وام های بخش گردشگری بانک توسعه صادرات

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:22

تسهیلات بخش گردشگری بانک توسعه صادرات

    مقدمه
    بانك توسعه صادرات ايران در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت و با هدف گسترش صنعت گردشگري ، جذب گردشگر و افزايش درآمد ارزي كشور ، طرح هاي مربوط به توسعه اين صنعت را با شرايط ذيل تأمين مالي مي نمايد :
 شرايط متقاضي :
1- اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند .
2- اهليت و توانايي فني و مالي متقاضي براي اجراي طرح مورد نظر به تأييد بانك برسد . 
شرايط طرح :
1- طرح ارايه شده مي بايست مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور باشد.
2- گزارش توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح مي بايست توسط يكي از شركت هاي مهندسين مشاور مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه شده و پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تأييد بانك برسد.
3- حداكثر سقف تأمين مالي ، هفتاد (70) درصد مبلغ سرمايه گذاري بوده و مابقي آن توسط متقاضي تأمين خواهد شد .
تبصره- در طرح هايي كه با مشاركت سرمايه گذاران ايراني و خارجي انجام مي شود حداكثر مبلغ تأمين مالي معادل 70٪ سهم طرف ايراني خواهد بود .
نوع تسهيلات :
    نوع تسهيلات براساس نيازهاي ارزي و ريالي طرح ارايه شده تعيين خواهد شد .
نرخ سود تسهيلات :
-     نرخ سود تسهيلات ريالي مطابق نرخ سود تسهيلات بخش صنعت و معدن اعمال خواهد شد .
-    نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع داخلي بانك با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي گردد . در حال حاضر نرخ سود تسهيلات از محل منابع بانك نرخ Libor شش ماهه به علاوه 2 الي 5 درصد در سال مي باشد.
-    نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع حساب ذخيره ارزي CIRR يا لايبور بعلاوه 2٪ خواهد بود .
شرايط پرداخت :
•  حداكثر مدت تأمين مالي هر طرح شامل دوران ساخت ، راه اندازي و تنفس (حداكثر سه سال) و دوران بهره برداري (حداكثر پنج سال) مجموعاً هشت سال خواهد بود.
•  بازپرداخت تسهيلات و سود متعلقه به همان ارز پرداختي خواهد بود .
تضمين حسن اجراي تعهدات :
    به منظور حسن اجراي قرارداد ، يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد :
1- سپرده مدت دار(ارزي و ريالي) و اوراق مشاركت .
2- محل اجراي طرح به همراه تأسيسات و مستحدثات منصوبه در آن
3- ضمانت نامه بانكي و يا بيمه نامه شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي .
4- اموال غيرمنقول ارزنده شهري و سهل البيع
5- سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .
6- سفته معتبر
 
يادآوري :
    مبناي محاسبه ارزش وثايق در خصوص تسهيلات ارزي نرخ مرجع در تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود .
مراحل اجرايي :
     براي استفاده از تسهيلات ، متقاضي مي بايست درخواست خود ، همراه با گزارش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح ، مجوزهاي اخذ شده از سازمانهاي ذيربط ، مبلغ تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز، برنامه زمانبندي استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن ، را به يكي از شعب بانك ارائه نمايد .
    بانك پس از بررسي و حصول اطمينان از توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح و رعايت مقررات و اولويت هاي ابلاغي ، نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضي اقدام مي نمايد.
 

اعمال نظارت
     حسب مفاد قراردادهاي منعقده ، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي و حسن اجراي كار نظارت لازم را به عمل آورده و متقاضي نيز متعهد است در اينخصوص همكاري لازم را با بانك بعمل آورد .
    متقاضيان استفاده از اين تسهيلات جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري مراجعه نمايند .

 

وام های واحدهای زود بازده بانک توسعه صادرات ◄

بنر
بنر
بنر