تسهيلات به واحدهاي زودبازده بانک توسعه صادرات ایران

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 15:26
 
 تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران براي گسترش واحدهاي اقتصادي كوچك و زود بازده
 
  بانك توسعه صادرات ايران در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسلامي ايران و با هدف توزيع عادلانه منابع به ويژه در مناطق محروم ، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي ، اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي ، طرحهاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين را با شرايط ذيل تأمين مالي مي نمايد :

شرايط متقاضي :
1- اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند .
2- اهليت و توانايي فني و مالي متقاضي براي اجراي طرح مورد نظر به تأييد بانك برسد .

شرايط طرح :
1- دوره اجراي طرح حداكثر 24 ماه باشد .
2- ميزان اشتغالزايي طرح ارايه شده مي بايست كمتر از پنجاه نفر باشد .
3- كليه طرحهاي جديد ، توسعه و نيمه تمام مشمول استفاده از اين تسهيلات خواهند بود .
4- طرح موضوع درخواست مي بايست طبق بررسي هاي بانك داراي توجيه اقتصادي ، فني و مالي بوده و صادراتي بودن محصول يا خدمات حاصله براي بانك احراز گردد . 
5- سهم آورده متقاضي توسط كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان ذيربط تعيين مي گردد . حداكثر سقف تأمين مالي ، نود درصد مبلغ سرمايه گذاري بوده و مابقي آن مي بايست توسط متقاضي تأمين گردد . 
6- در صورتيكه طرح ارايه شده مشمول اولويتهاي موضوعي ، منطقه اي و زماني اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشد ، از يارانه سود و كارمزد تسهيلات برخوردار مي گردد .

 مبلغ و نوع تسهيلات : 
1- تسهيلات ارزي و ريالي قابل پرداخت براي اجراي هر طرح حداكثر معادل ده ميليارد ريال خواهد بود .
2- نوع تسهيلات براساس نيازهاي ارزي و ريالي طرح ارايه شده تعيين خواهد شد .
نرخ سود تسهيلات :
1- نرخ سود تسهيلات ريالي مطابق نرخ سود تسهيلات بخش صنعت و معدن اعمال خواهد شد .
2- نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع داخلي بانك با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي گردد .
3- نرخ سود تسهيلات ارزي از منابع حساب ذخيره ارزي لايبور شش ماهه بعلاوه 2٪ و يا نرخ سي آي آر آر خواهد بود . (CIRR)
تبصره: نرخ سود تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسعه يافته 3٪ خواهد بود.

شرايط قرارداد :
1- حداكثر مدت تأمين مالي هر طرح شامل دوران ساخت و راه اندازي حداكثر دو سال و دوران تنفس و بازپرداخت حداكثر پنج سال
(مجموعاً هفت سال) خواهد بود .
2- بازپرداخت تسهيلات و سود متعلقه به همان ارز پرداختي خواهد بود.

تضمين حسن اجراي تعهدات :
  به منظور حسن اجراي قرارداد ، يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد :
1- سپرده مدت دار(ارزي و ريالي) و اوراق مشاركت .
2- محل اجراي طرح به همراه تأسيسات و مستحدثات منصوبه در آن .
3- ضمانت نامه بانكي و يا بيمه نامه شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي .
4- اموال غيرمنقول ارزنده شهري و سهل البيع.
5- سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .
6- سفته معتبر
7- هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد
يادآوري :
  مبناي محاسبه ارزش وثايق در خصوص تسهيلات ارزي نرخ روز ارز مربوطه در زمان انعقاد قرارداد خواهد بود .
 مراحل اجرايي :
براي استفاده از تسهيلات :
1- متقاضي درخواست خود را به منظور تعيين بانك عامل به دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان ارائه مي نمايد .
2- دبيرخانه به منظور اخذ مجوزهاي لازم ، متقاضي را به دستگاه اجرايي ذيربط و بانك عامل معرفي مي نمايد .
3- دستگاه اجرايي ذيربط متقاضي را به همراه مدارك و مستندات مربوطه به بانك معرفي مي نمايد .
4- بانك گزارش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح ، مبلغ تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز، برنامه زمانبندي اجراي طرح و استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن و ساير مدارك و مستندات مورد نياز را به منظور تشكيل پرونده اعتباري و بررسي درخواست از متقاضي اخذ مي نمايد .
5- پس از بررسي و حصول اطمينان از توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح ، با رعايت مقررات و اولويت هاي ابلاغي ، حداكثر ظرف مدت 45 روز نظر خود را در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش به متقاضي ، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و دستگاه اجرايي ذيربط اعلام خواهد نمود . 
6- در صورت موافقت با تأمين مالي طرح ارايه شده و اخذ مصوبه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان مبني بر تخصيص يارانه سود و كارمزد تسهيلات ، بانك تسهيلات مورد نياز را در قالب يكي از عقود اسلامي پرداخت خواهد نمود . 
 اعمال نظارت
  با استناد به ماده 4 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكداري بدون ربا از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده ، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي ، نظارت لازم را بعمل آورد
 
مراحل استفاده از تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران براي گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي ، زودبازده و كارآفرين
  
1. مراجعه متقاضي به دبيرخانه كارگروه اشتغال سرمايه گذاري استان 
2. تعيين بانك توسعه صادرات ايران به عنوان بانك عامل توسط دبيرخانه كارگروه اشتغال سرمايه گذاري استان و اعلام به دستگاه اجرايي ذيربط 
3. دريافت مجوز از دستگاه اجرايي ذيربط 
4. معرفي متقاضي به بانك توسعه صادرات ايران توسط دستگاه اجرايي 
5. تشكيل پرونده توسط بانك توسعه صادرات ايران و بررسي طرح توجيهي متقاضي 
6. اعلام نتيجه گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح توسط بانك به متقاضي، كارگروه اشتغال سرمايه گذاري استان و دستگاه اجرايي ذيربط 
7. اخذ مصوبات كارگروه اشتغال سرمايه گذاري استان جهت تعيين و تصويب ميزان سهم آورده متقاضي، يارانه سود و كارمزدها براساس موضوع منطقه و زمان اجراي طرح 
8. اخذ تضمين هاي مورد نظر توسط بانك توسعه صادرات ايران 
9. انعقاد قرارداد توسط بانك توسعه صادرات ايران با متقاضي
► تسهيلات به بنگاه هاي كوچك بانک توسعه صادرات
وام بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین بانک ملت ◄

مطالب مرتبط

وام کسب و کار در بخش صنعت و معدن بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش خدمات و پیمانکاری بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش بازرگانی بانک تجارت