وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 20:17
اين نوع تسهيلات در قالب عقد مشاركت مدني و جهت تكميل يا احداث ساختمان پرداخت مي گردد .

شرايط تسهيلات :
•      هزينه احداث هر متر مربع زيربنا درتهران حداكثر 3.000.000 ريال و در شهرستان حداكثر 2.000.000 ريال مي باشد .
•      حداكثر سرمايه مشاركت موسسه 80% هزينه احداث يا تكميل براساس برآورد كارشناسي مي¬باشد .
•      حداكثر مدت مشارکت 2 سال مي باشد .
•      سهم الشركه موسسه متناسب با پيشرفت كار و درچند مرحله¬پرداخت مي گردد .
•      اصل تسهيلات و سودمورد انتظار درپايان قرارداد دريافت¬مي¬گردد .► وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی