جعاله تکمیل و تعمیرمسکن بانک سرمایه

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 19:46
در چارچوب بخشنامه شماره 86035 مورخ 13/05/86 و اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای بانک سرمایه اقدام به اعطای تسهیلات جعاله تکمیل و تعمیر مسکن می نماید:

شرایط متقاضی
•    داشتن اهلیت قانونی
•    ارائه مدارک مورد نیاز
•    توانایی بازپرداخت اقساط ( طبق ضوابط بانک)

شرایط اعطای تسهیلات
•    حداقل مدت برای محاسبه میانگین روزانه موجودی دو ماه و حداکثر 12 ماه می باشد.
•    حداکثر ضریب اعطاء تسهیلات به میانگین موجودی دو ماهه 20% میانگین موجودی و به ازاء هر ماه سپرده گذاری 10% و تسهیلات اعطایی معادل 120% میانگین خواهد بود.
•    حداکثر سقف تسهیلات : مبلغ 100,000,000 (یکصد میلیون ریال) .
•    ملک مورد نظر باید به نفع بانک و با هزینه استفاده کننده از تسهیلات تا تسویه کامل بدهی، بیمه گردد.
•    مالکیت ملک مورد تعمیر باید به متقاضی تعلق داشته باشد و متقاضی می بایست میزان هزینه های تعمیرملک را در درخواست خود به تفکیک به بانک اعلام نماید.
•    ملک مورد تعمیر می بایستی در داخل محدوده شهری محل شعبه و ششدانگ و بلامعارض باشد.
•    اخذ تعهد کتبی ازمتقاضی دال بر عدم بدهی از بابت تسهیلات جعاله تعمیرمسکن به سایر بانکها

مدت و نحوه بازپرداخت وثیقه

مبلغ تسهیلات (ریال)        مدت بازپرداخت (ماه)         نوع وثیقه

100,000,000                  حداکثر 36 ماه                     قرارداد جعاله با «ترهین ملک» یا با «سفته با ضامن معتبر» یا «سپرده سرمایه گذاری بلندمدت» نزد بانک

•    ضرورت ارزیابی ارزش ملک، بنا به تشخیص رئیس شعبه بوده و درصورت انجام ارزیابی هزینه¬های ارزیابی بعهده متقاضی می-باشد.
•    دراعطای تسهیلات جعاله تعمیرمسکن درقبال توثیق سپرده سرمایه¬گذاری بلندمدت، ارزیابی وبیمه نمودن ملک، ضروری نمی-باشد.

روش بازپرداخت اقساط
بازپرداخت، صرفاً بصورت اقساط مساوی ماهیانه انجام می شود.
تبصره: در مواردی که متقاضیان درخواست مبالغ بالاتر را دارند با مراجعه به شعب بانک می توانند طبق عقدمشارک مدنی بابازپرداخت تدریجی از تسهیلات این بانک استفاده نمایند.


► وام اعطایی مسکن انفرادی بانک ملی
جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی