بنر

بنر
تسهيلات مشارکت مدنی بانک ملی
 
تسهیلات مشارکت مدنی

تعريف : 
مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتقاع طبق قرارداد

مدارک مورد نياز :
1- برگ درخواست تسهيلات مشاركت مدني نمونه 3100 و 3101 براي اشخاص حقيقي وحقوقي.
2- مدارك ومجوزهاي لازم در موارديكه مشاركت مدني براي اجراي طرحها ياامورتوليدي و خدماتي و ساختماني باشد.
3- مدارك ومجوزهاي لازم درصورتيكه موضوع مشاركت مربوط به صادرات يا واردات كالا باشد.
4- صورت برآورد هزينه هاي قابل قبول در معامله( شامل قيمت تهيه و خريد اموال و ساير هزينه هاي قابل قبول) عندالاقتضاء مستند به پيش فاكتورهاي ذيربط و يا نظر كارشناس يا ارزياب مورد قبول بانك
5- پروفرما (پيش فاكتور) مربوط به خريد كالا درصورتيكه مشاركت در امور بازرگاني يا واردات باشد
6- صورت برآورد فروش نقدي اموال مورد معامله به قيمت روز در صورت انجام معامله طبق مندرجات برگ درخواست
 7- صورت پيش بيني كل سود حاصل از انحام معامله و مبلغ و درصد سهام پيشنهادي براي بانك طبق مندرجات برگ درخواست
8- فتوكپي اسناد مالكيت وثايق و تضمينات متقاضي( تطبيق شده با اصل)
9- تائيديه بانك كشاورزي محل داير بر آنكه متقاضي از بابت تسهيلات مورد درخواست به بانك كشاورزي محل بدهي ندارد.
10- بيمه نامه وثايق يا اموال مشاركت مدني كه به نام و بنفع بانك صادر شده باشد.
11- فاكتورها و صورت هزينه هاي انجام شده جهت تحقق معامله.
12- ساير مدارك ومجوزهايي كه به اقتضاء‌ نوع معامله بنظر مراجع تصويب كننده و پرداخت كننده تسهيلات اخذ ونگهداري آنها ضروري باشد.
13- مدارك و مستندات قيد شده جهت تشكيل پرونده عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ساير مداركي كه توسط بانك تهيه مي شود.
1- صورتمجلس ارزيابي سهم الشركه و غيرنقدي شريك
2- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق و تضمينات معرفي شده متقاضي
3- قرارداد منعقده مشاركت مدني
4- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات ار بدوانعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن  

شرايط و مقررات عمومي :
1- مشاركت مدني توسط واحدها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليتهاي توليدي(صنعتي ، معدني ،كشاورزي و مسكن) و بازرگاني (داخلي ، صادرات و واردات) و خدماتي صورت مي گيرد.
2- سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي بايستي طبق قرارداد بطور يكجا و به موازات پيشرفت عمليات اجرايي به نسبت سهم الشركه طرفين به حساب (مشترك مشاركت مدني ) واريز گردد.
3- تامين وجوه مورد نياز بيش از سرمايه پيش بيني شده در ارتباط با انجام موضوع مشاركت مدني طبق قرارداد بعهده شريك خواهد بود.
4- شركا يا مديران مشاركت مدني بيش از مال الشركه واريز شده به حساب مشترك مشاركت مدني و يا تحويل شده به شركاء يا مديران شركت ، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي در قالب قرارداد منعقده نمي باشند.
5- مشاركت مدني پس ازاتمام قرارداد و با درخواست مشتری و بموجب موافقت اداره مرکزی (اداره معاملات و تسهيلات مالی) می تواند به فروش اقساطی تبديل گردد.
6- مدت قرارداد مشاركت مدني در امر صادرات با توجه به سررسيد اعتبار اسناد صادرات مربوطه و يا سررسيد قرارداد صدور كالا تعيين مي شود و سررسيد آن از سررسيد اعتبار اسنادي صادرات و يا قرارداد صدور كالاي مورد معامله نبايد تجاوز نمايد

مراحل انجام كار : مدت زمان انجام  فعالیت 100 دقیقه
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات
2- بررسي درخواست معامله مشاركت مدني
3- تنظيم و ثبت قرارداد مشاركت مدني
4- انجام عمليات حسابداري


 

► وام مساقات بانک ملی
وام قرض الحسنه و سپرده گذاری بانک ملی ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 588 مهمان آنلاین داریم