تسهيلات خريد، ساخت و تعمير مسکن بانک سامان

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 19:00
::برای مشاهده وضعیت وام در موسسات مالی اینجاکلیک کنید
براي تامين مسکن مناسب به کمک بانک سامان مي توانيد يکي از راه هاي زير را انتخاب کنيد.
•        خريد مسكن
•        ساخت مسكن
•        تعمير مسكن

شرايط تسهيلات خريد مسکن


1- مبلغ تسهيلات: در تهران و شهرستان هايي که بانک سامان داراي شعبه مي باشد براي خريد مسکن حداکثر 200 ميليون ريال و تا ميزان 50%  بهاي روز محل معرفي شده طبق نظر کارشناس رمس منتخب بانک.
2- نرخ سود تسهيلات: 13% در سال
3- مدت بازپرداخت تسهيلات: حداکثر 96 ماه (8 سال)
4- دارا بودن شغل مشخص و همچنين اهليت قانوني ( بالغ، عاقل و رشيد)
5- متقاضي تسهيلات مي بايست مدارک مستدل و مستند مبني بر توان بازپرداخت تسهيلات را مطابق اطلاعات مندرج در فرم درخواست خود ارائه نمايد. بديهيست تشخيص توان بازپرداخت صرفا از اختيارات بانک مي باشد.
6- محل خريداري شده مي بايست 6 دانگ و داراي سند ثبتي مجزا بوده و در رهن يا بازداشت نباشد.
7- محل خريداري شده توسط کارشناس رسمي بانک کارشناسي مي گردد.
8- حداکثر عمر ساختمان 10 سال از تاريخ ساخت بر مبناي گواهي ساختماني صادره توسط شهرداري مي باشد.
9- خريد و فروش ملک بين متقاضي و همسر و افراد تحت تکفل آنها قابل قبول نمي باشد.
10- در صورت تصويب تسهيلات، مبلغ پرداختي طي يک فقره چک در وجه دفتر اسناد رسمي که بانک تعيين خواهد نمود صادر و پس از تنظيم سند رسمي و انتقال ملک از خريدار به فروشنده چک صادره توسط دفتر خانه پشت نويسي و در اختيار فروشنده قرار خواهد گرفت.
11- سند ملک خريداري شده تا پايان بازپرداخت تسهيلات در رهن بانک قرار خواهد گرفت.
12- املاک خريداري مي بايست داراي برگ پايان کار و يا گواهي عدم خلاف معتبر صادره از شهرداري باشد.

تسهيلات ساخت مسكن
اگر براي ساخت منزل مورد علاقه خود، زمين يا ملکي 6 دانگ در اختيار داريد و مجوزهاي لازم براي ساخت ملک مورد نظر را از شهرداري منطقه کسب نموده ايد، پرداخت تسهيلات در اين بخش بصورت تدريجي با توجه به پيشرفت پروژه و حداکثر به ميزان 100% هزينه هاي ساخت و اخذ مجوز قابل پرداخت خواهد بود. بانک (به صورت مشروط) با انعقاد قرارداد مشارکت مدني در ساخت و تکميل پروژه مشارکت مي نمايد.
زمان بازپرداخت تسهيلات ساخت مسکن، برطبق قرارداد مشارکت مدني مي باشد که شما آن را به صورت يک جا به بانک پرداخت مي نمائيد.

تسهيلات تعمير مسکن
يکي ديگر از امکانات بانک سامان براي فراهم نمودن محيط زندگي مناسب و مدرن براي شما، مساعدت مالي جهت تعمير و بهسازي منزل مسکوني شما مي باشد.

شرايط تسهيلات تعمير مسکن:
1- مبلغ تسهیلات: در تهران و شهرستانهایی که بانک سامان دارای شعبه می باشد برای تعمیر مسکن حداکثر 50 میلیون ریال.
2- نرخ سود تسهیلات : 13% در سال 
3- مدت بازپرداخت تسهیلات :حداکثر 60 ماه (5 سال)
4- دارا بودن شغل مشخص و همچنین اهلیت قانونی (بالغ، عاقل و رشید)
5- متقاضی تسهیلات می بایست مدارک مستدل و مستند مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات را مطابق اطلاعات مندرج در فرم درخواست خود به نزدیکترین شعبه ارائه نماید.   
بدیهیست تشخیص توان بازپرداخت صرفا از اختیارات بانک می باشد.
6- ملک مورد تعمیر می بایست 6 دانگ و دارای سند ثبتی مجزا بوده و در رهن یا بازداشت نباشد.
ملک مورد تعمیر تا پایان بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار خواهد گرفت.
7- ملک مورد تعمیر تا پایان بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار خواهد گرفت.
8- سند ملک مورد تعمیر می بایستی دارای برگ پایان کار و یا گواهی عدم خلاف معتبر صادره از شهرداری باشد.

بيمه ساختمان
پرداخت هزينه بيمه ساختمان از جانب شما به هنگام اخذ تسهيلات مسکن، اين امکان را براي شما فراهم مي آورد، که در صورت بروز حوادثي چون آتش سوزي، سيل و زلزله، آسودگي مالي پس از حادثه را تجربه نمائيد.

نحوه استفاده از تسهيلات مسکن
براي  استفاده از تسهيلات مسکن بانک سامان شما مي توانيد، به هر يک از شعب بانک سامان در اقصي نقاط ايران مراجعه نموده و پس از افتتاح حساب درخواست استفاده از تسهيلات مسکن را به صورت کتبي به همکاران ما در شعب بانک ارائه نمائيد. بانک پس از بررسي تقاضاي شما مدارک مورد نياز را به شما اعلام مي دارد. پس از تکميل مدارک که بر اساس قوانين بانک سامان و بانک مرکزي تعيين شده است شما مي توانيد نسبت به اخذ تسهيلات در سريعترين زمان ممکن اقدام نماييد. پيشنهاد مي شود به راهنماييهاي کارشناس اعتبارات بانک که مسئول پرونده شماست اعتماد نموده و از راهنمايي هاي وي به منظور تسهيل و تسريع امور استفاده نماييد.

اعطاي تسهيلات خريد ملک با عقد قرارداد مشارکت مدني:
اين تسهيلات به منظور خريد املاک مسکوني حداکثر 10 سال ساخت و در قالب عقد مشارکت مدني قابل پرداخت مي باشد. تسهيلات در امر خريد ملک مسکوني در قالب عقد مشارکت مدني حداقل به ميزان 250 ميليون ريال و حداکثر معادل 70% مبلغ ارزيابي ملک مورد خريداري قابل پرداخت مي باشد.
مدت بازپرداخت اينگونه تسهيلات حداکثر 10 سال و نحوه بازپرداخت آن بصورت تدريجي با مبالغ مساوي ماهانه يا پلکاني ماهيانه و با روش ارزش آتي خواهد بود.

► وام بخش مسکن بانک تجارت
مشارکت مدنی/ احداث و تکمیل ساختمان بانک سرمایه ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی