بنر

بنر
حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
 
 
 حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک پاسارگاد (روز شمار)
 
  
دارندگان حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت می توانند وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.
 
شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک پاسارگاد
•    حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعيين شده كمتر گردد به حساب مذكور سود تعلق نخواهد گرفت.
•    سود سپرده هاي كوتاه مدت به صورت علي الحساب و بر مبناي كمترين مانده در روز قابل پرداخت مي باشد.
•    شرط تعلق سود به سپرده هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت تداوم وجود سپرده به مدت ۳۰ روز مي‌باشد. بديهي است سود سپرده هاي مفتوحه در طي ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز مي گردد.

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک پاسارگاد
برای بازکردن حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و با تکمیل فرم های لازم، می توانید نسبت به افتتاح حساب مورد نظر اقدام نمایید.
•    هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد و يا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
•    افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشترك
ممكن است چند نفر (دو يا بيشتر) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
•    نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
•    امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانک پاسارگاد از طريق وكالت
•    براي اينكه وكيل حق استفاده ازحساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد در غير اينصورت صاحب حساب و وكيل وي مي توانند با مراجعه به شعبه و تنظيم وكالت نامه داخلي بانك در حضور مسئول مربوطه اقدام نمايند.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانک پاسارگاد توسط قيم
قيم مي تواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت افتتاح نمايد و ليكن حق برداشت از حساب مذكور مستلزم كسب اجازه كتبي از طرف اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانک پاسارگاد توسط وصی
در صورت ارائه وصيتنامه كه توسط دادگاه تأييد شده باشد و احراز هويت شخص وصي مي‌توان به نام صغير حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمود.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانک پاسارگاد برای اتباع خارجی
افتتاح حساب براي اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تاييد وزارت كشور رسيده ميسر می باشد.

صدور دفترچه يا كارت برای سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانک پاسارگاد
پس از تكميل نمونه مشخصات مشتريان حقيقي با تنظيم نمونه درخواست افتتاح حساب و نمونه درخواست صدوركارت براي متقاضيان كارت وهمچنين نمونه مقررات حساب مشترك، به منظور استفاده ازحساب به صورت مشترك وامضاء آنها از جانب صاحب يا صاحبان حساب، وكيل، وصي، قيم و يا افتتاح كننده ونیز پرداخت وجه، يك جلد دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(نمونه دفترچه بالا) و يا كارت از جانب شعبه با درج شماره حساب صادر و تحويل مي گردد.

مفقود و سرقت شدن دفترچه حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانک پاسارگاد
هنگام مفقود و يا سرقت شدن فترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت مشتري مي بايستي مراتب را به شعبه بازكننده حساب اطلاع داده و با تكميل و تحويل يك برگ اقرارنامه به شعبه و الصاق و ابطال يك فقره تمبر ۱۰.۰۰۰ ريالي بر روي آن اقدام نمايد. شعبه پس ازدريافت اقرارنامه و تکمیل برگ افتتاح حساب توسط مشتری حساب قبلی را بسته ويك جلد دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت با همان مشخصات و شماره حساب جدید صادر وبا اخذ رسيد به مشتري تحويل مي نمايد.

حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت پشتیبان بانک پاسارگاد
•  مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت آن را به عنوان حساب پشتيبان و به منظور تاييد چكهاي حساب جاري خود قرار داده و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت با نرخ ۲% كمتر نيز بصورت روزشمار بهره مند گردند.


حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (۳ ماهه) بانک پاسارگاد

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه با حفظ موجودي براي مدت ۳ ماه و با نرخ بيشتر از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت صورت مي پذيرد
•    شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ۳ ماهه همانند شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مي باشد.
•    حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ۳ ماهه ۵۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.
•    با توجه به ثابت بودن رقم سپرده و عدم دريافت وجه توسط سپرده گذار، به جاي صدور دفترچه، گواهي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه تكميل و تحويل مي گردد.
•    سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه(۳ماهه) در انقضاء سر رسيد قابل تمديد به صورت سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه (سه ماهه) جديد مي‌باشد. چنانچه سپرده‌گذار قبل از سه ماه (سررسيد) نسبت به دريافت وجه سپرده اقدام نمايد سپرده وي ابطال و نرخ سود مشمول ضوابط و شرايط سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و يا كوتاه مدت سه ماهه با نيم درصد جريمه مي‌گردد.

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (۶ ماهه) بانک پاسارگاد

افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه با حفظ موجودي براي مدت ۶ ماه و با نرخ بيشتر از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سه ماهه صورت مي پذيرد.
•    شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه همانند شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت مي‌باشد، ليكن فرم افتتاح اين حساب به صورت خاص مي‌باشد.
•    حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ۶ ماهه ۵۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.
•    با توجه به ثابت بودن رقم سپرده و عدم دريافت وجه توسط سپرده گذار، به جاي صدور دفترچه، گواهي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه تكميل و تحويل مي گردد.
•    سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه(۶ماهه) در انقضاء سر رسيد قابل تمديد به صورت سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه (شش ماهه) جديد مي‌باشد. چنانچه سپرده‌گذار قبل از شش ماه (سررسيد) نسبت به دريافت وجه سپرده اقدام نمايد سپرده وي ابطال و نرخ سود مشمول ضوابط و شرايط سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و يا كوتاه مدت سه ماهه با نيم درصد جريمه مي‌گردد.

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (۹ ماهه)
بانک پاسارگاد

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ویژه با حفظ موجودي براي مدت ۹ ماه و با نرخ بيشتر از سپرده‌ سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه۶ ماهه صورت مي‌پذيرد.
•    شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ویژه ۹ماهه همانند شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت مي‌باشد. ليكن فرم افتتاح اين حساب به صورت ویژه مي‌باشد.
•    حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ۹ ماهه ۵۰۰۰۰۰ ريال مي باشد.
•    با توجه به ثابت بودن مبلغ سپرده و عدم دريافت وجه توسط سپرده ‌گذار، به جاي صدور دفترچه گواهي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ویژه ۹ماهه تكميل و تحويل مي گردد.
•    سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ویژه ۹ماهه در انقضاء سررسيد قابل تمديد به صورت سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ویژه (۹ ماه) جديد مي‌باشد. چنانچه سپرده گذار قبل از ۹ماه نسبت به دريافت وجه سپرده اقدام نمايد سپرده وي ابطال و سود متعلقه قبل از ۳ ماه نيم درصد كمتر از سپرده كوتاه مدت و قبل از ۶ ماه و بيشتر از سه ماه  نيم درصد كمتر از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سه ماهه و قبل از۹ ماه وبیشتر از ۶ ماه نيم درصد كمتراز سود سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه ۶ماهه خواهد بود.


حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانک پاسارگاد
 

حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاري مي نمايد.
•    حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت مي‌تواند براي اشخاص حقيقي بصورت انفرادي، مشترك ، اشخاص حقوقي و شركتهاي دولتي صادر شود.
•    حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت ۵۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد، ضمنا به منظور جلوگيري از ابطال كل سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت قبل از سررسيد، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرايب ۵۰۰.۰۰۰ ريالي تقسيم مي‌گردد.
•    چنانچه سپرده‌ گذار بخواهد قسمتي از سپرده خود را قبل از سررسيد پرداخت نمايد مي تواند يك قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرايبي از پانصد هزار ريال برداشت نمايد. مبلغ برداشتي مشمول سود تعديلي ولي باقيمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلي ادامه خواهد يافت. در اين صورت براي باقيمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرايط قبلي صادر مي‌گردد.(به شرط آنكه مبلغ سپرده با احتساب كسر جريمه واضافه سود پرداختي از ۵۰۰.۰۰۰ ريال كمتر نشود.)
•    سود سپرده‌هاي بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه ء سه ماهه ء شش ماهه و يا سالانه به صورت علي الحساب قابل پرداخت مي‌باشد تسويه حساب نهايي با سپرده‌گذار پس ازسررسيد به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگر اینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمديد و تمايل سپرده گذار ، مي توان سود متعلقه دريافت نشده را هنگام تمديد سپرده به مبلغ سپرده اوليه اضافه نمود.
ضمناً سپرده مذكور از تاريخ تمديد مشمول شرايط سپرده هاي سرمايه‌گذاري بلند مدت جديد خواهد بود.
•    نقل و انتقال وجوه سپردههاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد از يك شعبه به شعبه ديگر بانك بدون تغيير در نرخ سود امكان پذير نمي باشد.
سود سپرده هاي بلند مدت روزانه محاسبه و در اول هر ماه يا مطابق روز افتتاح در هر ماه و يا سه ماهه ء شش ماهه و سالانه به حساب مورد درخواست مشتري واريز مي گردد. چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسيد سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نمايد، سود سپرده به نسبت مدتي كه سپرده مفتوح بوده بر اساس نيم درصد كمتر از سپرده هاي مشابه در سال پايه (سال افتتاح سپرده) محاسبه و مازاد سودهاي پرداخت شده قبلي از اصل سپرده و يا سود پرداختي كسر ميگردد.

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت بانک پاسارگاد
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با پرداخت وجه و پس از تكميل امضاء و الصاق تمبر مالياتي به نمونه هاي  مربوطه انجام و يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با ذكر مشخصات كامل شخصي سپرده‌گذار و مبلغ و مدت سپرده توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذاري مي گردد.
•    هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد و يا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت افتتاح نمايد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت مشترك بانک پاسارگاد
ممكن است چند نفر (دو نفر يا بيشتر) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سرمايه گذاري بلندمدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
•    نحوه و ترتيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
•    امضا يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت بانک پاسارگاد از طريق وكالت
•    اگر وكيل حق استفاده از حساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد.
•    اگر وكالتنامه قبلا تنظيم نشده باشد، براي افتتاح و استفاده از حساب بايد صاحب حساب و وكيل وكالتنامه داخلي بانك را در حضور مسئول مربوطه تكميل نمايند.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت بانک پاسارگاد توسط قيم
قيم ميتواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد . ليكن برداشت از حساب مستلزم كسب اجازه كتبي از اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد. در اين صورت قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاي آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام مي نمايد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت بانک پاسارگاد توسط وصی
وصي مي تواند براي صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد مشروط بر اين كه صحت وصيتنامه و احراز شخص وصي توسط دادگاه گواهي شده باشد، در اين صورت بايستي وصي همانند قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاء آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايد.

صدور گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانک پاسارگاد
پس از تكميل نمونه مشخصات مشتري و نمونه درخواست افتتاح حساب و قرارداد سپرده سرمايه گذاري بلند مدت و امضاء آنها از جانب صاحب حساب، وكيل، قيم، وصي، ولي و يا افتتاح كننده ، برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذار ميگردد.

مفقودي، سرقت و يا معدوم شدن گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
در صورتيكه صاحب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت برگ گواهي سپرده خود را مفقود و يا از وي سرقت شده باشد با مراجعه به شعبه بازكننده و پس از تنظيم  اقرار نامه شعبه يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با همان شماره حساب و مشخصات قبلي صادر و پس از مهمور نمودن به مهر المثني به مشتري تحويل مي نمايد. پس از صدور گواهي سپرده المثني بر روي برگ درخواست افتتاح حساب جمله " براي اين حساب گواهي سپرده المثني صادر شده است " درج مي گردد.
 
► حساب جاری بانک پاسارگاد
حساب سپرده اندوخته بانک پاسارگاد ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1176 مهمان آنلاین داریم