بنر
حساب جاری بانک سپه
 
حساب های جاری بانک سپه

حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص حقوقي
يكي ازسپرده هاي ديداري مي باشد و با افتتاح آن اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند وجوه خود را بوسيله چك كلا“ يا بعضا“ مسترد يا به ديگري واگذارنمايند.

شرايط و ضوابط :
1-پيش بيني افتتاح حسابجاري دراساسنامه اشخاص حقوقي.
2-عدم انقضاء مدت اختيارات هيات مديره
3-استعلام از بانك مركزي (براي نداشتن چك برگشتي)

مدارک مورد نياز :
1-فتوكپي شناسنامه كليه صاحبان امضاء شركت
2-تصويريا رونوشت گواهي شده از اساسنامه وشركت نامه(پيش بيني افتتاح حسابجاري در اساسنامه )
3-يك نســخه از اولين آگهـي ثبت شركت در روزنامه و همچنين يك نسخه از آخرين آگهي هاي منتشره در روزنامه مذكور
4-تعهدنامه كتبي مديران براي تسليم آخرين مدارك و اطلاعات مربوطه به شركت (آگهي تغييرات)
5-استعلام ازبانك مركزي براي كليه صاحبان امضاء و بنام شركت


حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي
يكي ازسپرده هاي ديداري مي باشدكه با افتتاح آن اشخاص حقيقي مي توانند وجوه خود را به وسيله چك كلا“ يا بعضا“ مسترد يا به ديگري واگذارنمايند.

شرايط و ضوابط :
1-داشتن 18 سال تمام يا حكم رشد از دادگاه صالحه .(داشتن اهليت)
2-داشتن سوادخواندن و نوشتن.
3-داشتن معرف كه دريكي ازشعب بانك سپه حساب جاري داشته باشد. (پزشكان با ارائه كارت نظام پزشكي نيازي به معرف ندارند)
4-استعلام ازبانك مركزي . (براي نداشتن چك برگشتي)

مدارک مورد نياز :
1-تكميل كارتهاي نمونه امضاء
2-ارائه اصل وكپي شناسنامه عكس دار
3-مطالعه و امضاء شرايط عمومي افتتاح حساب جاري

حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص خارجي
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اتباع بيگانه مقيم ايران و مقيم خارج ازكشوربا رعايت مقررات مربوطه و با شرايط زير امكان پذير مي باشد.

شرايط و ضوابط :
معرفي يكي از مشتريان بانك و يا ارائه معرفي نامه كتبي ازجانب يكي از ارگانهاي دولتي و يا سفارتخانه هاي خارجي در ايران مبني برشناسائي و تائيد متقاضي.
ـ دارابودن پروانه اقامت معتبر در مورد اشخاص مقيم ايران.
ـ براي اشخاص خارجي مقيم خارج ازكشور حساب سپرده قرض الحسنه جاري بدون دسته چك افتتاح مي گردد.
ـ در مورد اشخاص حقيقي دارابودن 18 سال تمام
ـ در مورد اشخاص حقوقي خارجي ثبت شركت در ايران الزامي است و مي بايست اجازه افتتاح حساب در اساسنامه پيش بيني شده باشد و همچنين مدت اختيارات هيات مديره منقضي نشده باشد.
ـ استعلام ازبانك مركزي براي اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي و به نام شركت

مدارک مورد نياز :
درمورد اشخاص حقيقي ارائه
ـ تكميل كارتهاي نمونه امضاء اصل و كپي پروانه اقامت معتبر (گذرنامه يا ديگرمدارك رسمي عكس دار)
ـ درمورد اشخاص حقوقي خارجي يك نسخه از اساسنامه شركت.
ـ درمورد اشخاص حقوقي خارجي يك نسخه ازاولين آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي و همچنين يك نسخه ازآخرين آگهي هاي منتشره در روزنامه مذكور.


حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي افرادروشندل و معلولين ازناحيه دو دست
بانك سپه در راستاي جذب رضايت افراد روشندل و معلولين ازناحيه دودست اقدام به افتتاح حسابجاري با رعايت مقررات مربوطه مي نمايد.

شرايط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام يا حكم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهليت)
2-داشتن سواد خواندن و نوشتن
3-داشتن معرف كه دريكي ازشعب بانك سپه حسابجاري داشته باشد.
4-استعلام ازبانك مركزي (براي نداشتن چك برگشتي)
5-متقاضي بايد قسمت امضاء مشتري را با مهرخود ممهور و شخص مورد اعتمادي كه مجاز به امضاء چك از طرف ايشان باشد به بانك معرفي نمايند.

مدارک مورد نياز :
1-تكميل كارتهاي نمونه امضاء
2-ارائه اصل وكپي شناسنامه عكس دار يا كارت ملي
3-مطالعه وامضاء شرايط عمومي افتتاح حساب جاري و تائيد آن توسط شخص مورد اعتماد

حساب سپرده قرض الحسنه جاري دستگاههاي دولتي
بانكها مي توانند بر اساس دستور وزارت اموراقتصادي و دارائي و مقررات ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور براي دستگاههاي دولتي شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي وشهرداري ها وهمچنين مؤسساتي كه بيش ازنصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت وشركتهاي دولتي و يا شهرداري ها باشد، افتتاح حساب نمايند.

شرايط و ضوابط :
1-تقاضاي ذيحسابي دستگاههاي دولتي با معرفي وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه) يا نمايندگي خزانه دراستانها
2- اخذ مجوز بانک مرکزی

مدارک مورد نياز :
1- دستورافتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري ، بودجه و سپرده دارائيها از طريق وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه) .
2-تكميل فرمهاي مربوط به افتتاح حسابجاري و امضاء آنها توسط صاحبان امضاء .
3-ارائه اصل و كپي شناسنامه عكس دار صاحبان امضاء يا كارت ملي.


حساب سپرده قرض الحسنه جاري شركتهاي درشرف تاسیس
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري به نام شركتهاي سهامي عام يا خاص درشرف تاسيس (هنوز به ثبت نرسيده باشند) بلامانع مي باشد. و حساب به نام (شركت ............ درشرف تاسيس) افتتاح و وجوه دريافتي به حساب مذكور منظور مي گردد.

شرايط و ضوابط :
تا انجام تشريفات ثبت شركت، هيات مؤسسين حق انجام عمليات بانكي و حق برداشت از حساب را نخواهند داشت .
ـ تا قبل از به ثبت رسيدن و درج آگهي در روزنامه رسمي كشور دسته چك تسليم نمي گردد.
ـ براساس ماده 19 قانون تجارت درصورت عدم ثبت شركت، استرداد وجوه واريز شده به حساب شركت درشرف تاسيس به موسسين و پذيره نويسان منوط به ارائه گواهينامه عدم ثبت شركت از طرف اداره ثبت شركتها مي باشد.

مدارک مورد نياز :
اصل و كپي شناسنامه مؤسسين يا كارت ملي .
تقاضاي افتتاح حساب جاري شركت درشرف تاسيس توسط مؤسسين.


حساب سپرده قرض الحسنه جاري شركتهاي دولتي

شركت دولتي واحدسازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجادشود و يا به حكم قانون ويا دادگاه صالحه ، ملي يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد.

شرايط و ضوابط :
اخذمجوز بانك مركزي ج.ا.ا ط افتتاح حساب براي منظور نمودن درآمد شركتهاي دولتي نزد بانك سپه ممنوع ميباشد مگر در مواردي كه موضوع به تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي (خزانه) برسد.

مدارک مورد نياز :
يك نسخه از اساسنامه شركت ط تصويرآخرين آگهي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره و دارندگان امضاءهاي مجاز در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

نحوه کار :
تبصره: درمورد آن دسته از شركتهاي دولتي كه ملزم به درج آگهي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره در روزنامه رسمي نمي باشند رعايت مفاد اين بند الزامي نيست و دراين خصوص تصوير تائيد شده مدارك مربوطه بايستي اخذگردد.


حساب سپرده قرض الحسنه جاري طلائي

حساب جاري طلائي در رديف حسابهاي سپرده قرض الحسنه جاري است و دارندگان حساب عابربانك سپه درصورت دارابودن شرايط مي توانند نسبت به افتتاح اين حساب نزد شعب اقدام نموده و كليه عمليات دريافت ، پرداخت ، انتقالي ، بروات ، حواله و غيره را در شعب متصل به شبكه جاري طلائي انجام دهند .

شرايط و ضوابط :
- داشتن 18 سال تمام يا حكم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهليت)
- دارابودن حساب عابربانك يا افتتاح همزمان حساب عابربانك و حساب جاري طلائي
- داشتن سواد خواندن و نوشتن - استعلام بانك مركزي (جهت نداشتن چك برگشتي)
- داشتن معرف كه دريكي ازشعب بانك سپه حسابجاري داشته باشد. (پزشكان با ارائه كارت نظام پزشكي نيازي به معرف ندارند)

مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرمهاي مربوط به افتتاح حسابجاري
2-ارائه اصل و كپي شناسنامه عكس دار
3-واريز حداقل مبلغ تعيين شده براي افتتاح حساب


حساب سپرده قرض الحسنه جاري مشترك

بازكردن حساب قرض الحسنه جاري مشترك (دونفر وبيشتر) با رعايت مقررات افتتاح حسابجاري اشخاص حقيقي و باشرايط زير بلامانع است.
مدارک مورد نياز :
تكميل كارتهاي نمونه امضاء
ـ ارائه اصل و كپي شناسنامه هاي عكس دار يا كارت ملي
ـ مطالعه و امضاء شرايط عمومي افتتاح حسابجاري


► حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک سپه
حساب پس انداز قرض الحسنه بانک سپه ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 969 مهمان آنلاین داریم