وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 20:12
اين تسهيلات درقالب عقد مشارکت مدني و به دو نوع اعطاء مي گردد :

به منظور تعميرات کلي و اساسي تاسقف 500.000.000 ريال

شرايط تسهيلات :

•       مدت مشاركت حداكثر 60 ماه تعيين مي گردد.
•       ملك با اعياني موجود بايد داراي 6 دانگ سند ثبتي مجزا و بنام متقاضي تسهيلات باشد.

به منظور تعميرات جزئي تاسقف 50.000.000 ريال

شرايط تسهيلات :

•    مدت مشاركت با توجه به ميزان تسهيلات و توان بازپرداخت متقاضي و وثايق مورد نظرحداکثر 36ماه تعيين شده است. 
•    متقاضي ميبايستي¬ توانايي ¬بازپرداخت¬ تدريجي سهم الشركه¬ مؤسسه¬را با ارائه مدارك لازم و مستند كه به تأييد مسئول شعبه مي رسد، داشته باشد.► جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی
وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی