بنر
کارت های بانک اقتصادنوین
 
 انواع کارت های بانک اقتصاد نوین
•    کارت اعتباری
•    کارت هدیه
•    بن کارت
 

 
کارت اعتباری

کارت اعتباري چيست؟
کارت اعتباري نوعي کارت بانکي است که دارنده آن مي تواند بدون گذاشتن وجه نزد بانک تا سقف معيني از طريق دستگاه هاي پايانه فروش(POS) و يا سايت هاي اينترنتي (e-payment) اقدام به خريد کالا و يا خدمات نمايد

سقف اعتباري
سقف اعتباري عبارتست از حداکثر مبلغي که دارنده کارت مي تواند با آن مبلغ از طريق کارت خريد کالا و يا خدمات استفاده نمايد
مدت اعتبار کارت
براي استفاده از اعتبار هر کارت مدت زمان مشخصي درنظر گرفته مي شود که روي کارت قيد مي گردد. بديهي است پس از انقضاي تاريخ اعلام شده، کارت اعتباري قابل استفاده نمي باشد، مگر اينکه با موافقت بانک مدت اعتبار تمديد شود

دوره خريد
دوره خريد عبارتست از فواصل زماني منظم يک ماهه از تاريخ صدور کارت.

کارمزد خريد
کارمزد خريد با نرخ 1% بهاي کالا يا خدمات خريداري شده (تراکنش) محاسبه و در صورتحساب دوره به دارنده کارت اعلام مي شود

صورتحساب کارت
در پايان هر دوره يک ماهه از تاريخ صدور کارت و به صورت منظم و مستمر با فواصل يک ماه، اعلاميه اي از سوي بانک به عنوان صورتحساب براي دارنده کارت صادر مي گردد.
در صورتحساب مذکور جزئيات تراکنش هاي انجام شده و نحوه بازپرداخت بدهي به دارنده کارت اعلام مي گردد.

دوره تسويه
مهلتي است که دارنده کارت پس از صدور صورتحساب مي بايست نسبت به بازپرداخت مبلغ صورتحساب اقدام نمايد. دوره تسويه هر صورتحساب از تاريخ صدور آن 10 روز مي باشد.

دوره جريمه
در صورتيکه دارنده کارت در مهلت تعيين شده و مندرج در صورتحساب(دوره تسويه 10 روزه) نسبت به واريز بدهي خود اقدام ننمايند، بر اساس مانده مطالبات بانک مشمول جريمه خواهد شد. ميزان جريمه با نرخ 2/0درصد روزانه و به صورت روزشمار از تاريخ هر تراکنش تا تاريخ سررسيد صورتحساب محاسبه و به عنوان وجه التزام تقسيط و به حساب بدهي دارنده کارت منظور مي شود. دوره جريمه هر صورتحساب از پايان تاريخ دوره تسويه يک روز مي باشد.

مهلت پرداخت
مهلت پرداخت هر صورتحساب متشکل از 10 روز دوره تسويه و يک روز دوره جريمه مي باشد که جمعاً از تاريخ صدور صورتحساب 11روز مهلت داده مي شود. چنانچه دارنده کارت پس از گذشت 11روز مهلت پرداخت نسبت به تسويه بدهي خود اقدام ننمايد، مبلغ صورتحساب به علاوه مبلغ دوره جريمه به صورت خودکار تبديل به تسهيلات مي شود، مشروط بر اينکه مبلغ بدهي و وجه التزام براي همکاران 30 درصد سقف کارت اعتباري همکار باشد. در صورت عدم بازپرداخت بدهي، مطالبات بانک با محاسبه وجه التزام مربوطه، به عنوان بدهي قبلي در صورتحساب دوره بعد منعکس مي گردد.

کارتهاي اعتباري از محل چه نوع تسهيلاتي صادر مي شوند
؟
در صورتيکه دارنده کارت از طريق هر يک از پذيرندگان اقدام به خريد کالا و يا خدمات مورد نياز نمايد، وجه مربوطه به ميزان خريد انجام شده، از محل تسهيلات قرض¬الحسنه به حساب واسطه پذيرنده کارت واريز مي گردد

بدهي دارنده کارت در سررسيد صورتحساب از محل چه نوع تسهيلاتي پرداخت مي شود؟
به طوريکه قبلاً اشاره شد، در زمان خريد کالا و خدمات تسهيلات اعتباري که از طريق کارتهاي اعتباري اعطاء مي شود از نوع تسهيلات قرض الحسنه مي باشد. در زمان سررسيد صورتحساب چنانچه مبلغ بدهي و وجه التزام مربوطه کمتر از 30 % سقف اعتباري دارنده کارت اعتباري باشد، دارنده کارت ملزم به پرداخت و تسويه حساب بدهي خود در ملهت مقرر خواهد بود. در صورتيکه کل بدهي و وجه التزام مربوطه بيشتر از 30 % سقف اعتباري دارنده کارت باشد مطالبات بانک از همکار به تسهيلات جعاله تبديل خواهد شد.

کارت اعتباري چگونه صادر مي شود؟
پس از موافقت بانک با صدور کارت اعتباري براي متقاضي، اقدامات زير انجام مي پذيرد:
•    احراز هويت متقاضي مطابق مقررات عمومي افتتاح حساب(درمورد متقاضيان جديد)
•    افتتاح حساب سپرده
•    تکميل و امضاء فرم هاي درخواست افتتاح سپرده و کارت اعتباري توسط متقاضي
•    تکميل و امضاء پرسشنامه بررسي وضعيت مالي متقاضي
•    اعتبارسنجي متقاضي همانند ساير درخواستهاي اعتباري
•    مطالعه و امضاء شرايط و مقررات استفاده از کارت اعتباري
•    ثبت پرونده اعتباري در سيستم عمليات ثبت پرونده اعتباري
•    ارسال اطلاعات پرونده کارت اعتباري از شعبه پذيرنده به سازمان کارت اعتبار
•    صدور کارت بر اساس اطلاعات پروند
•    تحويل کارت اعتباري و پاکت رمز آن به متقاضي از طريق شعبه با اخذ رسيد

پس از صدور کارت چه اقداماتي از طريق شعبه انجام مي پذيرد؟
•    اجراي فرايندهاي روزانه نظارتي و عملياتي کارت
•    صدور صورتحساب در فواصل زماني منظم و حداقل يکبار در ماه از تاريخ تشکيل پرونده
•    ارسال صورتحساب معاملات و بدهي به نشاني دارنده کار
•    پاسخگويي به عدم دريافت و مغايرت هاي کارت
•    پرداخت بدهي صورتحساب در مهلت مقرر
•    پيگيري و وصول اقساط تسهيلات اعطاي
•    تسويه حساب کارت اعتباري

 
کارت هديه

معرفي کارت هديه " نوين"
•    کارت هديه "نوين "يکي ديگر از انواع نوين کارت است که با مبالغ مشخص و بر اساس نياز مشتري به صورت بي نام قابل شارژ مجدد يا بي نام غير قابل شارژ مجدد صادر مي شود.

مزاياي کارت هديه "نوين"
•    با توجه به گستردگي ابزار هاي پذيرش کارت در کشور، امکان استفاده از کارت هديه نوين در هر زمان و هر مکان براي شما فراهم شده است.
•    دارنده کارت هديه نوين مي تواند از طريق دستگاه هاي پايانه فروش بانک اقتصاد نوين در سراسر کشور و يا ساير دستگاه هاي پايانه فروش بانک هاي عضو شبکه شتاب نسبت به خريد کالا و خدمات مورد نياز خود اقدام نماي
•    با استفاده از دستگاه خود پرداز بانک اقتصاد نوين مي توانيد نسبت به دريافت صورت حساب، رويت مانده حساب، تغيير رمز کارت و رمز خريد اينترنتي و پرداخت قبوض خدمات شهري اقدام نماييد.
•    با دريافت رمز سيستم کارت اينترنتي از شعب بانک اقتصاد نوين و همچنين کد سه رقمي حک شده بر روي کات هديه نوين (cvv2) مي توانيد به صورت اينترنتي خريد نماييد.
•    مبلغ کارت در صورت مفقود شدن کارت از بين نخواهد رفت و تنها کافي است دارنده کارت پس از اطلاع از مفقودي کارت موضوع به مرکز 24 ساعته ارتباط نوين جهت مسدود شدن کارت اعلام نمايد. سپس به شعبه بانک مراجعه نموده و تقاضاي صدور کارت مجدد نماييد.
امنيت خريد در استفاده از کارت هديه اقتصاد نوين:
•    بانک اقتصاد نوين با صدور رمز اختصاصي براي هر کارت هديه و اعلام آن به صورت محرمانه وامکان تغيير رمز اوليه از طريق دستگاه هاي خود پرداز متعلق به بانک اقتصاد نوين ضريب امنيتي بالائي را براي دارندگان اين نوع کارت فراهم نموده است.
•    دارندگان کارت هديه اقتصاد نوين مي توانند براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده از کارت در زمان مفقودي و يا سرقت از طريق مرکز 24 ساعته ارتباط نوين به صورت تلفني، اقدامبه مسدود نمودن کارت هديه مفقودي و يا مسروقه خود نمايند.
•    امکان گزارش گيري خريدهاي انجام شده به وسيله کارت هديه از طريق وب سايت بانک اقتصاد نوين جهت اطمينان از خريد اينترنتي و موجودي کارت براي دارندگان آن ميسر است.
•    در هنگام خريد با دستگاه پايانه فروش از دادن رمز خود به فروشنده خود داري نماييد.
•    در صورتي که سه بار مکرر رمز خود را اشتباده وارد نماييد کارت شما به مدت 24 ساعت مسدود خواهد شد.
چگونگي تهيه کارت هديه نوين:
کارت هديه "نوين" را مي توانيد از هر يک از شعب بانک اقتصاد نوين، تهيه نماييد.

 
بن کارت

معرفي بن کارت نوين
بن کارت نوين يکي از انواع نوين کارت هاي بانک اقتصاد نوين است که دارنده آن مي تواند از طريق پايانه هاي فروشگاهي (pos) متعلق به بانک اقتصاد نوين يا بانک هاي عضو شتاب مستقر در فروشگاه ها و مراکز خدماتي و هم چنين از طريق سايت هاي فروش اينترنتي طرف قرارداد با بانک اقتصاد نوين (خريد بليط هواپيما و قطار، پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و ثبت نام در آزمون سراسري در سايت سازمان سنجش ) نسبت به خريد کالا و خدمات مورد نياز خود اقدام نمايد
بن کارت نوين براي پاسخگوئي به نياز شرکت ها و سازمان هائي که قصد پرداخت مزاياي غير نقدي به کارکنان خود را دارند طراحي شده است.
سازمان ها مي توانند بن کارت اقتصاد نوين را جايگزين بن و حواله هاي نقدي يا غيرنقدي مورد استفاده خود نمايند.
بن کارت اقتصاد نوين به صورت بي نام ، قابل شارژ و به درخواست شرکت ها و سازمان ها در مبالغ متنوع قابل صدور مي باشد.

ويژگي هاي بن کارت نوين
بانک اقتصاد نوين با ارائه بن کارت هاي الکترونيکي خود به موسسات، سازمان ها و شرکت ها، امکان خريدي متنوع، آسان و مطمئن از فروشگاه داراي پايانه فروش و صدها سايت معتبر طرف قرارداد فراهم نموده است.
سازمان هاي خريدار بن کارت هاي اقتصاد نوين قادر خواهند بود با توجه به نياز كاركنان و نوع خريدهاي مورد نظر خود، محل مصرف بن کارت را به تفکيک فروشگاه، محل، شهر و يا محدوده جغرافيائي دلخواه خود مشخص نمايند.
بانک اقتصاد نوين تمامي بن کارت هاي صادره توسط اداره خدمات کارت خود را پشتيباني نموده و اين امکان را براي دارندگان آن فراهم نموده است که از طريق تماس تلفني با مرکز 24 ساعته ارتباط نوين مشکلات احتمالي در هنگام استفاده از بن کارت هاي صادره را به اطلاع كارشناسان بانک اقتصاد نوين برسانند
لازم به ذکر است سازمان ها و موسسات خريدار بن کارت اقتصاد نوين در صورت به حد نصاب رساندن تعداد کارت هاي درخواستي خود ( حداقل 000/50عدد ) مي توانند آرم و لوگوي خاص خود را روي بن کارت هاي صادره درج نمايند.
بانک اقتصاد نوين به منظور ارزش آفريني براي مشتريان محترم و ترويج فرهنگ استفاده از کارت به جاي پول نقد هيچ گونه کارمزي به منظور صدور بن کارت هاي گروهي دريافت نمي نمايد.

امنيت استفاده از بن کارت نوين
بانک اقتصاد نوين با صدور رمز اختصاصي براي هر بن کارت و امکان تغيير رمز اوليه آن توسط صاحب کارت از طريق دستگاه هاي خود پرداز متعلق به بانک اقتصاد نوين ضريب امنيتي بالائي را براي دارندگان اين نوع کارت فراهم نموده است
دارندگان بن کارت اقتصاد نوين مي توانند در صورت بروز هرگونه مشکل مانند خرابي کارت،فراموش کردن رمز کارت،ضبط کارت توسط دستگاه خودپرداز و يا بروز مغايرت در حساب ها، از طريق مرکز امداد فوريت هاي بانکداري الکترونيکي(48031200-021) نسبت به پيگيري موضوع اقدام نمايند. همچنين امکان گزارش گيري خريد هاي انجام شده به وسيله بن کارت از طريق وب سايت بانک اقتصاد نوين براي حصول اطمينان از خريد اينترنتي و موجودي کارت براي دارندگان آن فراهم مي باشد.

چگونگي تهيه بن کارت نوين
براي تهيه "بن کارت نوين " کافي است به يکي از شعب بانک اقتصاد نوين مراجعه نموده تا مقدمات لازم جهت تکميل فرم درخواست و انعقاد قرارداد در کمترين زمان ممکن براي شما فراهم شود.

► پرداخت الکترونیک بانک اقتصاد نوین
تلفن بانک اقتصاد نوین ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 794 مهمان آنلاین داریم