تسهيلات مسکن بانک مسکن

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55
با سپرده:
 
حساب صندوق پس انداز مسکن:

«تسهيلات تا سقف 180 ميليون ريال جهت خريد، احداث و تكميل طرح سال 86»

*سپرده‌گذاران جديد *سپرده گذاران قديم
شرايط عمومي شرايط عمومي
شرايط اختصاصي شرايط اختصاصي

تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مركز مشاوره و اطلاع رساني بانك مسكن، تماس گرفته و از آخرين شرايط و ضوابط اعطاي اين تسهيلات مطلع شوند.
*سپرده گذاران جدید:
شرایط عمومی
تسهيلات تا سقف 180 ميليون ريال جهت خريد، احداث و تكميل طرح سال86

1-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح(86.3.1) ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف 80 میلیون ریال جهت خرید واحدهای مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل استفاده نمایند.

2-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح ،مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید واحد مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل برخوردار گردند.

سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل مدت انتظار لازم

حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره

35 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

6ماه

5میلیون ریال

50 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

66ماه

7 میلیون ریال

60 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

6 ماه

9 میلیون ریال

70 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

6 ماه

10 میلیون ریال

80 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

6 ماه

12 میلیون ریال

100میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

12 ماه

14 میلیون ریال

120 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

12 ماه

17 میلیون ریال

150 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

12 ماه

22 میلیون ریال

180 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

12 ماه

26 میلیون ریال

3-پرداخت تسهیلات بیش از 120 میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.
4-باز پرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین گردد.

5 دوره با بالا

3 یا 4 دوره

1یا2 دوره

دوره انتظار

تا 18 سال

تا 15 سال

تا 12 سال

حداکثر مدت بازپرداخت


5-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.
6-در خصوص احراز توانایی مالی متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات ،صرفا اظهار کتبی درآمدماهیانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.
7-تاریخ اجرای طرح از 86.3.1 تعیین و مدت اجرای طرح تا پایان سال 1387 می باشد.
8-رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .
9- در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده جهت احداث یا .خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند
10-مبالغ کمتراز پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد
11- واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات .این حساب مشروط به مباشرت مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود
12-متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
13-دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند ،نوه ،پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در .حساب خود شریک نمایند و یا .حساب خود را به آنان انتقال دهند.
14- شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار در زمان .استفاده از تسهیلات می باشد.
15-سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ .حساب بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت و به روش ساده محاسبه خواهد شد
________________________________________
اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف 120 میلیون ریال به صورت خرید زمان
یکی از طرح های اعلام شده در سال 83 در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان " است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش تر از شصت میلیون ریال و تا سقف 120 میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار اولیه 12 ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند از نصف امتیاز تسهیلات خود در طول صرفا یک دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا یک ماه ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.
به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی 240 میلیون ریال را به مدت 6 ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات 120 میلیون ریالی استفاده نماید.
تذکر : در اعطای تسهیلات به روش خرید زمان تا زمان تشکیل پرونده از برداشت وجه از حساب صندوق پس انداز مسکن می بایست خودداری گردد، در غیر این صورت متقاضی با کاهش امتیاز مواجه خواهد بود.
تذکرات مهم :
1 - واحد هایی مشمول اخذ تسهیلات خرید و تکمیل و احداث مسکن بانک می باشند که مشخصات و ضوابط تعیین شده توسط بانک در آنها رعایت شده باشد.
2 - رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی گیرندگان تسهیلات الزامی می باشد.
3- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.
تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مركز مشاوره و اطلاع رساني بانك مسكن، تماس گرفته و از آخرين شرايط و ضوابط اعطاي اين تسهيلات مطلع شوند.
شرایط اختصاصی سپرده گذاران جدید جهت دریافت
تسهيلات 180 ميليون ريال جهت خريد، احداث و تكميل طرح سال 86
1 ) سپري شدن حداقل مدت انتظار 12 ماه (2 دوره6 ماهه) از زمان افتتاح حساب
2 ) داشتن حداقل متوسط موجودي 26 ميليون ريال در تمامي دوره‌های 6 ماهه
*رعايت حداقل متوسط موجودي 26 ميليون ريال در دوره اول(6ماه اول) و دوره دوم (6 ماه دوم) الزامي است.
3 ) (با رعايت بند 1 و 2) به ازاء هر دوره انتظار (6 ماهه) متوسط موجودي 1 برابر شده و به اندازه مجموع متوسط موجودي‌ها تا سقف 180.000.000 ميليون ريال تسهيلات تعلق خواهد گرفت.
مثالهاي مختلف:
الف–با سپرده‌گذاري 90 ميليون ريال بعد از گذشت 1 سال (2 دوره 6 ماهه) سقف تسهيلات 180 میلیون ريال تعلق خواهد گرفت.
ب –با سپرده‌گذاري 60 ميليون ريال بعد از گذشت 1.5 سال (3 دوره 6 ماهه) سقف تسهيلات 180 میلیون ريال تعلق خواهد گرفت.
ج – با سپرده‌گذاري 30 ميليون ريال بعد از گذشت 3 سال (6 دوره 6 ماهه) سقف تسهيلات 180 میلیون ريال تعلق خواهد گرفت.
د – با سپرده‌گذاري 26 ميليون ريال بعد از گذشت 3.5 سال (7 دوره 6 ماهه) سقف تسهيلات 180 میلیون ريال تعلق خواهد گرفت.
توضيح : چنانچه پس از كسب حداقل متوسط موجودي در دو دوره اول و دوم، در ساير دوره‌ها (دوره سوم به بعد) حداقل متوسط موجودي مورد نياز (26 ميليون ريال) كسب نگردد به يكي از دو روش زير هر كدام كه به نفع مشتري باشد عمل مي‌گردد:
الف – در هر دوره كه حداقل متوسط موجودي در آن رعايت نگرديده باشد، امتياز متعلق به آن دوره در تسهيلات متعلقه منظور و معادل مابه التفاوت موجودي دوره مذكور از متوسط موجودي لازم تعيين شده (در اينجا 26.000.000 ريال) كسر مي‌گردد و جبران سقف های از دست داده شده به هيچ وجه امكان پذير نيست .
مثال :
چنانچه شخصي در دوره‌هاي مختلف امتيازات زير را كسب نموده باشد:
متوسط موجودي در دوره اول 30 ميليون ريال
متوسط موجودي در دوره دوم 64 ميليون ريال
متوسط موجودي دردوره سوم 26 ميليون ريال
متوسط موجودي در دوره چهارم 10 ميليون ريال
متوسط موجودي در دوره پنجم 30 ميليون ريال
متوسط موجودي در دوه ششم 20 ميليون ريال
مجموع متوسط موجودي در 6 دوره= 180 ميليون ريال
ولي باتوجه به اينكه اين شخص در دوره چهارم و دوره ششم حداقل متوسط موجودي 26 ميليون ريال را رعايت ننموده است بنابراين به اندازه مابه التفاوت متوسط موجودي در دوره‌هاي مذكور از 26 ميليون ريال از سقف تسهيلات متعلقه كسر خواهد گرديد:
160.000.000= 10.000.000 – 26.000.000 (دوره چهارم )
6.000.000 = 20.000.000 – 26.000.000 (دوره ششم )
22.000.000= 6.000.000 + 16.000.000 =مجموع تسهیلات از دست داده شده
158.000.000 = 22.000.000 – 180.000.000 = تسهيلات متعلقه
بنابراين به اين شخص 158.000.000ريال تسهيلات تعلق خواهد گرفت.
ب – به ازاي هر دوره كه حداقل متوسط موجودي در آن رعايت نگرديده باشد، به ميزان حداقل متوسط موجودي مورد نياز از سقف تسهيلات تعيين شده كسر و آن دوره حذف و جبران تسهيلات كسر شده صرفا از دوره هفتم به بعد خواهد بود.
تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مركز مشاوره و اطلاع رساني بانك مسكن، تماس گرفته و از آخرين شرايط و ضوابط اعطاي اين تسهيلات مطلع شوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سپرده گذاران قدیم:
شرایط عمومی
تسهيلات تا سقف 180 ميليون ريال جهت خريد، احداث و تكميل طرح سال 86
1-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح(86.3.1) ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف 80 میلیون ریال جهت خرید واحدهای مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل استفاده نمایند.
2-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح ،مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید واحد مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل برخوردار گردند.

سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل مدت انتظار لازم

حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره

35 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

6ماه

5میلیون ریال

50 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

66ماه

7 میلیون ریال

60 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

6 ماه

9 میلیون ریال

70 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

6 ماه

10 میلیون ریال

80 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

6 ماه

12 میلیون ریال

100میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

12 ماه

14 میلیون ریال

120 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

12 ماه

17 میلیون ریال

150 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

12 ماه

22 میلیون ریال

180 میلیون ریال

6 ماه یک برابر

7 دوره

12 ماه

26 میلیون ریال

3-پرداخت تسهیلات بیش از 120 میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.
4-باز پرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین گردد.

5 دوره با بالا

3 یا 4 دوره

1یا2 دوره

دوره انتظار

تا 18 سال

تا 15 سال

تا 12 سال

حداکثر مدت بازپرداخت

5-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.
6-در خصوص احراز توانایی مالی متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات ،صرفا اظهار کتبی درآمدماهیانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.
7-تاریخ اجرای طرح از 86.3.1 تعیین و مدت اجرای طرح تا پایان سال 1387 می باشد.
8-رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .
9- در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده جهت احداث یا .خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند
10-مبالغ کمتراز پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد
11- واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات .این حساب مشروط به مباشرت مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود
12-متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
13-دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند ،نوه ،پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در .حساب خود شریک نمایند و یا .حساب خود را به آنان انتقال دهند.
14- شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار در زمان .استفاده از تسهیلات می باشد.
15-سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ .حساب بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت و به روش ساده محاسبه خواهد شد
________________________________________
اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف 120 میلیون ریال به صورت خرید زمان
یکی از طرح های اعلام شده در سال 83 در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان " است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش تر از شصت میلیون ریال و تا سقف 120 میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار اولیه 12 ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند از نصف امتیاز تسهیلات خود در طول صرفا یک دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا یک ماه ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.
به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی 240 میلیون ریال را به مدت 6 ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات 120 میلیون ریالی استفاده نماید.
تذکر : در اعطای تسهیلات به روش خرید زمان تا زمان تشکیل پرونده از برداشت وجه از حساب صندوق پس انداز مسکن می بایست خودداری گردد، در غیر این صورت متقاضی با کاهش امتیاز مواجه خواهد بود.
تذکرات مهم :
1 - واحد هایی مشمول اخذ تسهیلات خرید و تکمیل و احداث مسکن بانک می باشند که مشخصات و ضوابط تعیین شده توسط بانک در آنها رعایت شده باشد.
2 - رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی گیرندگان تسهیلات الزامی می باشد.
3- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.
تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مركز مشاوره و اطلاع رساني بانك مسكن، تماس گرفته و از آخرين شرايط و ضوابط اعطاي اين تسهيلات مطلع شوند.

شرایط اختصاصی سپرده گذاران قدیم جهت دریافت
تسهيلات 180 ميليون ريال جهت خريد، احداث و تكميل طرح سال 86
1 – رعايت حداقل متوسط موجودي 26 ميليون ريال در تمامي دوره‌‌ها(هر دوره 6 ماه می باشد) و سپري شدن حداقل 1 سال از زمان افتتاح حساب:
سپرده گذاران محترمي كه شرط فوق را رعايت نموده باشند مشمول استفاده از تسهيلات 180 ميليون ريال (طرح سال 86) خواهند شد.
2 – عدم رعايت حداقل متوسط موجودي 26 ميليون ريال در دوره‌هاي اول ودوم.
در صورتي كه سپرده‌گذاري در دوره‌هاي اول (6 ماه اول) و دوره دوم (6 ماه دوم) حداقل متوسط موجودي 26 ميليون ريال را رعايت ننموده باشد مشمول استفاده از تسهيلات طرح سال 86 (180 ميليون ريال) نبوده و مي‌بايستي باتوجه به مدت انتظار و متوسط موجودي خود از ساير تسهيلات اين بانك به شرح جدول ذيل استفاده نمايد.

سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل

حداقل مدت انتظار لازم

حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره

35 میلیون ریال

6ماه

5میلیون ریال

50 میلیون ریال

66ماه

7 میلیون ریال

60 میلیون ریال

6 ماه

9 میلیون ریال

70 میلیون ریال

12 ماه

10 میلیون ریال

80 میلیون ریال

12 ماه

12 میلیون ریال

100میلیون ریال

12 ماه

14 میلیون ریال

120 میلیون ریال

12 ماه

17 میلیون ریال

تذکر:
قابل توجه آن دسته از سپرده گذاراني كه قبل از تاريخ 86.3.1 نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده‌اند و متوسط موجودي يك يا چند دوره سپرده گذاريشان كمتر از حداقل متوسط موجودي لازم تعيين شده جهت استفاده از سقف‌هاي تسهيلاتي جديد (بيش از 120 ميليون ريال و حداكثر 180 ميليون ريال) مي‌باشد، مي‌توانند با افتتاح يك حساب صندوق پس‌انداز مسكن جديد و تجميع امتياز تسهيلاتي مربوط به حساب جديد و حساب قبلي خود مشروط به رعايت نكات ذيل از سقفهاي تسهيلاتي جديد استفاده نمايند:
1 – تجميع حسابها صرفا جهت استفاده از سقف‌هاي تسهيلاتي (بيش از 120 ميليون ريال و حداكثر 180 ميليون ريال) امكانپذير مي‌باشد.
2 – تجميع حسابها صرفا براي حسابهايي كه حداقل تاريخ افتتاح يكي از حسابها قبل از تاريخ اجراي طرح باشد امكانپذير مي‌باشد.
3 – از تاريخ افتتاح يكي از حسابها حداقل 12 ماه بايد گذشته باشد.
4 – رعايت شرايط و ضوابط صندوق پس‌انداز مسكن مربوط به سقف‌هاي تسهيلاتي تعيين شده ، از جمله حداقل مدت انتظار، حداقل متوسط موجودي در هر دوره به طور جداگانه و ... در هر يك از حسابها به طور جداگانه الزامي مي‌باشد.
تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مركز مشاوره و اطلاع رساني بانك مسكن، تماس گرفته و از آخرين شرايط و ضوابط اعطاي اين تسهيلات مطلع شوند.
 

مدارك‌ لازم‌ براي‌ پرداخت‌ تسهيلات‌ وديعه‌ مسكن:
1- كليه‌ مدارك‌ لازم‌ براي‌ پرداخت‌ تسهيلات‌ قرض‌الحسنه‌ ازدواج‌ 
2- اصل‌ و كپي‌ اجاره‌ نامه‌ رسمي‌ يا عادي‌ معتبر توضيح‌ اينكه‌ از تاريخ‌ انعقاد اجاره‌ نامه‌ رسمي‌ يا عادي‌ نبايد بيش‌ از 3 ماه‌ گذشته‌ باشد
3 - يك‌ برگ‌ از قبوض‌ برق‌، گاز، آب‌ ملك‌ مورد اجاره‌
 
 

► تسهيلات اجاره به شرط تملیک بانک مسکن
وام ازدواج بانک مسکن ◄

بنر