مشارکت مدنی/ احداث و تکمیل ساختمان بانک سرمایه

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 19:10
کدام بانک، کدام وام؟
بانک سرمایه بمنظور کمک به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم از انفرادی یا به صورت مجتمع، اقدام به اعطای تسهیلات مشارکت مدنی مینماید.

شرایط
•    ارائه پروانه ساختمانی معتبر
•    ارائه برگ عدم خلاف
•    ارائه نقشه های ساختمانی تائید شده
•    توانایی بازپرداخت قیمت نقدی سهم الشرکه بانک در پایان مدت مشارکت مدنی .
•    حداکثر سرمایه مشارکت بانک در هر مورد 80 درصد کل سرمایه مورد مشارکت می باشد و پرداخت سهم الشرکه بانک زمانی انجام می گیرد که مورد مشارکت حداقل 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و گواهی عدم خلاف به بانک ارائه گردد.
•    زمین یا ملک مورد مشارکت باید ششدانگ ، بلامعارض ، مفروز و دارای سند مالکیت به نام متقاضی بوده و مجوزهای لازم جهت ساخت و تکمیل از مراجع ذیصلاح اخذ شده باشد.
•    مدت مشارکت : وفق نظر بانک طبق مقررات
•    سهم الشرکه بانک در قرارداد مشارکت در چند مرحله ومتناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می گردد.
•    تعیین برآورد هزینه های طرح شامل (کل هزینه پروژه، هزینه های انجام شده، هزینه های باقیمانده) و پیش بینی زمان لازم برای اجرا توسط کارشناس مورد وثوق بانک انجام خواهد شد. هزینه های انجام شده توسط متقاضی جزو آورده غیرنقدی محسوب می گردد ومابقی آورده نقدی شریک عنداللزوم می تواند به حساب مشترک واریز و با نظارت بانک هزینه گردد.
•    قیمت زمین جزء آورده شریک محسوب نمی گردد.
•    در دوران مشارکت، سهم الشرکه بانک غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
•    در دوران مشارکت، حق هرگونه مشارکت یا پیش فروش مورد مشارکت از شریک سلب می گردد و می بایستی مجوز لازم از بانک اخذ گردد.
•    متقاضی متعهد می گردد که هر گونه هزینه اضافی و غیرقابل پیش بینی درطرح را شخصاً تقبل نماید.
•    پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی در طی مراحل اجرای پروژه و هزینه های رهن در دفترخانه وبیمه وسایر هزینه های احتمالی بعهده متقاضی می باشد.


► تسهيلات خريد، ساخت و تعمير مسکن بانک سامان
فروش اقساطی/ مسکن بانک سرمایه ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی