جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 20:08
تعريف :
جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين ، طبق قرارداد. طرفي كه عمل را انجام مي دهد عامل يا پيمانكار ناميده مي شود.

مدارک مورد نیاز:
1- برگ درخواست تسهيلات جعاله
2- پروانه ساخت درصورتيكه موضوع معامله احداث بنا باشد
3- صورت برآورد هزينه هاي قابل قبول در معامله( شامل قيمت زمين و تهيه مصالح و ساير هزينه هاي قابل قبول طبق نظر ارزياب موردقبول بانك
4- صورتمجلس ارزيابي هزينه هاي انجام شده توسط متقاضي
5- فتوكپي اسناد يا مدارك مالكيت متقاضي ( تطبيق شده با اصل توسط شعبه)
6- صورتمجلس ارزيابي وثايق وتضمينات معرفي شده متقاضي درصورتيكه وثيقه غيرمنقول باشد
7- اصل برگ امضاء‌مسلم الصدور متقاضي درصورتيكه قرارداد در دفاتر اسناد رسمي منعقد شود
8- فتوكپي شناسنامه متقاضي
9- يك قطعه آخرين عكس متقاضي
10- ساير مدارك ومجوزهايي كه به اقتضاء‌ نوع معامله بنظر مراجع تصويب كننده و پرداخت كننده تسهيلات اخذ ونگهداري آنها ضروري باشد مدارك و مستنداتي كه توسط بانك ملي مي بايست تهيه گردد:
1- مصوبه انجام معامله
2- قرارداد منعقده انجام معامله
3- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي وتعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن
4- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي و ضامنين او حسب مورد از طريق شعبه مربوطه
5- صورتمجلس ارزيابي هزينه هاي انجام شده ناشي از تسهيلات اعطايي بانك
6- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز وتاريخ افتتاح آن

شرايط و مقررات عمومي:
1- متقاضي بايد مالك ملكي كه قرار است تعمير شود، باشد
2- چنانچه مالك صغير و يا غير رشيد باشد، ولي و يا قيم قانوني او مي تواند از تسهيلات استفاده نمايد
3- جاعل بايد داراي حساب سپرده قرض الحسنه جاري يا پس انداز نزد شعبه باشد و دارندگان حسابهاي پس انداز قرض الحسنه اي كه حداقل يكسال از تاريخ افتتاح حساب آنها گذشته باشد از اولويت در دريافت تسهيلات برخوردارند
4- مدت قرارداد براي دوره تعمير حداكثر 6 ماه و براي بازپرداخت حداكثر 5 سال به اقساط مساوي ماهانه تعيين مي گردد
5- متقاضي بايستي قدرت پرداخت اقساط مقرر را طبق تشخيص شعبه داشته باشد
6- ملك موردنظر مي بايستي شهري و درمحدوده فعاليت شعبه پرداخت كننده تسهيلات باشد
7- متقاضي مي بايست از بابت تسهيلات تعمير مسكن هيچگونه بدهي به بانكها نداشته باشد
8- كاركنان بانك نمي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.

مراحل انجام كار : زمان متوسط انجام فعاليت: 94 دقيقه 
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات دريافتي از اداره اطلاعات اعتباري
2- بررسي درخواست معامله و ارجاع آن به مراجع ذيربط
3- تنظيم و ثبت قرارداد
4- عمليات حسابداري
روابط عمومي بانك ملي ايران

► جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی
وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی