وام فروش اقساطی بانک قوامین

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 14:33
فروش اقساطي

تعریف فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيد يا سر رسيدهاي معيني دريافت گردد.
الف:ویژگیها
1- عامل مهم در معاملات فروش اقساطي ، تعهد متقاضي بر خريد و مصرف اموال مورد تقاضا ميباشد .
و موسسه مطلقاً از خريد اموال بدون وجود متقاضي و تعهد او به قصد خريد خودداري مينمايد . لذا ، بلافاصله پس از خريد بايد اموال خريداري شده در اختيار متقاضي قرار گيرد.
2- فروش اقساطي ، ابزاري كوتاه مدت جهت رفع نيازهاي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از لحاظ مواد اوليه ، لوازم يدكي و ابزار كار بوده و به صورت ابزاري ميان مدت براي رفع نياز هاي سرمايه اي واحدهاي توليدي و خدماتي از لحاظ وسايل توليد ، ماشين آلات و رفع نياز مصرف كنندگان وسايل با دوام توليدات داخلي مانند خودرو ، يخچال ، تلويزيون ، ..... و ابزاري بلند مدت جهت رفع نياز متقاضيان در زمينه مسكن ميباشد .
3- فروش اقساطي در امور بازرگاني قابل استفاده نيست.
4- در فروش اقساطي ، اموال بلا فاصله پس از انعقاد قرار داد به مالكيت مشتري در مي آيد.

ب:مدت بازپرداخت
به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اعم از حقيقي و يا حقوقي براي مواد اوليه ، لوازم يدكي و ابزار كار مورد نياز ، منحصراً بنا به درخواست وتعهد خريد ، يك دوره توليد حداكثر به مدت يكسال در نظر گرفته ميشود و براي ساير موارد با توجه به بخشنامه ها اقدام خواهد گرديد ، ممكن است براي تهيه اموال مهلتي لازم باشد و يا براي پرداخت اقساط مهلت اوليه بنا به در خواست متقاضي داده شود كه در اينصورت سود دوران تقسيط با احتساب سود دوران ساخت و مهلت بازپرداخت بر حسب مورد محاسبه خواهد گرديد.

ج: ضوابط خريد
1- خريد هرگونه اموال براي فروش اقساطي بايد بنا به درخواست كتبي متقاضي صورت پذيرد و در تقاضاي خود طبق پيش فاكتور تحويلي نوع ، مقدار، مشخصات فروشنده ، قيمت كالاو شرايط پرداخت و تحويل كالاي مورد درخواست را مشخص نموده ومسئوليت مستقيم هرگونه فسادي را كه ممكن است در جريان معامله بروز نمايد وهمچنين مسئوليت هر نقص و اشكالي در كيفيت و يا كميت كالا را بعهده گيرد.
2- خريد اموال از اشخاصي كه داراي صلاحيت قانوني بوده و بابت فروش محصولات خود فاكتور صادرمي كنند و يا افرادي كه عرفاً به فروش كالاي مورد معامله شناخته شده اند مجاز بوده و پرداخت ها بصورت صدور حواله پرداخت در وجه فروشنده خواهد بود مگر اينكه ترتيب ديگري در مصوبه تعيين شده باشد .
3- در خريدها ،موسسه فقط بهاي اموال خريداري را پرداخت مي نمايد و بقيه هزينه ها شامل بسته بندي ، بارگيري ، بيمه و تخليه برعهده مشتري ميباشد مگرمرجع تصويب كننده اعتبار ويا مصوبات خاص پرداخت هزينه‎هاي ديگري را نيز قبول نموده باشد.

د: ضوابط فروش
1- در معاملات فروش اقساطي ، اعلام قيمت فروش نقدي و نسيه به خريدار الزامي است .قيمت فروش نقدي موسسه برابر با مجموع وجوه پرداختي جهت ابتياع كالاي مورد نظر مي باشد .
2- بابت خريد و فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدكي و ابزار كار اخذ پيش دريافت نقدي از مشتري ضرورتي ندارد . ولي در ساير موارد و طبق مصوبه اخذ پيش دريافت تا ميزان 20 درصد قيمت خريد قابل دريافت است .
3- درصورت تاخير در پرداخت اقساط جريمهاي معادل 6 درصد اضافه برنرخ تسهيلات اعطاء فروش اقساطي(حداقل 31%) بايد طبق تعهد از مشتري اخذ گردد. ضمناً بيمه كالاي موضوع اين معامله الزامي نيست. ولي در صورت لزوم شعب نسبت به اخذ بيمه نامه حوادث كالاي مورد معامله اقدام نمايند.

ه: مدارك
ــ مدارك شناسايي اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي
ــ درخواست تسهيلات فروش اقساطي
ــ تعهد خريد اموال فروش اقساطي
ــ پيش فاكتور وساير مدارك مورد لزوم بر حسب مورد.

و : وثايق
وثايق به ميزان قيمت فروش مي تواند چك و يا تركيبي از چك ، سفته ، انواع سپرده ها ، غير منقول برحسب مورد باشد.► وام مشارکت مدنی بانک قوامین
وام قرض الحسنه بانک قوامین ◄