بنر

بنر
حساب قرض الحسنه پس انداز مهر ایران
 
بخش اول – شرايط عمومي و مدارك افتتاح حساب انواع حسابهاي پس انداز قرض الحسنه

1- شرايط عمومي
1-1- هرشخص كه به سن 18 سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از دادگاه صادر شده باشد، مي تواند بنام خود يا كسانيكه تحت يا قيوميت او باشند انواع حسابهاي بانكي را افتتاح نمايد.
توضيح: اطفالي كه به سن 12 سال رسيده باشند مي توانند به نام خود در بانك حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح و پس از رسيدن به سن 15 سال تمام از حساب برداشت نمايند.
2-1- افتتاح حساب به وكالت از طرف اشخاص با قبول شرايط عمومي و افتتاح حساب توسط مادر براي اطفال صغير با قبول شرايط خاص مجاز است.
3-1- افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي به وسيله صاحبان امضاء مجاز بلا مانع است.
4-1- افتتاح حساب در مورد اشخاص بيسواد حتي الامكان با امضاء آنها و در صورتيكه قادر به امضاء نباشند، اثر انگشت و مهر آنها جانشين امضاء مي باشد.
5-1- افتتاح حساب براي افراد صغير توسط ولي قهري يا قيم قانوني بلا مانع بوده و برداشت از اين حسابها تا رسيدن صاحب حساب به سن قانوني با ارائه حكم رشد از محاكم صالحه يا ولي قهري يا قيم قانوني مي باشد.
6-1- افتتاح حساب به نفع افراد كبير داراي اهليت قانوني توسط اشخاص غير از وكيل يا قائم مقام قانوني آنان امكان پذير است.
7-1- دو يا چند شخص( حقيقي و حقوقي) بطور مشترك مي توانند نزد بانك افتتاح حساب نمايند در افتتاح حساب مشترك حتماً بايد سهم هر يك از شركاء بالسويه يا به ترتيبي كه شركاء تعيين خواهند نمود در نظر گرفته شود.
8-1- برداشت از حساب توسط صاحب يا افتتاح كننده حساب (در صورت داشتن حق برداشت) و يا نماينده قانوني او با ارائه دفترچه حساب و يا كارت الكترونيكي صورت خواهد گرفت.
9-1- دارنده حساب مي تواند در هر يك از شعب بانك بدون پرداخت كارمزد به حساب خود وجه واريز يا برداشت نمايد.
10-1- هرگاه نشاني مشتري كه هنگام افتتاح حساب تعيين شده تغيير يابد بايد فوراً نشاني جديد را به شعبه مربوطه اطلاع دهد.
11-1- هرگاه دفترچه حساب مشتري و يا كارت الكترونيكي و يا مهر اشخاص بيسواد مفقود شود دارنده حساب مكلف است فوراً‌ موضوع را به شعبه افتتاح كننده حساب اطلاع دهد. در صورت عدم اطلاع، مسئوليت هرگونه سوء استفاده احتمالي از حساب به عهده دارنده حساب خواهد بود.
12-1- امضاء يا امضاء هايي كه موقع افتتاح حساب براي استفاده از حساب تعيين مي شود تا زماني براي بانك معتبر است كه درخواست يا دستور كتبي مخالفي به شعبه واصل نشده باشد.
13-1- به منظور احراز هويت و شناسايي مشتريان قبل از ارائه هرگونه خدمات بانكي بويژه افتتاح حساب، دريافت شماره ملي،‌ كدپستي از مشتريان و ثبت آن در كليه فرمها، قراردادها و مدارك افتتاح حساب الزامي مي باشد.
14-1- هر فردي مي تواند به حساب اشخاص وجهي را واريز نمايد وليكن برداشت از حساب فقط، با دارنده حساب، وكيل و يا قائم مقام قانوني وي مي باشد.
15-1- در صورت مفقود شدن كارت الكترونيكي پس انداز، شعبه پس از احراز و شناسايي صاحب حساب مي تواند با دريافت مبلغي طبق تعرفه اقدام به صدور كارت المثني نمايد.
16-1- در صورت مفقود شدن دفترچه پس انداز قرض الحسنه شعبه پس از احراز و شناسايي صاحب حساب با دريافت مبلغي طبق تعرفه بانك نسبت به بستن حساب مفقود شده و صدور دفترچه جديد با شماره حساب جديد و نقل مانده به حساب جديد اقدام مي نمايد.
 

مدارك عمومي

الف : اشخاص حقيقي
1-2- چنانچه متقاضي ( صاحب حساب) و يا هر يك از افتتاح كنندگان حساب براي اولين بار به بانك مراجعه نمايند. تكميل فرم مشخصات مشتريان ( پيوست شماره يك) براي هريك از صاحبان حساب و افتتاح كنندگان حساب ضروري است.
2-2- كليه كساني كه به عنوان صاحب حساب متقاضي افتتاح حساب مي باشند، فرم افتتاح حساب (پيوست شماره دو) را تكميل خواهند نمود.
3-2- ارائه تصوير مصدق كارت شناسايي معتبر متقاضي( صاحب حساب)
4-2- ارائه تصوير مصدق كارت شناسايي معتبر قيم يا امين براي افتتاح حساب جهت محجورين، غايبين و مفقودالاثر و برگ تأييديه سمت قيم و امين.
5-2- تسليم تصوير مصدق كارت شناسايي معتبر ولي يا قيم براي افتتاح حساب جهت اطفال صغير.
6-2- دو قطعه عكس در موارديكه متقاضي حساب فاقد سواد، خواندن و نوشتن باشد. ( يك قطعه عكس برروي برگ مشخصات مشتري و يك قطعه عكس برروي دفترچه پس انداز قرض الحسنه الصاق مي شود).
7-2- تصوير مصدق گذرنامه و برگ اقامت در صورتيكه بازكننده حساب از اتباع خارجي باشد.
8-2- در موارديكه حساب بصورت مشترك افتتاح مي گردد براي هر يك از شركاء برگ مشخصات مشتريان تكميل خواهد شد. و ليكن برگ افتتاح حساب بنام يك نفر از شركاء تنظيم و مشخصات ساير شركاء و نحوه برداشت در همان برگ ذكر مي شود.
9-2- جهت افتتاح حساب براي اطفال صغير توسط اشخاص غير از ولي و قيم، تصوير مصدق كارت شناسايي معتبر افتتاح كننده حساب اخذ مي شود. علاوه بر فرم پيوست شماره يك كه بايد تكميل شود فرم پيوست شماره 3 نيز بعنوان برگ افتتاح حساب توسط افتتاح كننده و صاحب حساب تنظيم مي شود.
10-2- نحوه افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نفع افراد كبير داراي اهليت قانوني توسط اشخاص غير از وكيل يا قائم مقام قانوني آنان بشرح ذير مي باشد:

1-10-2 مشخصات دقيق و كامل سجلي صاحب حساب توسط افتتاح كننده حساب در اختيار شعبه قرار گيرد.
2-10-2 دفترچه حساب يا كارت الكترونيكي صادره به شخص افتتاح كننده حساب تحويل داده مي شود.
3-10-2 افتتاح كننده حساب حق برداشت از حساب مفتوحه را نخواهد داشت.
4-10-2 در اين حالت فرم مشخصات مشتريان براي هر دو نفر تكميل مي شود و امضاء فرم صاحب حساب به مقطع حضور وي در شعبه با ارائه كارت شناسايي موكول مي شود. فرم افتتاح حساب نيز بنام صاحب حساب تكميل مي گردد بنابراين تا مقطع مراجعه وي حق برداشت براي افتتاح كننده وجود ندارد.
5-10-2 حق برداشت از حساب مفتوحه مشروط به رعايت موارد ذيل مي باشد:
6-10-2 مراجعه صاحب حساب به شعبه ذيربط
7-10-2 ارائه دفترچه حساب يا كارت الكترونيكي مورد نظر به شعبه
8-10-2 شناسايي صاحب حساب توسط شعبه با ارائه مدارك معتبر توسط وي
9-10-2 تكميل فرم مشخصات مشتريان و برگ افتتاح حساب توسط صاحب حساب

 توضيح: لازم است متن" پرداخت از حساب مشروط به مراجعه صاحب حساب به شعبه، شناسايي وي و تكميل اسناد بانكي است" با قلم قرمز رنگ در بالاي صفحه مشخصات دفترچه حساب و برگ افتتاح حساب درج گردد.
 

ب: اشخاص حقوقي :
11-2- تكميل فرم مشخصات مشتريان (پيوست شماره يك) براي كليه صاحبان امضاهاي مجاز ضروري است.
12-2- اخذ تصوير مصدق كارت شناسايي اشخاص داراي امضاء مجاز.
13-2- تصوير يك نسخه از اساسنامه و يا شركت نامه شخص حقوقي و روزنامه رسمي كشور كه در آن اولين آگهي ثبت شركت و تغييرات و اسامي صاحبان امضاء درج شده باشد.
14-2- تأييديه وزارت كار و امور اجتماعي يا سازمان مركزي تعاون كشور برحسب مورد در خصوص شركتهاي تعاوني كارگري يا غير كارگري.


ج – شركتهاي در شرف تأسيس و انجمنها
15-2- جهت افتتاح حساب براي شركتهاي در شرف تأسيس، حساب پس انداز قرض الحسنه با تكميل فرم مشخصات مشتري و فرم افتتاح حساب اشخاص حقوقي براي مسئولين به نام شركت در شرف تأسيس انجام مي گردد.
16-2- در خصوص شركتهاي در شرف تأسيس طبق ماده 19 قانون تجارت در صورتيكه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهار نامه به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك از مؤسسين يا پذيره نويسان، مراجع ثبت شركتها كه اظهار نامه به آن تسليم شده است گواهي نامه‌اي حاكي از عدم ثبت شركت صادره و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال تا مؤسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد نمايند.
17-2- افتتاح حساب براي انجمنها در صورتيكه به ثبت رسيده باشند، عيناً مانند شركتها (اشخاص حقوقي) عمل مي شود و چنانچه به ثبت نرسيده باشند شرايط خاص بشرح ذيل دارد:

- افتتاح حساب مشترك است و اسم انجمن در داخل پرانتز در جلوي اسامي افتتاح كنندگان حساب نوشته مي شود.
- مهر انجمن جزئي از نمونه امضاء حساب مي باشد.
- مشخصات دارندگان امضاء و نحوه برداشت در فرم مشخصات مشتريان و همچنين فرم برگ افتتاح حساب قيد مي گردد.
- گرفتن اقرار نامه از بازكنندگان حساب به اين مضمون كه موجودي حساب از اموال شخصي آنها نبوده و متعلق به انجمن است.
- افتتاح اين قبيل حسابها مانند اشخاص حقيقي مي باشد لذا ساير تشريفات مانند موارد افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي رعايت مي‌گردد.
توضيح : درج نام و امضاء فرد كنترل كننده مدارك جهت افتتاح حساب در متن تصوير مدارك مأخوذه ضروري است.بخش دوم – شرايط اختصاصي حسابهاي قرض الحسنه پس انداز عادي


1- حداقل مبلغ لازم جهت افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه مبلغ 000/10 ريال مي باشد.
2- آن دسته از حسابهاي سپرده قرض الحسنه پس انداز در قرعه كشي شركت داده و در صورت برنده شدن مشمول جايزه مي گردند كه داراي شرايط ذيل باشند.

1-2- داشتن حداقل مانده براي شركت در قرعه كشي (در حال حاضر 100 هزار ريال).
توضيح : دوره قرعه كشي حسابها مي تواند يك ساله، 6 ماهه و يا 3 ماهه باشند.
2-2- حفظ حداقل مانده لازم براي شركت در قرعه كشي براي سه ماه متوالي و يا 90 روز كامل.
3-2- مفتوح بودن حساب در روز قرعه كشي (مانده حساب صفر نباشد).

3- چنانچه حساب بوسيله مادر صغير افتتاح شده باشد حق برداشت از حساب تا رسيدن صغير به سن قانوني يا ارائه حكم رشد از مراجع صالحه فقط با مادر است.
4- استرداد اصل سپرده هاي پس انداز توسط بانك تعهد مي شود.
5- دارندگان حسابهاي پس انداز قرض الحسنه بدون تعهد و قراردادي از جانب بانك مي توانند از امتيازاتي بشرح ذيل برخوردار شوند:

1-5- جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي.
2-5- تخفيف يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكي.
3-5- حق تقدم براي استفاده از تسهيلات اعطايي.

6- به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز هيچگونه سودي تعلق نخواهد گرفت.بخش سوم- شرايط اختصاصي حساب قرض الحسنه پس انداز ويژه

1- حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح اين حساب سيصد هزار ريال مي باشد.
2- حسابهاي قرض الحسنه پس انداز مشمول شركت در قرعه كشي جوايز مي شوند.
3- استرداد وجوه توديع شده به حساب قرض الحسنه ويژه موكول به بازپرداخت قرض الحسنه اعطاء شده بوده و از اين بابت مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
4- حداكثر مدت باز پرداخت قرض الحسنه اعطايي از محل پس انداز قرض الحسنه ويژه پنج سال است.
5- حداقل مبلغ قرض الحسنه اعطايي از محل پس انداز قرض الحسنه ويژه يك ميليون ريال مي باشد.بخش چهارم- نحوه افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه اعطايي تسهيلات قرض الحسنه از محل حساب مذكور

1- متقاضي افتتاح كننده حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه بايد در هنگام افتتاح حساب ، شرايط و مقررات عمومي حساب پس انداز قرض‌الحسنه ويژه كه در متن قرارداد عامليت (پيوست شماره 5 ) درج گرديده است، را به دقت مطالعه، تكميل و امضاء نمايد.
2- به قرارداد عامليت مطابق تعرفه تمبر الصاق و ابطال مي گردد.
3- ساير مقررات مربوط به افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه عيناً مشابه افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه عادي مي باشد.
4- دفترچه هاي پس انداز با ممهور نمودن آنها به عبارت ((حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه )) در مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
5- صاحب حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه بايد استفاده كننده از وجوه قرض الحسنه را كتباً طي فرمي برابر نمونه پيوست شماره 4 به بانك معرفي نمايد.
6- حداقل مبلغ قرض الحسنه اعطايي به هر متقاضي از محل حساب مذكور يك ميليون ريال تعيين مي گردد.
7- كارمزد قرض الحسنه اعطائي 4% در سال مي باشد كه در زمان پرداخت قرض الحسنه تا پايان همان سال و براي سالها بعد در ابتداي هر سال نسبت به مانده بدهي و مدت همان سال طبق فرمول زير محاسبه و همراه اولين قسط از قرض گيرنده دريافت مي گردد.
توضيح : سررسيد اقساط قرض الحسنه اعطائي يك ماه پس از انعقاد قرارداد مي باشد و ماه پرداخت تسهيلات بطور كامل در محاسبات مربوط به كارمزد منظور مي گردد.
8- براي بازپرداخت اقساط دفترچه اقساط تنظيم و به قرض گيرنده تسليم خواهد شد.
9- در صورتيكه اعطاي قرض الحسنه با اخذ سفته تضميني صورت پذيرفته باشد، قرض گيرنده سفته را به عنوان بدهكار و متعهد ظهر سفته را بعنوان ضامن امضاء خواهند نمود.
10- ضامن و متعهد بايد قرارداد داخلي اعطاي قرض الحسنه را امضاء نمايند.
 

بخش پنجم- نحوه مسدود نمودن و بستن حسابهاي پس انداز قرض الحسنه :

1- مسدود نمودن حسابها بر اساس دستور صادره از طرف مراجع ذيصلاح زير امكان پذير مي باشد.

1-1- دادگاهها (مراجع قضايي)
2-1- اجراء سازمان تامين اجتماعي
3-1- دواير اجراي ثبت
4-1- وزارت امور اقتصادي و دارايي
توضيح : انسداد هر يك از حسابهاي وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتي منحصراً بايد با نظر خزانه (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و اعلام اداره امور مالي بانك انجام شود.

2- مراحل اجراي عمليات انسداد يا رفع انسداد حسابها بر اساس دستور مراجع ذيصلاح بشرح ذيل مي باشد:

1-2- دستور مراجع صالحه پس از ثبت در دفترنامه هاي وارده ، به نظر مسئول شعبه مي رسد. مسئول شعبه دستور انجام اقدام لازم را صادر مي نمايد.
2-2- درخواست انسداد يا رفع انسداد توسط كاربر يا كارمند در بخش انسداد يا رفع انسداد رايانه ثبت مي گردد.
3-2- كاربر يا كارمند ذيربط پس از ثبت عمليات در رايانه ، تاريخ و مبلغ مورد درخواست را در بالاي برگ افتتاح حساب ثبت و مهر و امضاء مي نمايد.
4-2- رفع انسداد از حسابهاي مسدودي فقط با دستور مرجع ذيصلاح صادر كننده حكم انسداد امكانپذير مي باشد.

3- بستن يا فسخ حساب:

1-3- بستن حساب بر اساس تقاضاي صاحب حساب:

1-1-3- اخذ درخواست مشتري مبني بر فسخ حساب
2-1-3- ثبت درخواست مشتري در دفتر نامه هاي وارده شعبه پس از دستور رئيس يا معاون شعبه
3-1-3- كنترل و احراز هويت مشتري و نمونه امضاء وي مندرج در برگ در خواست فسخ حساب با برگ افتتاح حساب.
4-1-3- اخذ دفترچه يا كارت الكترونيكي قرض الحسنه حسب مورد از مشتري.
5-1-3- صدور سند حسابداري مربوط به فسخ حساب و استرداد وجه پس انداز قرض الحسنه به مشتري.

2-3- فوت دارنده حساب:

1-2-3- شعبه به محض اطلاع از فوت دارنده حساب بايد حساب متوفي را مسدود نموده و موضوع فوت را بر روي برگ افتتاح حساب مشتري ثبت نمايد.
2-2-3- مبلغ پس انداز قرض الحسنه به نسبت سهم هر يك از ورثه طبق برگ انحصار وراثت بين وارث قانوني تقسيم مي گردد. براي انجام اين امر وراث بايد دادنامه انحصار وراثت و گواهي حساب مالياتي كه موجودي حساب متوفي در آن قيد شده باشد را به بانك تسليم نمايند.
3-2-3- در صورتيكه كليه وراث براي دريافت مبلغ پس انداز متوفي در بانك حاضر نباشند شعبه بايد سهم حاضرين را پرداخت و بقيه را با صدور سند انتقالي به حساب بستانكاران موقت انتقال دهد تا پس از مراجعه به آنها پرداخت نمايد.
4-2-3 در موارديكه وراث براي تامين هزينه هاي ضروري تدفين و مراسم ترحيم ، نياز به وجه نقد متوفي در حساب داشته باشند شعبه مي تواند تا مبلغ 000/000/10 ريال از موجودي متوفي در اختيار وراث طبقه اول ( پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، همسر) متوفي قراردهد در اينصورت اخذ تعهد نامه پيوست شماره 6 الزامي مي باشد.
5-2-3- پرداخت فوق الذكر از محل حسابهاي متوفي نزد بانك نياز به مطالبه گواهي موضوع ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/81 ندارد.
6-2-3- پرداخت هزينه هاي تدفين و مراسم ترحيم فقط تا شش ماه بعد از تاريخ صدور گواهي فوت امكانپذير مي باشد.

 
بخش ششم- دستورالعمل حسابداري اعطاي قرض الحسنه از محل حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه

1- افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه :

1-1- بدهكار – حساب صندوق
بستانكار – حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
2-1- بدهكار- حساب تعهدات مشتريان – پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
بستانكار- حساب تعهدات بانك- سپرده قرض الحسنه ويژه

2- پرداخت تسهيلات از محل پس انداز قرض الحسنه ويژه:

1-2- بدهكار – حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
بستانكار – حساب جاري / پس انداز قرض گيرنده
2-2- بدهكار – حساب تعهدات بانك – تسهيلات اعطائي از محل پس انداز قرض الحسنه ويژه
بستانكار- حساب تعهدات مشتريان – پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده

3- دريافت كارمزد تسهيلات از متقاضي:
بدهكار – حساب صندوق
بستانكار – حساب كارمزد دريافتي تسهيلات اعطائي از محل پس انداز قرض الحسنه ويژه

4- دريافت اقساط تسهيلات اعطايي از محل پس انداز قرض الحسنه ويژه

1-4- بدهكار – حساب صندوق
بستانكار – حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
2-4- بدهكار – حساب تعهدات مشتريان – پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
بستانكار – حساب تعهدات مشتريان – تسهيلات اعطائي از محل پس انداز قرض الحسنه ويژه

5- برداشت وجه توسط سپرده گذار از حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده

1-5- بدهكار – حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
بستانكار- حساب صندوق
2-5- بدهكار – حساب تعهدات بانك – پس انداز قرض الحسنه ويژه
بستانكار – حساب تعهدات مشتريان – پس انداز قرض الحسنه ويژه مصرف نشده
  
 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 361 مهمان آنلاین داریم