رتبه‌بندی بانک‌ها در خصوص کارت‌های صادره

 

تعداد کارت‌هاي الکترونیک صادر شده از سوی شبکه بانکی به مرز 75 میلیون و 729 هزار کارت رسید که از این میزان 60 میلیون و 678 کارت برداشت، 14 میلیون و 297 کارت هدیه، 392 هزار کارت اعتباری و 12 هزار و 47 کارت پول الکترونیک بوده است.

به گزارش بانکی به نقل ازپايگاه خبري بانکداري الکترونيک بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره ترکیب کارت‌های الکترونیک صادر شده، شبکه بانکی عضو شتاب تا پایان آبان ماه از مجموع کارت‌های صادر شده 51 میلیون و 781 کارت معادل 68.3 درصد کارت‌های خود را در استان‌ها و 24 میلیون و 66 هزار کارت معادل 21.7 درصد در تهران صادر کرده است.
بنا بر این گزارش، تعداد کارت‌های برداشت صادرشده از سوی شبکه بانکی از کل کارت‌ها معادل 80 درصد بوده است که از این تعداد 43 میلیون و 737 میلیون کارت برداشت در استان‌ها و 19 میلیون و 921 هزار کارت برداشت نیز در تهران صادر شده است. به عبارت دیگر 72 درصد کارت‌های برداشت در استان‌ها و 28 درصد در تهران صادر شده است.

 

 

بنا بر این گزارش تعداد کارت‌های اعتباری صادر شده معادل0.53 درصد کل کارت‌های صادر شده است که از این حجم 198 هزار و 817 کارت اعتباری در استان‌ها و 193 هزار و 314 کارت در تهران صادر شده است. به عبارت دیگر 50.7 درصد کارت‌های اعتباری در استان‌ها و 49.3 درصد کارت‌های اعتباری در تهران صادر شده است.
همچنین۱۹.۵ درصد کارت‌های صادرشده شبکه بانکی به کارت‌های خرید و هدیه اختصاص یافته که از این میزان 7 میلیون و 845 هزار کارت هدیه در استان‌ها و 6 میلیون و 952 هزار کارت هدیه در تهران صادر شده است. به عبارت دیگر 53 درصد کارت‌های هدیه در استان‌ها و 47 درصد در تهران صادر شده است.
در همین حال ۰.۰۱۵ درصد کل کارت‌های صادر شده نیز به کارت‌های پول الکترونیک اختصاص داده شده که از این میزان 3 هزار و 613 کارت پول الکترونیک در استان‌ها و 8 هزار و 439 در تهران صادر شده است.

توزیع کارت‌های صادر شده بانک‌ها
بنابراین گزارش، بانک اقتصاد نوین با صدور سه میلیون و ۶۶۳ هزار کارت الکترونیک ۴.۹ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین 2 میلیون و 683 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 3.5 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.
پارسیان با صدور ۵ میلیون و ۷۰۴ هزار کارت الکترونیک ۵.۹ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین يك‌میلیون و 220 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 1.6 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.
پاسارگاد با صدور ۷۳۸ هزار کارت الکترونیک ۱.۷ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
پست بانک با صدور ۱۶۷ هزار کارت الکترونیک ۰.۲۲ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
تجارت با صدور ۵ میلیون و ۱۹۹ هزار کارت الکترونیک۶.۹ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین 5میلیون و 20 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 6.6 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.

توسعه صادرات با صدور ۱۱ هزار کارت الکترونیک ۰.۰۱۳ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
رفاه با صدور يك‌ میلیون و 553 هزار کارت الکترونیک 2 درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است، همچنین يك میلیون و 331 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 1.7 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.
پارسیان با صدور ۹۷۸ هزار کارت الکترونیک ۱.۳ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است، همچنین 964 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 1.7 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.
سپه با صدور ۸ میلیون و ۷۶۸ هزار کارت الکترونیک ۱۱.۶ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین 8میلیون و 740 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 11.5 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.
سرمایه با صدور ۲۲۳ هزار کارت الکترونیک ۰.۰۷ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
سینا با صدور ۴۲۶ هزار کارت الکترونیک ۰.۵۶ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
صادرات با صدور ۱۱ میلیون و ۴۳ هزار کارت الکترونیک ۱۴.۵ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین 9 میلیون و 691 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 12.8 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.

صنعت و معدن با صدور ۲۷ هزار کارت الکترونیک ۰.۰۳۳ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
کارآفرین با صدور ۹۷ هزار کارت الکترونیک ۰.۱۳ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
کشاورزی با صدور ۸ میلیون و ۲۷۱ هزار کارت الکترونیک ۱۱ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین 7 میلیون و 964 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 10.6 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.
مسکن با صدور ۲ میلیون و ۹۵۳ هزار کارت الکترونیک ۵.۹ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین 2 میلیون و 604 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 3.4 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.

ملت با صدور ۱۳ میلیون و ۲۰۹ هزار کارت الکترونیک ۱۷ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است، همچنین 7میلیون و 426 هزار کارت صادر شده این بانک معادل 9.8 درصد از کل کارت‌ها، کارت برداشت است.

موسسه مالی اعتباری توسعه با صدور ۱۳ هزار کارت الکترونیک ۰.۱۷ درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.


تحلیل ارقام

بررسی سهم هریک از بانک‌ها از کل کارت‌های صادر شده الکترونیک و مقایسه آن با سهم هر یک از بانک‌ها از تعداد کارت برداشت نشان مي‌دهد که اغلب بانک‌ها غالبا روی کارت برداشت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سهم تقریبا اندکی را به کارت‌های دیگر اختصاص داده‌اند.
در نتیجه در بخش کارت‌های برداشت بانک ملی مقام اول و سپس صادرات رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است، اما بانک ملت در صدور کارت در انواع مختلف رتبه اول را کسب کرده است.

همچنین مقایسه نشان مي‌دهد كه دو بانک پارسیان و ملت بخش مهمي ‌از سرمایه‌گذاری خود را روی کارت‌های غیر برداشت گذاشته‌اند. بانک پارسیان علاوه بر سرمایه‌گذاری روی کارت‌های هدیه روی کارت اعتباری نیز سرمایه‌گذاری کرده است. به طوری که به ترتیب 4 میلیون و 242 کارت صادر شده این بانک معادل 74 درصد هدیه و 237 هزار کارت این بانک کارت اعتباری است.
این بانک با صدور ۶۰ درصد کارت‌های اعتباری در این بخش رتبه اول را دارد.

در همین حال بانک ملت نیز ۵ میلیون و ۷۸۳ هزار کارت خود معادل ۴۳ درصد کل کارت‌های صادره خود را به هدیه اختصاص داده است.
این بانک تنها بانکی است که کارت‌های هدیه آن در خودپردازها قابلیت نقد شدن دارد. این بانک در خصوص صدور کارت هدیه نیز مقام اول را دارد.
در این میان بانک سامان نیز تلاش کرده است تا در بخش کارت‌های پول الکترونیک سرمایه‌گذاری ویژه انجام دهد، به طوری که حدود 60 درصد کارت پول‌های الکترونیک را این بانک صادر کرده است.

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35594

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *