وام اعطایی احداث مجتمع های ساختمانی بانک ملی

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 19:19

::کدام بانک، کدام وام؟

تعريف :
تسهيلاتي است كه بمنظور احداث و يا تكميل مجتمع هاي مسكوني به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط اعطاء مي گردد . متقاضيان اين گونه تسهيلات بايد تعهد نمايند واحدهاي مسكوني مورد احداث را پس از تكميل با نظر بانك به فروش رسانده و يا سهم الشركه بانك را به قيمت روز راساٌ خريداري نمايند و قدرالسهم به انضمام سهم سود بانك را حداكثر تا سررسيد قرارداد واريز و تصفيه نمايند

مدارک مورد نیاز:
1- برگ درخواست تسهيلات مورد درخواست در مراحل ساخت و واگذاري طبق نمونه 3102
2- فتوكپي پروانه ساخت يا گواهي عدم خلاف ساختماني معتبر
3- صورت برآورد هزينه هاي قابل قبول در معامله ( شامل قيمت زمين،‌تهيه مصالح و هزينه هاي قابل قبول مثل امتياز آب و برق طبق نظر ارزياب مورد قبول بانك)
4- معرفي نامه آزادگان و جانبازان و خانواده محترم شهدا و مفقود الاثرها و اسراء از سوي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنيادهاي جانبازان و آزادگان درصورتيكه متقاضي از افراد مذكور باشد.
5- معرفي نامه سازمان متبوع در صورتيكه متقاضي از كاركنان دولت يا كارگران ساير مراجع باشد.
6- گواهي حقوق و درآمد يا مقرري و عايدي متقاضي
7- ارائه موافقت نامه وتائيد يه كتبي سازمان زمين شهري درخصوص زمينهاي واگذاري آن سازمان
8- فتوكپي سند مالكيت ملك متقاضي يا قرارداد واگذاري زمين
9- بيمه نامه وثايق و يا اموال كه به نام و به نفع بانك صادركننده باشد.
10- فاكتورها و صورت هزينه هاي انجام شده جهت تحقق معامله
11- اصل برگ امضاء‌مسلم الصدور متقاضي درصورتيكه قرارداد دردفاتراسنادرسمي منعقد شود
12- فتوكپي كليه صفحات شناسنامه متقاضي و يك قطعه آخرين عكس متقاضي
13- ساير مدارك و مجوزهايي كه به اقتضاء‌ نوع معامله بنظر مراجع تصويب كننده و پرداخت كننده تسهيلات اخذ و نگهداري آنها ضروري باشد 

مدارك و مستنداتي كه توسط بانك مي بايست تهيه شود:
1- مدارك و مستنداتي كه توسط بانك مي بايست تهيه شود
: 1- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق وتضمينات درصورتيكه مورد معامله قابل ترهين نباشد
2- آخرين صورتمجلس ارزيابي هزينه هاي انجام شده و يا آورده غيرنقدي متقاضي
3- مصوبه انجام معامله در مراحل ساخت و واگذاري ( مشاركت مدني و فروش اقساطي)
4- قرارداد منعقده مشاركت مدني و فروش اقساطي (در مرحله واگذاري سهم الشركه بانك)
5- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري وانتظامي وتعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن
6- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي حسب مورد از طريق شعبه مربوطه
7- صورتمجلس ارزيابي مراحل مختلف پيشرفت انجام امور ساختماني متناسب با پرداخت سهم الشركه بانك
8- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز وتاريخ افتتاح آن

شرايط و مقررات عمومي:
1- مدارك ثبتي درمورد اشخاص حقوقي شامل اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها ، شركت نامه (درخصوص شركتهاي غيرسهامي ) ، روزنامه ثبت شركت ، روزنامه رسمي كه آخرين تغييرات شركت در آن درج شده باشد . آخرين صورت جلسه مجمع عمومي و روزنامه رسمي در مورد تعيين آخرين اعضاء هيات مديره و صاحبان امضاء مجاز شركت .
2- سند مالكيت يا قرارداد واگذاري زمين يا قرارداد اجاره املاك موقوفه كه معتبر باشد .
3- جواز ساختماني مجتمع مسكوني كه مدت اعتبار آن منقضي نشده باشد .
4- نقشه هاي ساختماني اعم از نقشه هاي معماري ، محاسبات فني و تاسيساتي محوطه سازي و نقشه كلي مجتمع
5- گواهي عدم خلاف ساختماني صادره شهرداري محل در مورد مجتمع هاي نيمه تمام
6- جدول زمان بندي اجراي طرح 7- برآورد كل هزينه هاي انجام شده و هزينه هاي لازم تا تكميل طرح و نحوه تامين آن
8- برآورد قيمت تمام شده هر واحد مسكوني
9- شرايط و نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني پس ازتكميل وپيش بيني قيمت فروش هر واحد مسكوني
10- نحوه تامين مصالح مورد نياز مجموعه و تعيين نوع ساختمانها از نظر مصالح (بتوني ، فلزي ، اسكلت آجري يا مخلوطي از آنها ) .  

مراحل انجام كار : زمان متوسط انجام فعاليت: 94 دقيقه 
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات
2- بررسي درخواست انجام معامله
3- تنظيم و ثبت قرارداد
4- عمليات حسابداري


► فروش اقساطی/ مسکن بانک سرمایه
وام اعطایی مسکن انفرادی بانک ملی ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی