مي باشند كه به مدت 30 روز متوالي داراي حداقل مبلغ تعيين شده (200.000 ريال) باشند و هر زمان كه مانده حساب از حداقل تعيين شده كمتر شود حساب مذكور از شمول تخصيص سود خارج و برقراري مجدد آن مستلزم تأمين حداقل مبلغ استمرار آن به مدت 30 روز متوالي ديگر مي باشد.
3.    احتساب سود بر اساس حداقل مانده سپرده در هر روز صورت مي پذيرد.
4.    منافع سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت به طور علي الحساب و در اولين روز كاري ماه بعد پرداخت مي گردد و پس از تعيين سود قطعي ناشي از عمليات سرمايه گذاري بانك تعديلات سود طبق دستورالعمل هاي صادره انجام خواهد شد.
5.    در صورتيكه صاحب حساب نسبت به انسداد سپرده خود اقدام نمايد در اين صورت در تاريخ انسداد حساب ضمن رعايت شرايط فوق، سود به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
6.    مادران مي توانند با تكميل قرارداد حساب كوتاه مدت به نام خود و بنفع فرزند صغير خود افتتاح و يا سپرده كوتاه مدت افتتاح شده قبلي خو را به نفع فرزند خود معرفي نمايند.
7.    افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد بلامانع مي باشد در اين صورت از صاحب حساب حتي المقدور علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وي نيز اخذ خواهد شد.
تبصره : اشخاص بي سواد بايد دو قطعه عكس جهت الصاق به كارت افتتاح حساب و دفترچه تسليم بانك نمايند در غير اين صورت به هنگام برداشت از حساب ارايه مدارك معتبر عكس دار الزامي است.
8.    افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت جهت اشخاص حقوقي با ارايه مدارك ذيل انجام مي پذيرد:
o    فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه توسط اداره ثبت يا شرکت نامه (در مورد شركت هاي غير سهامي)
o    يك برگ از اولين آگهي تأسيس شركت و آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور
o    آخرين صورتجلسه مجمع عمومي مربوط به انتخاب مديران و دارندگان حق امضاء و حدود و مدت اختيارات آنها.
o    ارايه نامه به بانك مبني بر مطلع نمودن بانك از هر نوع تغييرات در شركت.
9.    افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت براي دو يا چند نفر مشتركاً بلامانع مي باشد در اين صورت حق برداشت متفقاً خواهد بود (با امضاء تمام شركا) در غير اين صورت صاحبان اينگونه حساب ها نحوه برداشت را هر يك به تنهايي يا با تعيين قدرالسهم هر يك مشخص مي نمايند كه مي بايست چگونگي امر كتباً به بانك اعلام گردد.

 نرخ سود حسابهای سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی کشور

شرایط عمومی افتتاح حساب های بانک صادرات ایران ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر