وام قرض الحسنه بانک ملی

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 18:53
 
قرض الحسنه اعطايي عقدي است كه به موجب آن بانك( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص حقيقي يا حقوقي( به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مي نمايد.

مدارک مورد نياز :
1- برگ درخواست قرض الحسنه نمونه 3800 و 3801 حسب مورد براي اشخاص حقيقي وحقوقي.
2- فتوكپي مدارك مربوط به مورد مصرف تسهيلات درخواستي متقاضي افراد متفرقه و يا اصل معرفي نامه سازمان يا شركت كاركنان متبوع دولت يا شركتها
3- گواهي اشتغال با تعيين ميزان حقوق متقاضي درصورتيكه متقاضي از كاركنان دولت يا شركتها باشد.
4- تائيديه اخذ شده از بانك كشاورزي در مورد عدم استفاده متقاضي از تسهيلات قرض الحسنه آن بانك( درصورتيكه متقاضي كشاورز باشد)
5- شرايط عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري كه توسط متقاضي و ضامن وي امضاء وامضاء آنها در دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد.
6- فتوكپي صفحه اول شناسنامه متقاضي.
7- ساير مداركي كه بنظر مرجع تصويب كننده تسهيلات و يا شعبه اخذ آن ضروري است. درصورتيكه متقاضي تسهيلات قرض الحسنه ايجاد كار و افزايش توليد باشد.
1- پيش فاكتور اموال مربوطه كه مستقيما بنام متقاضي صادر شده باشد.
2- فتوكپي مدارك مربوط به مورد مصرف قرض الحسنه درخواستي.
3- مدارك ومجوزهاي لازم در موارديكه قرض الحسنه مورد درخواست براي اجراي طرحهاي صنعتي، توليدي وخدماتي صورت پذيرد.
4- اطلاعات مربوط به قيمت و فروشنده اموال مورد معامله.
5- فتوكپي( تطبيق شده با اصل) سند مالكيت، وثايق وتضمينات متقاضي .
6- بيمه نامه اموال موضوع معامله و يا وثايق و تضمينات كه به نام و بنفع بانك صادر شده متناسب با مدت معامله و يا قرارداد رهني.
7- ساير مدارك و مستندات قيد شده جهت تشكيل پرونده عمومي اشخاص حقيقي وحقوقي

مدارك و مستنداتي كه مي بايست توسط بانك تهيه گردد:
1- اخذ اطلاعات لازم درخصوص متقاضي و ضامن او.
2- صورتمجلس ارزيابي وثايق و تضمينات ( چنانچه اموال منقول و يا غيرمنقول باشد)
3- مصوبه اعطاي تسهيلات.
4- قرارداد منعقده قرض الحسنه اعطايي.
5- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز متقاضي و تاريخ افتتاح آن.
6- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري وانتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن.
7- ساير مدارك ومجوزهايي كه به نظر مرجع تصويب كننده تسهيلات اعطايي و يا اداره امورشعب و شعبه اخذ ونگهداري آنها ضروري باشد.

شرايط و مقررات عمومي :
1- شركتهاي تعاوني( غيربازرگاني و معدني) به منظور ايجاد كار، كارگاهها و واحدهاي توليدي به منظور كمك به امر افزايش توليد،‌اشخاص حقيقي در جهت رفع احتياجات ضروري( هزينه هاي تهيه جهيزيه وازدواج، درمان بيماري، تعميرات و تامين مسكن، كمك هزينه تحصيلي، كمك براي ايجاد مسكن در روستاها وتكميل ساختمانهاي ارزان قيمت) مجاز به استفاده از اين تسهيلات مي باشند.
2- اعطاء ‌قرض الحسنه به كاركنان شاغل بانكها( رسمي – قراردادي) ممنوع است همكاران بازنشسته مي توانند همانند سايرين از تسهيلات قرض الحسنه استفاده نمايند.
3- دارندگان حسابهاي سپرده قرض الحسنه در استفاده از قرض الحسنه اعطايي از اولويت برخوردار هستند

مراحل انجام كار : مدت زمان انجام فعالیت 44 دقیقه  
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات كسب شده.
2- بررسي و در صورت لزوم پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب.
3- تنظيم و ثبت قرارداد قرض الحسنه.
4- عمليات حسابداري و واريز وجه به حساب متقاضي.
 
 


 

► وام قرض الحسنه ضروري بانک ملی
وام در قبال سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری سینا ◄

مطالب مرتبط

وام قرض الحسنه موسسه مالی و اعتباری قوامین

وام در قبال سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری سینا

وام قرض الحسنه بانک ملی