تسهيلات بلند مدت کسب و کار بانک صنعت و معدن

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 15:41

به منظور تامين مالي بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري جهت ايجاد يا توسعه واحدهاي صنعتي ، معدني و گردشگري و يا تامين شرايط لازم جهت بهره برداري مطلوب ازاين واحدها، بانك تسهيلاتي را به صورت ارزي و ريالي و در قالب يکي از عقود اسلامي اعطاء مي نمايد. 

ضوابط : 
- تنها به طرحهائي تسهيلات مالي اعطاء مي شود كه توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم را داشته باشند.
- اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي تا سقف يك ميليارد ريال مجاز بوده و پرداخت تسهيلات بيش از اين مبلغ منحصرا به اشخاص حقوقي مجاز مي باشد. 
- بانك به طور معمول حداكثر 60% سرمايه‌گذاري ثابت طرح را به صورت تسهيلات تأمين مالي مي‌نمايد ضمنا 30 درصد سرمايه گذاري کل طرح (شامل سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش) مي بايست از طرف متقاضي بصورت سرمايه پرداخت شده شرکت تأمين گردد.
- متقاضي موظف است گزارش توجيهي طرح خود را از طريق مشاوران منتخب واجد شرايط بانک تهيه نميد. همچنين در صورت تصويب طرح در بانک ، ، متقاضي موظف است جهت نظارت بر اجراي طرح با يکي از مشاوران منتخب واجد شرايط بانک قرارداد نظارتي منعقد نمايد.
- دوران بازپرداخت تسهيلات بطور معمول حداکثر 5 سال درنظر گرفته مي شود. تغيير اين دوران از اختيارات بانک بوده که متناسب با وضعيت طرحها مي باشد.
- متقاضي هنگام ارائه درخواست تسهيلات ، اقدام به افتتاح حسابجاري قرض الحسنه مي نمايد.

مراحل انجام کار: 
1- پيش پذيرش: در اين مرحله متقاضي ميتواند به هريک از شعب بانک مراجعه و درخواست خود را ارائه نمايد. در صورتيکه طرح در فهرست طرحهاي فاقد اولويت نباشد ، بانک موافقت خود را با تهيه گزارش توجيهي اعلام مينمايد.
2- تدوين گزارش توجيهي طرح: متقاضي از طريق شرکتهاي مهندس مشاور منتخب بانک اقدام به تهيه گزارش توجيهي مي نمايد.
3- پذيرش: در اين مرحله گزارش توجيهي طرح همراه با مدارک مورد نياز به شعبه تحويل داده ميشود. 
4- ارزيابي و تصويب:گزارش توجيهي توسط بانک مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تاييد گزارش توجيهي طرح، پرداخت تسهيلات توسط مراجع ذيصلاح مورد تاييد قرار مي گيرد.
5- عقد قرارداد : پس از ارائه مدارک و وثائق مورد نياز ، قرارداد اعطاي تسهيلات منعقد ميگردد.
6- پرداخت : گزارش پيشرفت طرح در مقاطع تعيين شده توسط مهندس مشاور تهيه و به بانک ارائه ميشود. پس از تاييد گزارش پيشرفت توسط بانک ، متناسب با پيشرفت طرح، پرداخت انجام ميشود.

مدارک مورد نياز و زمان ارائه آنها:
رديف شرح مدارك زمان دريافت
1 آخرين اساسنامه مصدق ثبت شركتهاي متقاضي (اشخاص حقوقي) افتتاح حساب جاري
2 آخرين نسخه آگهي تأسيس، متضمن شماره ثبت شركت(اشخاص حقوقي) افتتاح حساب جاري
3 روزنامه رسمي آگهي آخرين اقامتگاه قانوني شركت(اشخاص حقوقي) افتتاح حساب جاري
4 آگهي آخرين اعضاء هيئت مديره اعم از حقيقي وحقوقي و صاحبان امضاء مجاز(اشخاص حقوقي) افتتاح حساب جاري
5 گواهي مالياتي موضوع ماده 186 قانون ماليتهاي مستقيم ( درصورت لزوم) تصويب
6 صورتجلسه هيئت مديره شركت مبني بر موافقت با اخذ تسهيلات از بانك پذيرش
7 كپي كليه اسناد مالكيت محل اجراي طرح و يا وثيقه خارج از طرح و در صورت امكان تضمينات پذيرش
8 کپي اسناد وثائق و تضمينات عقد قرارداد
9 گزارش كارشناس رسمي دادگستري، معتمد بانك عقد قرارداد
10 كپي كامل شناسنامه (يا روزنامه رسمي ) اعضاء هيات مديره و سهامداران پذيرش
11 مجوزهاي لازم جهت منابع معرفي شده مطابق قرارداد عامليت پذيرش
12 آخرين گزارش بازرس قانوني و حسابرسي شركت توسط موسسات حسابرسي مورد تاييد جامعه حسابداران رسمي و قرارداد سال آتي با حسابرس بر حسب مورد (براي شرکتهاي جديدالتاسيس در صورتيکه سال مالي آنها سررسيد شده باشدارائه ترازنامه و درصورتيکه سال مالي سررسيد نشده باشد تراز آزمايشي ( درصورت لزوم) پذيرش
13 تصوير پروانه بهره برداري و يا هر گونه مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح پذيرش
14 قرارداد تهيه گزارش توجيهي پذيرش
15 قرارداد نظارت با شرکتهاي مهندس مشاور منتخب بانک عقد قرارداد
► وام بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین بانک ملت
تسهيلات سرمايه در گردش بانک صنعت و معدن ◄

مطالب مرتبط

وام کسب و کار در بخش صنعت و معدن بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش خدمات و پیمانکاری بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش بازرگانی بانک تجارت